Вольові якості особистості

Динаміка використання волі в процесі формування особистості зумовлює закріплення сталих вольових рис у характері.

  • I Вольові якості — це відносно стійкі, незалежні від кон- кретної ситуації психічні утворення, що засвідчують досягнутий особистістю рівень свідомої саморегуляції поведінки, її влади над собою

Залежно від впливу і наслідків розрізняють позитивні та негативні вольові якості. До позитивних належать:

цілеспрямованість, наполегливість, принциповість, організованість, сміливість, пунктуальність, витримка, дисциплінованість, самостійність, відповідальність тощо

Цілеспрямованість—уміння формулювати особистісно значимі цілі й утримувати їх.

Наполегливість — здатність тривалий час системно йти до поставленої мети.

Принциповість — спроможність дотримуватися прийнятого рішення.

Організованість — вміння планувати і впорядковувати свої дії.

Сміливість — здатність діяти, не зважаючи на загрозливі обставини (небезпека для життя, здоров'я, престижу).

Пунктуальність — дотримання свого слова і вчасне виконання певної дії.

Витримка—вміння гальмувати небажані прояви активності.

Дисциплінованість — можливість впорядковувати свою поведінку відповідно до суспільних вимог.

^          х Самостійність — спроможність приймати

рішення та виконувати його, покладаючись на самого себе.

Відповідальність — здатність дотримуватися певних норм і відповідати за наслідки своїх дій.

Окрім позитивних вольових якостей, у людини можуть мати місце негативні прояви волі: впертість, лінощі, боягузтво, недисциплінованість, імпульсивність, навіюва- 4       у ність тощо.

Дані негативні якості характеризують вольову слабкість людини. Крайній ступінь слабовілля людини перебуває за межами норм. До вагомих розладів складної вольової дії призводять абулія та апраксія.

Об'єднуючись, ці риси виявляються у силі волі особистості

Апраксія -

складне порушення цілеспрямованості дій, яке викликається локальними розладами лобних ділянок мозку

Абулія пов'язана з нездатністю прийняти необхідне рішення, діяти через порушення співвідношення між корою великих півкуль і підкоркою

Воля, як і більшість інших вищих психічних процесів, формується в ході вікового розвитку людини в зв'язку із загальним формуванням особистості.

'Контрольно-дослідницький

блок

Питання для обговорення на семінарах

Поняття про відчуття та їх фізіологічні основи.

Процес виникнення відчуттів.

Класифікації видів відчуттів.

Характеристика видів відчуттів залежно від системи аналізаторів.

Основні сенсорні властивості людини.

Закономірності відчуттів.

Сприймання як пізнавальний процес, його фізіологічні основи.

Класифікація та види сприймання.

Сприймання простору, руху і часу.

Перцептивні властивості людини.

Особливості сприймання.

Поняття про ілюзії сприймання, їх види.

Поняття про пам'ять, її призначення та теорії функціонування.

Характеристика видів пам'яті.

Процеси пам'яті та їх характеристика.

Мнемічні якості людини та шляхи їх вдосконалення.

Мислення як пізнавальний процесс, його фізіологічні основи.

Операції мислення.

Основні форми та види мислення людини.

Якості мислення людини.

Сутність мови та мовлення як психологічних категорій.

Функції та види мовлення.

Поняття про уяву, її функції

Види уяви.

Механізми створення нових образів уявою.

Увага як стан свідомості, її призначення.

Види уваги.

Властивості уваги людини.

Сутність емоцій та почуттів, їх функції та фізіологічні основи.

Характеристика видів емоцій та почуттів.

Форми переживання емоційних станів людиною.

Поняття про волю як психологічну категорію, її філософські та фізіологічні основи.

Функції волі та вольові дії особистості.

Структура складної вольової дії.

Характеристика вольових якостей людини.

Завдання для самоперевірки

Знайдіть єдину правильну відповідь на тестові запитання

Пізнавальні процеси — виберіть зайве:

а)         мислення,

б)         сприймання,

в)         пам'ять,

г)         воля.

Який пізнавальний процес відповідає за засвоєння та відтворення життєвого досвіду?

а)         сприймання,

б)         пам'ять,

в)         уява,

г)         мислення.

Яка операція мислення виявляється у зіставленні предметів для знаходження їх спільних та відмінних ознак?

а)         аналіз,

б)         синтез,

в)         порівняння,

г)         узагальнення.

Яка мислительна операція протилежна конкретизації?

а)         порівняння,

б)         узагальнення,

в)         аналіз,

г)         синтез.

Який пізнавальний процес забезпечує формування людиною образів майбутнього?

а)         відчуття,

б)         уява,

в)         пам'ять,

г)         мислення.

Яка властивість уваги передбачає її тривале збереження на одному об'єкті?

а)         стійкість,

б)         переключення,

в)         розподіл,

г)         концентрація.

Знайдіть правильне визначення переключення як властивості уваги:

а)         одночасне утримання уваги на декількох об'єктах,

б)         кількість об'єктів, які людина здатна охопити увагою одночасно,

в)         свідоме перенесення уваги від одного об'єкта до іншого,

г)         ненавмисне перенесення уваги з одного предмета на інший.

Якій психологічній категорії відповідає така функція — подолання перешк