Форми переживання емоційних станів людиною

Емоційні стани та форми їх виявлення детермінуються здебільшого соціальними чинниками, але, з'ясовуючи природу їх виникнення, не можна ігнорувати й деякі природжені особливості людини. Багатство емоційних станів виявляється у різних формах.

Настрій людини може бути позитивним, що виявляється у її бадьорості й високому тонусі, та негативним, який пригнічує, демобілізує, спричиняє пасивність особистості.

Рівні розвитку інтелектуальних почуттів: цікавість, допитливість, цілеспрямованість, стійкий інтерес до певної галузі знань, захоплення пізнавальною діяльністю

Настрій — такий загальний емоційний стан, який не спрямований на щось конкретне. Причини настроїв можуть бути найрізноманітнішими: непідготовленість до діяльності, страх перед очікуваною невдачею, хворобливі стани, приємні звістки тощо. Іноді причини настрою людини, зазвичай поганого, приховуються в її підсвідомості.

Форми переживання емоційних станів

Настрій

Афект -

Стрес- це

Дистрес

Фрустра-

- це за-

коротко-

реакція

- нега-

ція - своє-

гальний

часний,

психофізі-

тивний

рідний не-

емоційний

бурхливий

ологіч-но-

емоцій-

гативний

стан, який

емоційний

го напру-

ний стан

емоційний

на певний

стан, який

ження

людини,

стан, ха-

час надає

виникає

людини

що має ви-

рактерною

своєрід-

внаслідок

в небез

ражений

ознакою

ного за-

пере-

печних

дезоргані-

якого є

барвлення

живання

ситуаціях,

зую-

дезорга-

діяльності

людиною

що вияв-

чий харак-

нізація

людини,

особливо

ляються

тер і спри-

свідомості

харак-

сильної

несподіва-

чинюється

та діяль-

теризує

емоції, по-

но і по-

довготри-

ності,

життєвий