ПЕРЕДМОВА         

магниевый скраб beletage

Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ                   7

Навчальна програма курсу «Історія зарубіжної літератури XX століття». . .    7

Робоча програма               17

Перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять               24

Розділ 2. ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ                      31

Лекція 1. Французька література                      31

Лекція 2. Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж. П. Сартр,

А. Камю                     41

Лекція 3. Модерністська проза початку XX століття                      53

Лекція 4. Розвиток німецької драматургії. Б. Брехт             60

Лекція 5. Тема війни у німецькій літературі XX століття. Е. М. Ре-

марк, Г. Белль                    71

Лекція 6. Філософське підґрунтя творчості Томаса Манна                      87

Лекція 7. Австрійська література XX століття. Р.-М. Рільке, П. Целан,

Ф. Кафка                  97

Лекція 8. Англійська література                        111

Лекція 9. Новітня англійська література. Т. Еліот, У. Голдінг                   136

Лекція 10. Норвезька література. Г. Ібсен, К. Гамсун                      152

Лекція 11. Американська література. Джек Лондон. Ернест Міллер

Хемінгу ей                172

Лекція 12. Особливості розвитку літератури США. Г. Лонгфелло,

О' Генрі, Т. Драйзер                       195

Лекція 13. Латиноамериканська література. Г. Маркес                 210

Лекція 14. Література Сходу. Японія. Китай              220

Лекція 15. Роман — антиутопія XX століття              235

Лекція 16. Театр абсурду             267

Лекція 17. Література постмодернізму                       296

Розділ 3. ПРАКТИЧНИЙ КУРС                310

3.1. Практичні заняття                 310

Заняття 1. Жанрова своєрідність казки-притчі Антуана де Сент-

Екзюпері «Маленький принц»                310

Заняття 2. Проблема вибору і її гуманістичне вирішення, тема перестороги в романі Альбера Камю «Чума»          314

Заняття 3. Тема «втраченого покоління» у романі Е. М. Ремарка

«Три товариші»      319

Заняття 4. Своєрідність композиції та символіка оповідання Г. Белля

«Подорожній, коли ти прийдеш до Спа...»     322

Заняття 5. Своєрідність світобачення і його художнього вираження в

оповіданні Ф. Кафки «Перевтілення» 325

Заняття 6. Тема митця і мистецтва у новелі Т. Манна «Смерть у Венеції»        329

Заняття 7. «Пігмаліон» Б.Шоу — зразок «драми-дискусії»            332

Заняття 8. Філософія життя, краси, насолоди і мистецтва в романі

Оскара Уайльда «Портрет ДоріанаГрея»      335

Заняття 9. Показ шляху становлення особистості жінки у п'єсі

Г. Ібсена «Ляльковий дім (Нора)»         340

Заняття 10. Неоромантичні мотиви та образи в романі К. Гамсуна

«Пан»            343

Заняття 11. Показ драматичних суперечностей людського буття у

повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море»  348

Заняття 12. Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним баченням в оповіданні Габріеля Гар-

сіаМаркеса «Стариган з крилами»       352

Заняття 13. Відображення конфлікту між людиною і системою у романі Є. Замятіна «Ми»          356

Заняття 14. Викриття «законів» конформістського мислення, показ розриву між науково-технічним прогресом та моральним станом

людства у п'єсі Ф. Дюрренматта «Візит старої дами»       365

Заняття 15. Схрещення елементів класичної та масової літератури у романі П. Зюскінда «Запахи»            367

Тематика самостійної роботи і методичні рекомендації до її виконання . . . 372

Контрольна робота і методичні рекомендації до її написання     381

Коригуючи матеріали: тести, орієнтовні запитання до іспиту      390

Критерії оцінювання знань студентів   401

Регламент впровадження МРС з дисципліни «Історія зарубіжної літератури XIX — поч. XX ст.» 403

Розділ 4. ДОДАТКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ  462

Додаткові навчальні матеріали            462

Словник термінів і понять           472

Бібліографія            475

Курс «Історія зарубіжної літератури XX століття» — останній із гуманітарних дисциплін, який завершує дисципліну «Історії зарубіжної літератури» його завдання допомогти студентській молоді прилучитися до культурної скарбниці людства, всесвітнього літературного процесу, збагатити їх духовний світ знаннями історії зарубіжної літератури, залучити до загальнолюдських цінностей, виховати почуття власної гідності, потребу в читанні, сформувати естетичний смак, високу загальну і читацьку культуру.

Програмою курсу передбачено:

Виявлення особливостей розвитку літератури модернізму і постмодернізму.

Розкриття специфіки естетичних систем модернізму та постмодернізму.

Характеристика художніх напрямків.

Аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвагоміших письменників.

Вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого начала в літературному процесі.

Засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування літературних жанрів, еволюції художньої форми.

На вивчення курсу навчальними закладами відводиться різна кількість годин. Мінімальна кількість аудиторних годин — 135: лекцій — 34 години, практичних занять — 30 годин, самостійної роботи — 71 година. На заочній формі навчання кількість годин значно зменшена. На лекції відводиться 26 годин, на практичні заняття — 12 годин, на самостійне опрацювання — 136 годин.

Дисципліну можна викладати і за кредитно-модульною системою. Компонування тем на модулі подано у робочій програмі для денної форми навчання. Результати діяльності студентів оцінюються за 100-бальною системою за такими формами контролю: поточний — виступ на практичному занятті (до 5 балів), ведення читацького щоденника (до 5 балів), вивчення творів напам'ять (до 5 балів), виконання домашніх індивідуальних занять (до 40 балів — кожне індивідуальне заняття оцінюється до 5 балів); тематичний (за модулем) контроль (тестування) — до 50 балів (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал). Підсумковий контроль — виставлення семестрової оцінки студентам, які опрацювали теоретичні теми і практично засвоїли їх. Усі оцінки виставляються у відомість.

За результатами поточного контролю та виконання домашніх індивідуальних завдань студенти, які отримали від 90 до 100 балів, можуть бути звільнені від підсумкового контролю та отримати оцінку «відмінно», від 80 до 90 балів — «добре», від 80 до 70 — «задовільно».

Для заочної форми навчання передбачається написання домашньої контрольної роботи за варіантами.

У результаті вивчення предмета студенти повинні вміти:

Вирізняти основні методологічні підходи до змісту та характеру цінностей художніх творів літератури XX століття.

Орієнтуватися в основних напрямах літератури XX століття.

Усвідомлювати світобачення та світорозуміння літератури XX століття.

Розрізняти різні жанри художньої творчості й мистецтва.

Володіти творчим підходом до аналізу творів художньої літератури у контексті літератури XX століття.

Завдання посібника — сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії зарубіжної літератури XX століття для денної та заочної (дистанційної) форми навчання студентів ВНЗ І—IV рівня акредитації.

Посібник складається з чотирьох розділів. У першому подається навчальна програма курсу «Історія зарубіжної літератури XX століття», варіанти «Робочої програми», перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять.

У другому — запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, що передбачено робочою програмою, після теми подані питання для самоконтролю.

Розділ третій — практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Практичні заняття складаються з: плану, завдання для підготовчого періоду і списка літератури. До них подані інструктивно-методичні матеріали. Тема практичного заняття методично виправдана, оскільки сприятиме більш поглибленому засвоєнню тексту з метою кращого його розуміння, отримання естетичної насолоди від читання, конкретизації уявлення про творчість окремих митців. Практичні заняття передбачають теми, необхідні майбутньому вчителю в його педагогічній роботі, оскільки всі вони включені у шкільну програму. У цьому ж розділі подається тематика для СРС і методичні рекомендації до її виконання, домашня контрольна робота за варіантами і методичні рекомендації до її написання (для заочної форми навчання), коригуючі матеріали: тести, орієнтовні запитання для іспиту, критерії оцінювання знань студентів.

Четвертий розділ — додатково-бібліографічний. У ньому подано додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, словник термінів і понять, бібліографія.

Посібник стане у нагоді студентам гуманітарних факультетів.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

1.1. Навчальна програма курсу

«історія зарубіжної літератури XX століття»