ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА 6

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ   8

Місце історії культури у ґенезі культурологічного знання ... 9

Історія культурну структурі суміжних дисциплін      15

Визначення терміну «культура». Культура та природа      21

Культура і цивілізація      25

Функції культури    27

Різновиди класифікації культур  32

Методичні підходи до розуміння природи культури 41

Єдність і локальність культурно-історичного процесу       43

Вітчизняна та зарубіжна культурографія       51

Список рекомендованої літератури доі розділу        58

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕТНОКУЛЬТУРИ        59

Культурно-історична динаміка етнічних спільнот: плем'я, народність і нація   59

Різноманіття ознак етносу. Етнос і раса         65

Чинники формування та буття етносу  71

Специфіка етнокультурних цінностей  73

Традиція як підґрунтя етнокультури. Ритуал, обряд, звичаї . 76

Проблема трансляції культури в етносах різних типів        79

Національне і загальнолюдське в культурі та бутті етносу. . 84

Список рекомендованої літератури до 2 розділу      85

РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ    86

Архаїчні культури на території України         86

Скіфські культурні джерела       102

Антична епоха в українському контексті        109

Загальна характеристика культури Античності        109

Музика античних держав 118

Список рекомендованої літератури до 3 розділу      120

РОЗДІЛ 4. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ          121

Загальна характеристика періоду Київської Русі      121

Особливості розвитку культури Київської Русі         122

Джерела вивчення культури Київської Русі    125

Вплив християнства на розвиток давньоруської культури .          126

Писемність і освіта 127

Наукові знання       131

Мистецтво    141

Музичні надбання старокиївської культури    154

Список рекомендованої літератури до 4 розділу      157

РОЗДІЛ 5. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕНННЯ ТА РЕФОРМАЦІЇ (XIV—XVII)         158

Діалог та взаємодія національних культур в Речі Посполитій      160

Утвердження бароко в українському мистецтві        165

Формування освіти 170

Література   173

Музика Відродження та бароко  175

Список рекомендованої літератури до 5 розділу      180

РОЗДІЛ 6. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА     181

Світоглядні засади епохи Просвітництва        181

Становлення освітньої системи в Україні        183

Стильові і жанрові особливості архітектури та образотворчого мистецтва      189

Українська література      194

Музичне життя України    196

Список рекомендованої літератури до 6 розділу      204

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА XIX СТ    205

Соціокультурні перетворення XIX ст    205

Художня культура України XIX ст         208

Музика XIX ст         220

Список рекомендованої літератури до 7розділу       228

РОЗДІЛ 8. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА XX СТ     229

Українська культура початку XX ст      229

Національно-культурне піднесення 20—30 років     231

Українська культура в час Другої Світової Війни      243

Українська культура повоєнного періоду та 50—90-х рр . . 244

Музична культура XX ст   253

Список рекомендованої літератури до 8 розділу      257

РОЗДІЛ 9. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ          259

Культурні процеси в Україні після здобуття незалежності. 259

Сучасний стан розвитку культури        261

Список рекомендованої літератури до 9 розділу      269

РОЗДІЛ 10. СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ         271

Глобалізаційні процеси у суспільстві    271

Етнічна ідентичність        273

Специфіка формування української діаспори  275

Духовна консолідація українців у діаспорі      279

Збереження етнонаціональної культури українців

в діаспорі     282

Художня культура української діаспори         282

Список рекомендованої літератури до 10 розділу    285

Іменний покажчик 287

Предметний покажчик     291

Теми рефератів      293

Тести 295

Питання до самоконтролю         301

Словник       302