7.4. Економічна модель «витрати — випуск» В. Леонтьєва

магниевый скраб beletage

Один з видатних економістів, розробник системи міжгалузевих балансів «витрати — випуск», яка використовується у практиці моделювання національних і світових економік, В. Леонтьєв (1906— 1999) народився в Петербурзі, вчився в Петроградському університеті, працював у Китаї, Германії.

Він задався метою «проанатомувати» систему взаємозв'язків в економіці як єдиного цілого. Інструментом міжгалузевого аналізу служить таблиця балансів, яка ділить господарство на декілька десятків галузей. Таблиця представляє собою математичну модель, що дозволяє уяснити, яка кількість ресурсів використовується для виробництва кінцевої продукції.

Взаємозв'язок секторів аналізується крізь систему порівнянь, параметрами яких служать коефіцієнти виробничих витрат. Продукція одного сектору, наприклад промисловості, розбивається на частини, одна з яких йде на виробництво товарів інших секторів (проміжної продукції), друга — на випуск кінцевої продукції (кінцевого споживання). Модель «витрати — випуск» допомагає уявити, як зміни в одному секторі впливають на виробництво продукції в інших секторах.

Теоретична модель «витрати — випуск» стала основою для побудування багатогалузевої моделі економіки США. Розробка динамічних моделей міжгалузевого балансу використовувалась для аналізу наслідків різних варіантів економічної політики.

Таблиці, побудовані згідно з методом «витрати — випуск», використовуються для порівняння структурних властивостей двох економік або зіставлення структури економіки однієї країни у різні періоди часу.

Відмінною особливістю робіт В. Леонтьєва є тісне поєднання теоретичного аналізу із застосуванням фактичних даних [3].

Контрольні питання

Хто є автором теорії економічного зростання?

У чому полягає основна заслуга К. Вікселля?

У чому сутність концепції множинності моделей соціалізму О. Ланге?

Хто є автором економічної моделі «витрати — випуск»?

Проблемно-логічні завдання

До якої школи можна віднести теоретичні погляди И. Шумпе- тера? Обґрунтуйте.

На чому ґрунтується, за И. Шумпетером, економічна динаміка? Наскільки його ідеї актуальні для розвитку економіки у сучасний період?

Як ви розумієте вислів: «Виробництво — не технічна, а економічна галузь»? Чи вірно це? Обґрунтуйте.

За И. Шумпетером, прибуток — це винагорода за нововведення. Поясніть цей вислів. Які якості повинен мати підприємець для досягнення таким шляхом прибутку?

Що є, на думку И. Шумпетера, головним імпульсом, який приводить капіталістичний механізм до руху? Поясніть.

Що нового вніс в економічну теорію И. Шумпетер? У чому особливість його економічних поглядів?

К. Вікселль вважав, що розвиток ринкової економіки не залишається рівноважним. З чим пов'язані ці порушення? Відповідь обґрунтуйте. Наведіть приклади.

У чому полягає відмінність між ранньою і класичною моделями соціалізму О. Ланге? Наведіть приклади.

Що стало причиною відмови О. Ланге від спроб ревізії своєї класичної моделі? Відповідь обґрунтуйте.

Як відомо, теоретична модель «витрати — випуск» стала основою для побудування багатогалузевої моделі економіки США. Обґрунтуйте свою думку щодо її застосування у сучасних умовах розвитку національної економіки.

Тестові завдання

1 До представників неординарних економічних шкіл варто віднести таких вчених-економістів, як:

а)       Й. Шумпетер (1883—1950);

б)       Е. Ліндаль (1891—1960);

в)       Е. Лундберг (1907—1987);

г)       К. Вікселль (1851—1926);

д)       М. Калецьки (1899—1970); є) О. Ланге (1904—1965);

ж)      В. Леонтьєв (1906—1999);

з)       усі відповіді вірні;

і) вірні відповіді б) і в); к) вірні відповіді д) і г); л) усі відповіді не вірні.

Автором теорій економічного розвитку й економічної динаміки є:

а)       Й. Шумпетер (1883—1950);

б)       Е. Ліндаль (1891—1960);

в)       Е. Лундберг (1907—1987);

г)       К. Вікселль (1851—1926);

д)       М. Калецьки (1899—1970); є) О. Ланге (1904—1965);

ж)      В. Леонтьєв (1906—1999);

з)       усі відповіді вірні;

і) вірні відповіді б) і в); к) вірні відповіді д) і г); л) усі відповіді не вірні.

Видатними представниками шведської школи економічної думки є:

' а) Й. Шумпетер (1883—1950);

б)       Е. Ліндаль (1891—1960);

в)       Е. Лундберг (1907—1987);

г)       К. Вікселль (1851—1926);

д)       М. Калецьки (1899—1970); є) О. Ланге (1904—1965);

ж)      В. Леонтьєв (1906—1999);

з)       усі відповіді вірні;

і) вірні відповіді б) і в); к) вірні відповіді д) і г); л) усі відповіді не вірні.

Видатним теоретиком шведської школи економічної думки є:

а)       Й. Шумпетер (1883—1950);

б)       Е. Ліндаль (1891—1960);

в)       Е. Лундберг (1907—1987);

г)       К. Вікселль (1851—1926);

д)       М. Калецьки (1899—1970);

є) О. Ланге (1904—1965);

ж)      В. Леонтьєв (1906—1999);

з)       усі відповіді вірні;

і) вірні відповіді б) і в); к) вірні відповіді д) і г); л) усі відповіді не вірні.

Автором теорії «кумулятивного процесу» є:

а)       Й. Шумпетер (1883—1950);

б)       Е. Ліндаль (1891—1960);

в)       Е. Лундберг (1907—1987);

г)       К. Вікселль (1851—1926);

д)       М. Калецьки (1899—1970); є) О. Ланге (1904—1965);

ж)      В. Леонтьєв (1906—1999);

з)       усі відповіді вірні;

і) вірні відповіді б) і в); к) вірні відповіді д) і г); л) усі відповіді не вірні.

Автором концепції множинності моделей соціалізму є:

а)       Й. Шумпетер (1883—1950);

б)       Е. Ліндаль (1891—1960);

в)       Е. Лундберг (1907—1987);

г)       К. Вікселль (1851—1926);

д)       М. Калецьки (1899—1970); є) О. Ланге (1904—1965);

ж)      В. Леонтьєв (1906—1999);

з)       усі відповіді вірні;

і) вірні відповіді б) і в); к) вірні відповіді д) і г); л) усі відповіді не вірні.

Автором системи міжгалузевих балансів «витрати — випуск», використовуваних у практиці моделювання національних і світових економік, є:

а)       Й. Шумпетер (1883—1950);

б)       Е. Ліндаль (1891—1960);

в)       Е. Лундберг (1907—1987);

г)       К. Вікселль (1851—1926);

д)       М. Калецьки (1899—1970); є) О. Ланге (1904—1965);

ж) В. Леонтьєв (1906—1999);

з) усі відповіді вірні; і) вірні відповіді б) і в); к) вірні відповіді д) і г); л) усі відповіді не вірні.

И. Шумпетер у своїй «теорії економічного розвитку»:

а)       пояснює закони й динаміку розвитку товарно-капіталістичного господарства;

б)       вказує на чітке розходження між статичною рівновагою системи та її динамічним розвитком;

в)       доводить, що стимулом підприємницької діяльності служить прибуток, що виникає тільки при впровадженні нових виробничих комбінацій;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б); є) усі відповіді не вірні.

У «теорії економічного розвитку» И. Шумпетера визначальну роль відіграє:

а)       конкуренція цін;

б)       конкуренція якості;

в)       конкуренція нововведень;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б); є) вірні відповіді а) і в);

ж)      вірні відповіді б) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

Відповідно до твердження И. Шумпетера, підприємницька функція нерозривно пов'язана із:

а)       ціною нововведення;

б)       якістю нововведення;

в)       здатністю нововведень задовольняти потреби людей;

г)       здійсненням нових комбінацій;

д)       усі відповіді вірні;

є) вірні відповіді а) і б);

ж)      вірні відповіді а) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

Стимулом для підприємницької діяльності відповідно до теорії економічного розвитку И. Шумпетера є:

а)       ефективна конкуренція;

б)       упровадження нових виробничих комбінацій;

в)       прибуток, що виникає тільки при впровадженні інновацій;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б); є) усі відповіді не вірні.

И. Шумпетер визначає поняття «інновації» як:

а)       нововведення в області технології або організації управління;

б)       отримання додаткового доходу в результаті впровадження новинок;

в)       увесь спектр видів діяльності — від дослідження й розробок до маркетингу;

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.

И. Шумпетерпо циклічний розвиток капіталізму із:

а)       рівнем процентних ставок;

б)       рівнем заощаджень та інвестицій;

в)       інноваціями;

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.

В основі теорії економічної динаміки И. Шумпетера лежить:

а)       циклічний характер інноваційного процесу;

б)       лінійний характер інноваційного процесу;

в)       комбінований характер інноваційного процесу;

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.

Відправною точкою для наступного формування різних теорій про трансформації капіталістичної системи та її переходу на більш високі ступіні розвитку «індустріального» й «пост- індустріального» суспільства послужили:

а)       ідеї И. Шумпетера про внутрішню, стимулюючу роль інновацій, технічного прогресу;

б)       «метод послідовностей» представників шведської школи економічної думки;

в)       теорія «кумулятивного процесу» К. Вікселля;

г)       теорія сукупного попиту й циклу М. Калецького;

д)       концепція множинності моделей соціалізму О. Ланге; є) усі відповіді вірні;

ж)      вірні відповіді б) і в);

з)       вірні відповіді а) і г); і) вірні відповіді г) і д); к) усі відповіді не вірні.

И. Шумпетер рисує картину трансформації капіталізму у результаті дії:

а)       власних внутрішніх сил;

б)       зовнішніх ефектів розвитку економіки;

в)       комбінованих факторів розвитку економічних процесів;

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.

Особливості трансформації капіталізму відповідно до теорії И. Шумпетера полягають у тому, що:

а)       винахідницька функція підприємництва відмирає;

б)       руйнується соціальна база;

в)       змінюється характер конкурентної боротьби;

г)       підсилюються позиції корпоративного бізнесу;

д)       усі відповіді вірні;

є) вірні відповіді а), б) і в);

ж)      вірні відповіді а), б) і г);

з)       усі відповіді не вірні.

На основі «методу послідовностей» (шведська школа економічної думки):

а)       аналізуються розриви в очікуваннях (розрахунках) учасників виробництва;

б)       улаштовується політика стабілізації економіки;

в)       аналізуються кумулятивні зміни процентних ставок;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді а) і б); є) вірні відповіді б) і в);

ж)      вірні відповіді а) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

Хто з представлених вчених першим ввів аналіз кредитного ринку у загальну теорію економічної динаміки?

а)       Й. Шумпетер (1883—1950);

б)       Е. Ліндаль (1891—1960);

в)       Е. Лундберг (1907—1987);

г)       К. Вікселль (1851—1926);

д)       М. Калецьки (1899—1970); є) О. Ланге (1904—1965);

ж)      В. Леонтьєв (1906—1999);

з)       усі відповіді вірні;

і) вірні відповіді б) і в); к) вірні відповіді д) і г); л) усі відповіді не вірні.

Відповідно до теорії «кумулятивного процесу» К. Вікселля:

а)       розвиток ринкової економіки завжди знаходиться у рівновазі;

б)       розвиток ринкової економіки терпить зрушення;

в)       кумулятивний процес розвертається під впливом іманентних сил;

г)       кумулятивний процес відбувається при збільшенні розмірів грошової маси, кількості грошей в обігу;

д)       усі відповіді вірні; є) вірні відповіді а) і г);

ж)      вірні відповіді б) і в);

з)       усі відповіді не вірні.

Відповідно до теорії «кумулятивного процесу» К. Вікселля ринкова (грошова) процентна ставка:

а)       залежить від попиту та пропозиції позичкового капіталу;

б)       це очікуваний доход на знову створений капітал;

в)       це гранична ефективність капіталу;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді б) і в); є) усі відповіді не вірні.

Відповідно до теорії «кумулятивного процесу» К. Вікселля природна (реальна) процентна ставка:

а)       залежить від попиту та пропозиції позичкового капіталу;

б)       це очікуваний доход на знову створений капітал;

в)       це гранична ефективність капіталу;

г)       усі відповіді вірні;

д)       вірні відповіді б) і в); є) усі відповіді не вірні.