6.9. Теорія ігор (Дж. Неш)

магниевый скраб beletage

У Прінстоні Джон Неш почув про теорію ігор, у ту пору представлену тільки Дж. фон Нейманом і Оскаром Моргенштейном. Теорія ігор вразила його уяву так, що у 20 років від народження Джон Неш зумів створити основи наукового методу, що зіграв величезну роль у розвитку світової економіки. У 1949 році 21-річний учений написав дисертацію про теорію ігор. Через сорок п'ять років після того він отримав за цю роботу Нобелівську премію з економіки. Внесок Неша описали так: «За фундаментальний аналіз рівноваги в теорії некооперативних ігор».

Теорія ігор — це математичний метод вивчення стратегій, що дозволяють перемогти у якійсь грі. Спочатку математики зацікавилися такими іграми, як хрестики-нулики або шахи, стратегію яких аналізувати відносно просто, оскільки це так звані ігри з повною інформацією: кожен гравець знає, в якому положенні знаходиться його супротивник. Потім увагу дослідників привернули «ігри з неповною інформацією» (наприклад, покер), де гравцям невідомо, які засоби має у своєму розпорядженні супротивник. Проаналізувавши покер і решту ігор цього класу, математики спробували застосувати математичний аналіз до ігор «глобального масштабу»: воєн, економіки і навіть до звичайних розлучень. У кожному випадку йдеться про двох або більше учасників, які ведуть боротьбу або за гроші, або за клапоть землі. Кожна зі сторін має свою мету й використовує власну стратегію, розроблену з урахуванням уявлень цієї сторони про супротивника, про його можливості та особливості мислення.

Нейман і Моргенштейн займалися так званими іграми з нульовою сумою, в яких перемога однієї сторони неминуче означає поразку іншої. У 1950—1953 роках Неш опублікував чотири, без перебільшення, революційні роботи, в яких представив глибокий аналіз «ігор з ненульовою сумою», — особливого класу ігор, в яких всі учасники або виграють, або терплять поразку. Прикладом такої гри можуть стати переговори про збільшення зарплати між профспілкою і керівництвом компанії. Ця ситуація може завершитися або тривалим страйком, в якому постраждають обидві сторони, або досягненням взаємовигідної угоди. Неш зумів розгледіти нове обличчя конкуренції, змоделювавши ситуацію, що згодом отримала назву «Рівновага Неша» або «некооперативна рівновага», при якій обидві сторони використовують ідеальну стратегію, що й приводить до створення стійкої рівноваги. Гравцям вигідно зберігати цю рівновагу, оскільки будь-яка зміна тільки погіршить їхнє положення, однак відповідна стратегія є програшною для всіх, а виграшу можна досягти тільки при кооперуванні.

У 1950-х pp. Неш був знаменитістю. Він співпрацював із корпорацією RAND, що займається аналітичними й стратегічними розробками, в якій працювали провідні американські вчені. Там, знову-таки завдяки своїм дослідженням в області теорії ігор, Неш став одним із провідних фахівців в області ведення «холодної війни».

У 1994 p., у віці 66 років, Джон Неш отримав Нобелівську премію за свій вклад у теорію ігор.

Контрольні питання

Назвіть три суттєві риси у методології М. Блауга.

Які основні напрями розвитку інституціоналізму?

В чому сутність економіки домінування Ф. Перру?

Окресліть сутність інституціонально-соціологічного підходу Г. Мюрдаля.

Окресліть основні підходи розвитку нової інституціональної теорії.

Який вклад в розвиток нової інституціональної теорії внесли О. Вільямсон і Е. Остром?

Проблемно-логічні завдання

Некваліфікований прогноз «гарвардського барометра», який напередодні економічної кризи 1929—1933 pp. передбачав «розквіт економіки», виявив недосконалість методологічної бази спостережень тих років, але впевнено продемонстрував вірогідність основного положення інституціоналістів 20—30-х років про необхідність державного контролю над економікою. Поясніть це. Наведіть приклади.

Щодо методології, інституціоналізм, на думку багатьох дослідників, має багато спорідненого з німецькою історичною школою. Обґрунтуйте.

Визначальну роль в економіці домінування відіграють монополії та олігополії, які прагнуть укріпити свою владу, послабити конкурентів. А яку роль відіграє держава? Поясніть, наведіть приклади.

Аналіз і висновки Дж. Гелбрейта з питань структури та управління корпорацією і плануючою системою спираються на виявлення влади техноструктури й інституціональної влади корпорацій. У чому полягає його внесок у розвиток економічної науки?

Охарактеризуйте подану у тексті класифікацію трансакційних витрат. У чому зміст «ухилення» і «здирства» за теорією неоінсти- туціоналістів?

Згідно з теорією неоінституціоналістів будь-який акт обміну є обміном «пакетами прав власності». Як ви це розумієте? Назвіть основні елементи «пакета прав власності».

У чому зміст теоретичних і практичних висновків теореми Коуза?

Дайте характеристику основних типів фірм та їх переваг у ринкових відносинах.

Що є визначальним у поширенні й розвитку у ринкових умовах того чи іншого типу фірми?

Якому типові фірми ви віддали б перевагу, розпочинаючи свою підприємницьку діяльність? Обґрунтуйте.

Які загальні вимоги до правової системи обґрунтовують у своїй теорії неоінституціоналісти?

Що відносять неоінституціоналісти до «провалів» держави (уряду)? Наведіть приклад «провалів» у політиці уряду України.

Тестові завдання

Сучасний інституціоналізм — це:

а)       теорія техноструктури й сил, що врівноважують, Дж. Гелбрейта;

б)       теорія економіки домінування Ф. Перру;

в)       сценарії і прогнози розвитку капіталізму Р. Хейлбронера;

г)       моделі трансформації економіки країн, що розвиваються, Г. Мюрдаля;

д)       усі відповіді вірні; є) вірні відповіді а) і г);

ж)      вірні відповіді б) і в);

з)       усі відповіді не вірні.