Поняття про кризи та сенситивні періоди психічного розвитку людини

магниевый скраб beletage

Становлення та функціонування особистості супроводжується як відносно стабільними періодами психічного розвитку, так і кризовими. Саме кризи, що зазвичай розгортаються в перехідні періоди психічного розвитку індивіда, свідчать про завершення одного циклу становлення особистості і початок наступного. Джерелом переживання кризи є суперечність, що розгортається між психічними й фізичними можливостями індивіда та системою його взаємин з навколишніми людьми.

  • І Криза психічного розвитку - явище загострення психічних суперечностей, що супроводжується різкою і кардинальною перебудовою самосвідомості індивіда та його взаємин з навколишніми людьми

Людина може переживати як нормативні, вікові кризи так і ненормативні Вікові кризи мають типовий характер, тому що характеризуються однаковими віковими рамками перебігу, чинниками та симптомами. Науковці виокремлюють наступні вікові кризи психічного розвитку:

криза новонародженості

криза 1-го року

криза 3-ох років

криза 6 (7)-и років

криза 13-ти років

криза 17-ти років

Рис. 1.26. Перелік вікових криз психічного розвитку

Нормативні кризи ще називають кризами розвитку

d

Ненормативна криза психічного розвитку виявляється як явище загострення суперечностей психіки людини, спричинене складними, несприятливими життєвими обставинами. Ненормативні кризи мають непланований і автономний щодо вікових криз характер.

Зміст та причини вікових криз ґрунтовно розроблені щодо етапів становлення особистості, тоді як переживання криз розвитку впродовж дорослості лише вивчається. Більшість психологів вказує на типовий характер так званої кризи середини життя, яка розгортається приблизно в 40 років і пов'язується з аналізом та оцінкою особистістю життєвих досягнень.

Криз може і не бути, якщо психічний розвиток дитини складається не стихійно, а є розумно керованим процесом - процесом виховання.

О.М. Леонтьєв

Переживання кризи дітьми та дорослими супроводжується різною симптоматикою:

Дискусійним в науці залишається питання обов'язковості гострого перебігу кризи розвитку та її неминучості взагалі. Окремі психологи зазначають, що неминучими є не кризи, а прогресивні якісні «стрибки» розвитку психіки індивіда. Наприклад, якщо дорослі своєчасно змінюють ставлення до дитини, передбачаючи зміни її психіки, то перебіг кризи пом'якшується. Слід пам'ятати й про те, що рамки та особливості переживання вікових криз є умовними, тому що індивідуальність кожної дитини накладає відбиток на час і зміст кризових переживань.

Будь-яка криза має дві сторони - руйнування старих психічних якостей, що втратили своє розвивальне значення, і формування нових особистісних функцій. Саме перша сторона кризи супроводжується негативними поведінковими реакціями індивіда - тривожністю, конфліктністю, пригніченістю тощо. В цілому ж кризи мають позитивне призначення - розв'язуючи суперечності психіки, людина розвивається. Конструктивно розв'язана криза забезпечує якісні прогресивні зміни психічного розвитку, тоді як занедбана - пригнічує особистість.

Я         л

Якщо втрачено сенситивний період, то в подальшому відповідні йому психічні якості дитини розвиваються важко та не досягають досконалості. , Я.Л. Коломинський

V                                 V

Для організації ефективного соціального впливу на формування особистості необхідно знати та враховувати сенситивні періоди її розвитку. В певні періоди життя дитина є особливо чутливою до визначеного педагогічного впливу, тобто сенситивною до нього.

  • І Сенситивний період - чутливий, оптимально сприятливий до розвитку певних психічних функцій відрізок становлення особистості

Сенситивність варто тлумачити як найбільш сприятливі і своєчасні умови для розвитку певної психічної функції, якості. Важливо враховувати, що більшість сприятливих умов для розвитку певних психічних функцій має тимчасовий, скороминущий характер. Приміром, ранній період є сенситивним для розвитку мовлення, так як:

по-перше, в цьому віці діти дуже чутливі до розвивального впливу дорослих, їх мовленнєві навички інтенсивно поповнюються і вдосконалюються,

Китайський ієрогліф, який позначає поняття «криза», перекладається двояко - «небезпека»» і «можли- . вість»»

по-друге, якщо дитина в цьому віці не отримує адекватної стимуляції зі сторони дорослих, то втрати у розвитку мовлення можуть бути незворотними.

Сенситивність залежить від ряду факторів, найбільше від закономірностей дозрівання мозку людини та попередніх надбань її психічного розвитку. Відтак, межі переживання сенситивного періоду є індивідуальними для кожної людини. Важливо також памятати, що врахування сенситивного періоду передбачає опору не лише на сформовані психічні процеси, а здебільшого ті, що знаходяться в процесі дозрівання. Ефективний процес навчання активізує задатки дитини, стимулюючи їх розвиток до рівня знань, вмінь, здібностей.

Йдеться про поняття зони найближчого розвитку

Для сучасної науки є відкритим питання визначення сенситивних періодів для всіх психічних функцій, що формуються в онтогенезі людини.

"коНТРОЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ БЛОК

Питання для обговорення на семінарах

Предмет, завдання та проблематика вікової психології.

Специфіка зв'язків вікової психології з іншими науками.

Виникнення та становлення вікової психології як науки.

Сучасна структура вікової психології.

Зміст та специфіка дослідження вікових особливостей психіки людини.

Етичні та наукові вимоги щодо організації та проведення досліджень вікових психологічних особливостей.

Специфіка використання методів спостереження та експерименту для досліджень вікової психології.

Завдання методів опитування щодо дослідження психічного розвитку людини.

Поняття психічного розвитку людини та його показники.

Зміст взаємозв'язку психічного з іншими напрямками розвитку людини.

Диференціація неперервності та дискретності як ознак психічного розвитку людини.

Вияви нерівномірності та незворотності психічного розвитку.

Сутність спіралеподібного характеру психічного розвитку людини.

Поняття факторів та умов психічного розвитку, їх диференціація.

Роль біологічного фактора у психічному розвитку людини.

Функції соціального середовища в психічному розвитку.

Значення активності як фактору психічного розвитку людини.

Роль навчання та виховання у психічному розвитку дитини.

Біогенетичні підходи до вивчення психіки дитини.

Тлумачення психоаналітичними теоріями змісту та механізмів психічного розвитку.

Теорії соціального научіння про розвиток психіки дитини.

Когнітивний підхід до трактування психічного розвитку.

Психічний розвиток в контексті персоногенетичного підходу А.Маслоу і К.Роджерса.

Аналіз базових вітчизняних концепцій психічного розвитку Л.І. Божович, Л.С. Виготського, Д.Б. Ельконіна, Г.С. Костюка.

Поняття психологічного віку, його співвідношення з хронологічним віком людини.

Сучасна вітчизняна вікова періодизація психічного розвитку, проблема її здійснення.

Критерії здійснення вікової періодизації психічного розвитку людини.

Зміст соціальної ситуації розвитку як критерію вікової періодизації психічного розвитку.

Зміст поняття «провідна діяльність» та її функції для психічного розвитку.

Поняття психічного новоутворення та характеристика його різновидів.

Криза як феномен психічного розвитку людини.

Сенситивні періоди психічного розвитку та їх значення для формування особистості.

Завдання для самоперевірки

Знайдіть єдину правильну відповідь на тестові запитання

Предметом вивчення вікової психології є:

а)         психіка людини,

б)         розвиток та функціонування психіки людини в різні вікові

періоди,

в)         психічне життя дітей,

г)         загальні закономірності психічної діяльності людини.

Геронтопсихологія вивчає психічні прояви людини якого віку:

а)         похилого,

б)         підліткового,

в)         юнацького,

г)         дитячого.

Дитяча психологія спеціалізується на вивченні психіки представників наступних періодів:

а)         немовлят, дошкільнят, молодших школярів і підлітків,

б)         немовлят, дошкільнят і старших школярів,

в)         немовлят, переддошкільнят, дошкільнят і молодших школярів,

г)         дошкільнят, молодших школярів, підлітків і юнаків.

Який метод психології полягає у виявленні впливу життєвих подій на розвиток психіки людини:

а)         соціометричний,

б)         експеримент,

в)         тестування,

г)         біографічний.

Який показник психічного розвитку дитини ілюструє той факт, що вона здатна краще стримувати свої емоції:

а)         розширення сфери пізнання,

б)         підвищення здатності до саморегуляції,

в)         зміни в структурі самосвідомості,

г)         збагачення комунікативних засобів.

Знайдіть правильний перелік факторів психічного розвитку людини:

а)         біологічна основа, соціальне середовище та активність самого індивіда,

б)         спадковість, соціальне середовище, самовиховання,

в)         біологічна основа, навчання, генотип,

г)         задатки, стан здоров'я, діяльність людини.

Члени родини, родичі, вчителі, побутові умови проживання - це аспекти якого фактору психічного розвитку людини:

а) біологічної основи,

б)         навчання,

в)         соціального середовища,

г)         діяльності особистості.

Процесом та результатом засвоєння суспільного досвіду індивідом у віковій психології називають:

а)         акселерацію,

б)         інтеріоризацію,

в)         соціалізацію,

г)         інтеграцію.

Доберіть правильне визначення до поняття «вікові особливості психічного розвитку»:

а)         типові ознаки розвитку психіки представників певного віку,

б)         загальне загострення суперечностей психічного розвитку,

в)         індивідуальні особливості розвитку психіки конкретного індивіда,

г)         прогресивні зміни психіки, що є результатом акселерації.

Пошуки власних неповторних своєрідних психологічних особливостей індивідом - це ознака якого механізму формування особистості:

а)         наслідування,

б)         індивідуалізації,

в)         інтеграції,

г)         адаптації.

Який психолог вважав інтелектуальний розвиток основою становлення особистості:

а)         Ж.Піаже,

б)         З.Фройд,

в)         Дж.Уотсон,

г)         Е.Еріксон.

Хто із психологів стверджував, що основний зміст особистості закладається ще в ранньому дитинстві за рахунок адаптації інстинктів до вимог соціуму:

а) Ж.Піаже,

б)         З.Фройд,

в)         Дж.Уотсон,

г)         Е.Еріксон.

Який механізм психічного розвитку є ключовим в гуманістичному напрямку психології:

а)         становлення сексуальності людини,

б)         розвиток інтелекту внаслідок адаптації індивіда до соціуму,

в)         спонтанне виявлення та розвиток власного особистісного потенціалу,

г)         реконструкція індивідом впливу навколишнього середови

ща та налагодження взаємодії з ним.

Яка психологічна теорія ігнорує роль біологічного фактору для психічного розвитку особистості:

а)         психоаналіз,

б)         теорія соціального научіння,

в)         когнітивна теорія,

г)         етологічна теорія.

Який фактор психічного розвитку індивіда покладений в основу етологічної теорії А.Геззела:

а)         біологічний,

б)         соціальний,

в)         персоногенетичний,

г)         діяльнісний.

Хто із вітчизняних психологів є автором культурно-історичної теорії?

а)         Л.І. Божович,

б)         Л.С. Виготський,

в)         Д.Б. Ельконін,

г)         Г.С. Костюк.

Яке співвідношення навчання та психічного розвитку Г.С. Костюк вважає оптимальним:

а)         опора навчання на прогрес психічного розвитку,

б)         паралельність процесів навчання та психічного розвитку,

в)         випереджаючий характер навчання щодо психічного роз

витку,

г)         автономність навчання і психічного розвитку.

Яку одиницю поділу онтогенезу людини характеризує дане визначення - зміни окремого компоненту психіки:

а)         фаза,

б)         віковий період,

в)         епоха,

г)         стадія.

Знайдіть психологічний аналог педагогічної назви вікового періоду - старший шкільний вік:

а)         власне юність,

б)         молодший шкільний вік,

в)         рання юність,

г)         підлітковий вік.

Рушійними силами психічного розвитку індивіда є:

а)         внутрішні психічні суперечності,

б)         стимуляція соціуму,

в)         фізичний розвиток,

г)         розгортання спадкових ознак.

Становище індивіда в суспільстві, статус та система спілкування з іншими людьми - це визначення якого критерію психічного розвитку людини:

а)         провідна діяльність,

б)         соціальна ситуація розвитку,

в)         суперечності психіки,

г)         психічні новоутворення.

Виберіть правильне тлумачення поняття психологічного віку:

а)         кількість років, прожитих людиною,

б)         зміст життєвого досвіду особистості,

в)         рівень психічного розвитку та світосприймання людини,

г)         відповідність поведінки індивіда вимогам соціуму.

Яку основну характеристику має провідна діяльність:

а)         вид діяльності, який займає найбільше часу в індивіда,

б)         вид діяльності, що заохочується дорослими,

в)         вид діяльності, який розв'язує психічні суперечності та формує новоутворення,

г)         вид діяльності, який найбільше подобається дитині.

Сенситивний період характеризується такою основною властивістю:

а)         низькими темпами розвитку психіки,

б)         чутливістю, сприятливістю для розвитку певної психічної якості,

в)         відставанням психічного розвитку,

г)         спроможністю дитини успішно виконувати вказівки дорослих.

Загострення психічних суперечностей - це ознака якого явища психічного розвитку:

а)         адаптації індивіда до вимог суспільства,

б)         вікової кризи,

в)         акселерації,

г)         затримки психічного розвитку.

Спираючись на опрацьований зміст розділу, сформулюйте відповіді на проблемні питання

Проаналізуйте зміни предмету та структури вікової психології в рамках останніх досягнень науки.

Диференціюйте поняття «вікова психологія» та «психологія розвитку».

Обґрунтуйте важливість знань вікової психології для вчителя.

Охарактеризуйте специфіку використання експериментальних методів при дослідженні психіки школярів.

Розробіть план використання методів опитування для діагностики мотивів навчання учнів початкової та основної школи.

Проаналізуйте співвідношення понять «розвиток людини», «психічний розвиток», «соціалізація», «виховання», «формування особистості».

Доведіть, що саме внутрішні суперечності особистості є базовими для її психічного розвитку.

Якщо психологи мають справу з явищами затримки психічного розвитку дитини, чи не заперечує це його неперервність?

К.Г. Юнг писав про наявність у психіці кожної людини колективного несвідомого. Визначте, який фактор психічного розвитку воно відображає.

Проаналізуйте вплив мікро- та макросоціуму на психічний розвиток особистості, їх взаємозв'язок та специфіку.

Розкрийте вплив сучасних соціально-економічних умов розвитку суспільства на формування особистості дитини.

Продумайте, чи чітко прив'язані стадії становлення особистості до конкретних вікових періодів.

З'ясуйте співвідношення фізичної та психічної активності у процесі формування особистості.

Спробуйте продовжити періодизацію людської культури Гетчинсона, виходячи з сучасних соціально-економічних умов розвитку людства.

Визначте, як співвідносяться в психоаналітичній теорії біологічний та соціальний фактори психічного розвитку людини, активність і пасивність індивіда.

Порівняйте зміст поглядів З.Фройда та Е.Еріксона на психічний розвиток людини.

З'ясуйте роль біологічного та соціального факторів психічного розвитку в контексті теорій соціального научіння.

Визначте, яку роль відіграє активність дитини в її психічному розвитку згідно теорій научіння.

Проаналізуйте, чи можна, згідно концепції Ж.Піаже, прискорити процес когнітивного розвитку дитини.

Доведіть актуальність поглядів Л.С. Виготського на психічний розвиток дитини для сьогодення.

Спираючись на ознаку неперервності психічного розвитку особистості, доведіть умовний характер вікової періодизації щодо конкретного індивіда.

Проілюструйте взаємозв'язок внутрішніх та зовнішніх суперечностей психічного розвитку.

Розкрийте значення вікових криз для психічного розвитку людини, виявляючи їх позитивний та негативний вплив.

Визначте, чи обов'язковим є переживання особистістю всіх вікових криз.

Проаналізуйте співвідношення сенситивних періодів та соціалізації особистості.

Розв'яжіть психологічні задачі

Студентка педагогічного інституту під час проходження педагогічної практики в дитячому садку підійшла до Колі (хлопчику - 5 років) і сказала йому: «Почекай хвилинку, мені треба з тобою провести бесіду». Хлопчик зупинився і здивовано подивився на неї. Студентка почала з ним бесіду...

Які вимоги до використання методів психологічного дослідження не були враховані студенткою?

Розмова двох мам. Одна з них з тривогою говорить: «Я чула, що в 6 років у дитини з'являється інтерес до навчання. Деякі діти в 5 років вже читають. Я все чекаю, чекаю, а у мого Олега ні інтересу, ні бажання вчитись не з'явилось, хоча йому скоро йти до школи».

Який фактор психічного розвитку дитини був проігнорований мамою?

Вихователька дитсадка виявила, що двоє дітей з її групи, Сашко і Євген, завжди гуляють і граються разом. Це 'її здивувало, бо в характерах хлопчиків вона не помітила нічого спільного.

Вихователька вирішила з'ясувати, на чому базується дружба цих дітей.

Якими методами психологічного дослідження вона повинна скористатись?

Мама Наталки (дівчинці 6 років) говорить: «У моєї доньки є бажання мені допомагати. За яку б справу я не взялась, вона тут як тут. Але яка від неї допомога? Я відправляю її гуляти, без неї я швидко впораюсь по господарству».

Який фактор психічного розвитку Наталки ігнорує її мама?

«Я все дивуюсь, яким лінивим росте мій внук», - ділиться враженнями бабуся, - «його батьки обоє працьовиті, старанні, все дбають для дому, для родини».

Наведіть можливі причини лінощів хлопчика, спираючись на знання факторів психічного розвитку.

Одна 4-річна французька дівчинка заснула летаргічним сном, який тривав подальші 18 років її життя. Весь цей час дівчина перебувала в лікарні, де її доглядали, штучно годували, тому коли вона прокинулась, то виглядала як розвинена доросла жінка.

Яким був рівень її психічного розвитку? Аргументуйте відповідь.

У США широкого розголосу набув випадок, коли один 20-річний юнак подав позов у суд на своїх батьків. Хлопець звинувачував своїх батьків у тому, що вони обмежили його можливості особистісної самореалізації.

Сформулюйте припущення на користь та противагу звинувачень хлопцем батьків.

В дитинстві роль Білла Клінтона, екс-президента США, вітчим якого був алкоголіком і бив свою дружину, зводилась до примирення конфліктуючих батьків. Діяльність Б.Клінтона на посту президента проходила під знаком примирення.

Визначте ті фактори психічного розвитку, які ілюструє даний приклад та механізми їх впливу на формування особистості.

У розмові психолога з мамою хлопчика Кості з'ясовувався характер його виховання. За свідченням мами, Костя народився міцним і «горластим». Своїм криком він дратував всю рідню. І мама, щоб хлопчик більше спав, міцніше сповивала його і затемняла кімнату. Розмов з немовлям не вела, вважаючи, що воно ще нічого не розуміє, та і часу не було - займалась веденням домашнього господарства.

Кричати, на радість рідні, хлопчика відучили. Він став тихим, спокійним, годинами міг сидіти на одному місці, перебираючи іграшки.

З півтора років Костя почав хворіти, став якимось нудним. Не бігав, так як мама його зразу зупиняла. До 3-ох років не говорив, а потім потроху розговорився.

Які фактори психічного розвитку фігурують у вихованні хлопчика? Спрогнозуйте перспективні наслідки означеного виховного стилю мами на особистісні якості Кості

Практичні дослідницькі завдання

Тема: вікова періодизація психічного розвитку людини

Мета: визначення психологічного віку та його відповідності хронологічному.

Форма роботи: тестування.

Хід дослідження

1. Зафіксуйте свій хронологічний вік. Якщо до вашого наступного дня народження залишилось менше, ніж півроку, то додайте ще рік до вашого хронологічного віку.

Число бути кратним 5-ти, наприклад 85 чи 100 років

2. Визначте, скільки років ви хотіли б прожити. При цьому орієнтуйтесь не на стан вашого здоров'я чи середню тривалість життя ваших предків, а лише на власне бажання і розумні межі тривалості життя людини. Поділіть кількість років, які б ви хотіли прожити на окремі 5-річки і розпишіть їх у стовпчик таким чином:

0 - 5 років, 6 - 10 років, 11 - 15 років, 16 - 20 років, 21 - 25 років, 26 - 30 років, 31 - 35 років, 36 - 40 і т.д.

3. Кожну з визначених 5-річок оцініть за ступенем насиченості подіями, змінами, емоціями як позитивного, так і негативного змісту за 10-бальною шкалою. При цьому 1 бал буде позначати мінімальну насиченість 5-річки, збіднену змінами вашого життя, а 10 балів - навпаки, найбільш насичений період. Різні 5-річки можуть мати однаковий бал. Знайдіть загальну суму балів, які ви поставили на всі 5-річки.

При оцінці 5-річок, які ви прожили, орієнтуйтесь на досвід, а майбутніх - на уяву

4. Знайдіть кількість балів, які ви вже прожили. Для цього додайте бали за перші повні прожиті вами 5-річки і вирахуйте частину балів у неповній 5-річці. Наприклад, вам - 18 років. Це означає, що ви прожили повних перших три 5-річки і треба додати бали, які ви їм присвоїли (типу 7 + 8 + 9 =24). А в четвертій 5-річці ви прожили лише 3 роки. Тому відсоток балів, які ви прожили в цій 5-річці, рахується так: бал, присвоєний вами цій 5-річці, ділиться на 5 років (отримуємо кількість балів, що припадає на 1 рік) і множиться на кількість років, прожитих вами у цій 5-річці (якщо вам 16 років, то це 1 рік; якщо 17, тоді 2 роки; якщо 18, то 3 роки; якщо 19, тоді 4 роки).

(10 : 5) х 3 = 6 балів, прожитих в теперішній 5-річці, якщо вам зараз 18 років і теперішній 5-річці ви присвоїли 10 балів. Отже, підрахунок балів, які ви прожили, виглядатиме так: 7 + 8 + 9 =24 - кількість балів за повними прожитими 5-річка- ми + 6 балів з теперішньої 5-річки, в якій ви проживаєте, всього 30 балів.

Увага! Менше число діліть на більше, округливши частку до сотих. Наприклад, 30 балів ділимо на 120, отримавши 0,25.

5. Знайдіть коефіцієнт само- реалізації шляхом поділу кількості прожитих вами балів на загальну кількість балів за всіма 5-річками.

6. Цей коефіцієнт помножте на кількість років, які б хотіли прожити. Отримане число і буде вашим психологічним віком.

7. Співставте результат з вашим хронологічним віком. Для юнацького періоду розбіжність між психологічним і хронологічним віком в нормі становить + 2 роки. Наприклад, якщо ваш хронологічний вік становить 18 років, то нормою психологічного буде діапазон 16 - 20 років. Для представників дорослості ця розбіжність зростає до 3-4 років.

Суттєво менший від хронологічного психологічний вік говорить про вияви інфантилізму (дитячості), характерні для вашої психіки. Натомість, більший психологічний вік може свідчити про розчарування в теперішньому житті чи майбутньому, кризові тенденції психіки

Отже, зробіть висновки щодо адекватності вашого психологічного віку хронологічному і визначте причини неадекватності якщо вона вам притаманна.

Література до розділу

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - СПб.: Питер, 2009.

Вікова психологія / За ред. Костюка Г.С. - К.: Радянська школа, 1976.

Вікова та педагогічна психологія / За ред. Скрипченка О.В. - К.: Просвіта, 2001.

Власова О.І. Педагогічна психологія. - К.: Либідь, 2005.

Возрастная и педагогическая психология / Под ред. Петровского А.В. - М.: Просвещение, 1981.

Гальперин П.Я. Актуальньїе проблеми возрастной психологии. - М.: Просвещение, 1989.

Давьідов В.В. Проблеми развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986.

КрайгГ. Психология развития. - СПб.: Питер, 2002.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Радянська освіта, 1989.

Люблінська Г.О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974.

МухинаВ.С. Детская психология. - М., 1985.

Немов Р.С. Психология: В 3 кн. - Кн. 2: Психология обра- зования. - М.: Владос, 1999.

Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факти, проблеми. - М., 1995.

Психология человека от рождения до смерти. Психоло- гический атлас человека / Под ред. А.А. Реана. - СПб.: Прайм- ЕВРОЗНАК, 2007.

Рабочая книга школьного психолога / Под ред. Дубровиной И.В. - М.: Просвещение, 1991.

Рьібалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. - СПб.: Питер, 2001.

Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. - К.: Академвидав, 2006.

СапоговаЕ.Е. Психология развития человека. - М.: Аспект- Пресс, 2001.

ФельдштейнД.И. Проблеми возрастной и педагогической психологии. - М.: Просвещение, 1995.

Фельдштейн Д.И. Особенности развития деятельности ребенка в онтогенезе // Вопросьі психологии - 1981. - № 6.

Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М.: Просвещение, 1991.

Шеффер Д. Дети и подростки: Психология развития. - СПб.: Питер, 2003.

^льконuн Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1981.

^рuксон Детство и общество. - СПб.: Питер, 1996.

РОЗДІЛ ІІ ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНСТВА

Г ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК J

2.1. Зародження психіки дитини в пренатальному періоді