Меритократія — це:

магниевый скраб beletage

а)       наростання конфлікту між соціальною структурою і новою культурою суспільства, яка формується;

б)       влада осіб, які мають найбільші заслуги перед суспільством;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.

Згідно з теорією «суспільства найманих власників» П. Друкера, причини «турбулентних часів», які настали після чвертьвікового спокійного післявоєнного розвитку:

а)       основним власником акціонерного капіталу є пенсійний фонд;

б)       від 80 до 95 % національного продукту економічно розвинених країн виплачується у формі зарплати, утримань і пенсій, зароблених працею за наймом;

в)       фактично виникло право власності робітника на його робоче місце;

г)       у випадку безробіття доход робітника гарантується протягом майже двох років;

д)       загальні для виплат податки позбавляють підприємця зацікавленості й гальмують зростання інвестицій;

є) «центром ваги» нового середнього класу стала зростаюча маса технічно й професійно освічених людей, які зайняли місця спеціалістів і управлінців;

ж)      господарем підприємства тепер є не «єдина техноструктура», а «двоголова гідра»;

з)       ті, що працюють за наймом, не усвідомили свого становища власників, їх власність не дає їм влади;

і) знання спеціаліста не дають йому дійсної відповідальності через централізацію прийняття рішень;

к) державні рішення стають все більш демагогічними, безвідповідальними та інфляційними; л) усі відповіді вірні; м) вірні відповіді а), б), в) і г); н) вірні відповіді б), г), д), з), і); о) вірні відповіді д), є), і), к); п) вірні відповіді в), д), ж), і); р) усі відповіді не вірні.

Відмінність інноваційної економіки від економіки виробництва, згідно з теорією інновацій економіки й підприємницького суспільства П. Друкера:

а)       основною продукцією і основною «начинкою» усіх товарів і послуг стали нові рішення;

б)       провідну роль в економіці стали відігравати мільйони малих і середніх підприємств, очолюваних підприємцями, які діють на свій страх і ризик;

в)       динаміка економіки й суспільства визначається не стільки наукою і вченими, скільки мільйонами людей, які самостійно приймають часто інтуїтивні, творчі рішення;

г)       метою діяльності корпорацій знову стала макснмізація доходу акціонерів;

д)       якщо є знання, капітал легко знаходиться;

є) розвиваються галузі «високих технологій», які потребують величезних капіталовкладень;

ж)      поряд з трьома попередніми секторами економіки виник і випереджає інших четвертий сектор: галузь безприбуткових суспільних підприємств;

з)       відбувається реорганізація галузей навколо виробництва знань і реструктуризація всієї економіки країни навколо сфери виробництва інформації;

і) інтелектуалізація праці — основний напрям її розвитку, а витрати на виробництво й поширення знань — основна форма інвестицій;

к) основна форма власності — це інтелектуальна власність, яка структурує суспільство й визначає його розвиток;

л) метою оподаткування має стати сприяння всьому, що необхідне для довгострокових інвестицій;

м) мілітаризм і військові витрати — небезпечна загроза основам економіки знань;

н) необхідна метаекономіка, яка враховувала б вплив потужних «неекономічних» факторів;

усі відповіді вірні;

п) вірні відповіді а) — г); р) вірні відповіді д) — н); с) вірні відповіді а), ж), к) і л); т) усі відповіді не вірні.

26 Підприємницьке суспільство, згідно з теорією П. Друк ера, має такі особливості:

а)       наявність соціальних інновацій;

б)       розвиток четвертого сектору;

в)       робочі місця перестали бути рідкістю;

г)       нагромадження знань розподілило суспільство;

д)       увага до прав меншин;

є) розвиток «соціальної екології»;

ж)      усі відповіді вірні;

з)       вірні відповіді а), б), в);

вірні відповіде б), г), д); к) вірні відповіді в), д), є); л) вірні відповіді г), є);

м) усі відповіді не вірні.

Економіка майбутнього — це:

а)       «постсервісна економіка»;

б)       інноваційна економіка;

в)       економіка знань;

г)       усі відповіді вірні;

д)       усі відповіді не вірні.

Загальні риси суперіндустріалізації:

а)       основне багатство втрачає матеріальну форму;

б)       основний метод створення багатства — «суперсимволічна система», що ґрунтується на застосуванні інтелекту та інформаційних технологій;

в)       інформаційні технології дозволяють здешевити продукцію гнучкого дрібносерійного виробництва, але потребують значних дослідницьких робіт і висококваліфікованих кадрів;

г)       втілення знань у виробничих процесах — це галузь наростаючих зіткнень між корпораціями-гігантами;

д)       засобом обміну стають електронні гроші;

є) активне споживання, яке перетворює вільний час у працю саморозвитку у домашніх господарствах;

ж)      люди поступово оволодівають знаннями і за умови безперервної підготовки стають «когнітаріатом»;

з)       успіх на ринку товарів викликає жорстку боротьбу за контроль над інформацією і діючими стандартами;

і) нова економічна система розвивається і на локальному рівні домашніх господарств, і на глобальному рівні світового ринку;

к) усі відповіді вірні;

л) вірні відповіді а), в), г), є);

м) вірні відповіді б), д), і);

н) вірні відповіді в), д), з);

о) усі відповіді не вірні.

Суть теорії «третьої хвилі» А. Тоффлера:

а)       аналіз процесу одночасного розвитку людини як виробника і як споживача у результаті розвитку інтелектуальних технологій і можливостей територіальної деконцентрації масової інтелектуальної праці;

б)       економічні теорії нехтують основною економічною подією — технологічними зрушеннями, які визначають продуктивність у кожному окремому випадку;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.

Теорія мегатенденцій Дж. Несбіта і П. Абурден викладена авторами у:

а)       1990 p.;

б)       1992 p.;

в)       1995 p.;

г)       2000 p.;

д)       усі відповіді вірні;

є) усі відповіді не вірні.

Теорія мегатенденцій Дж. Несбіта і П. Абурден звернула на себе увагу:

а)       систематизацією тенденцій розвитку інформаційного суспільства у 1990—2000 pp.;

б)       розвитком «економіки знань»;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.

Суть теорії мегатенденцій Дж. Несбіта і П. Абурден:

а)       економіка стала більш важливою, ніж ідеологія;

б)       заміна пріоритету держави пріоритетом індивіда;

в)       переоцінка змісту життя;

г)       посилення опору національних культур процесу космополіти- зації;

д)       зміни геополітичної ситуації;

є) залучення жінок в економічне й політичне життя;

ж)      прихід біології як провідної галузі знань на зміну фізиці;

з)       підйом нетрадиційних релігійно-політичних течій; і) мегатенденція приватизації;

к) тріумф індивідуальності та особистої відповідальності над тоталітаризмом;

л) усі відповіді вірні; м) вірні відповіді а), в), г) — з); н) вірні відповіді б), д), є), ж); о) вірні відповіді в), ж), і), к); п) усі відповіді не вірні.

У 90-ті роки на зміну теоріям обмеження НТР прийшли:

а)       концепція соціокультурного сприяння її розвитку;

б)       інноваційні теорії сприяння високотехнологічним галузям;

в)       усі відповіді вірні;

г)       усі відповіді не вірні.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ