Філогенетичні та онтогенетичні фактори формування свідомості

Людина народжується без сформованої свідомості, маючи лише потенціал для її становлення. Також ця психологічна категорія виникала і вдосконалювалась поступово з розвитком людства тобто є продуктом його суспільно-історичного розвитку. Згідно теорії О. М. Леонтьєва, найважливішою детермінантою формування свідомості стала специфічна трудова діяльність, що підпорядкована суспільним зв'язкам і відносинам. Саме завдяки праці людей у їх психіці виникає специфічна форма відображення дійсності — свідомість. По ходу її становлення ускладнюється мислення людини, сприяючи розвиткові мовлення та відповідно складних форм інтелектуальної діяльності. Мова—необхідна умова виникнення свідомості. Усвідомлювати — означає відображати об'єктивну дійсність за допомогою об'єктивованих в слові суспільно вироблених узагальнених значень.

Філогенез - процес становлення психічних структур в ході біологічної еволюції виду або соціокультур- ної історії людства в цілому

Онтогенез - процес індивідуального розвитку людини

Свідомість також не дається людині від народження; з'явившись на світ, дитина ще не здатна відразу відокремлювати образ світу від самосприймання. Однак мозок має потенціал для цього, тому біологічний фактор виступає основою для формування свідомості.

Потрапляючи до суспільних умов існування, дитина починає засвоювати цивілізаційний досвід, і таким чином соціальне середовище як наступний фактор є джерелом формування свідомості, що забезпечує її зміст. Паралельно спрацьовує й активність самої особистості, що виражається в діяльності.

Тільки вияви та взаємодія всіх трьох факторів забезпечують формування свідомості, а відтак і особистості.

'Контрольно-дослідницький

блок

Питання для обговорення на семінарах

Основні підходи до визначення етапів розвитку психології як науки.

Особливості етапу розвитку психології як науки про душу.

Особливості етапу розвитку психології як науки про свідомість.

Особливості етапу розвитку психології як науки про поведінку.

Предмет вивчення психології на сучасному етапі розвитку науки.

Основні психологічні категорії.

Класифікація психічних явищ.

Галузі психологічних знань.

Психологічне дослідження, його етапи.

Принципи психологічного дослідження.

Взаємозв'язок методології, методів і методик психологічного дослідження.

Поняття про метод психологічного дослідження.

Місце загальнонаукових та конкретнонаукових методів у психології.

Вимоги до методів психологічного дослідження.

Поняття про спостереження, види спостережень.

Вимоги щодо організації спостереження.

Переваги та недоліки методу спостереження.

Поняття про експеримент, його види.

Переваги та недоліки експерименту.

Особливості опитувальних методів: бесіди, анкетування, інтерв'ю.

Соціометричне дослідження в психології.

Аналіз продуктів діяльності як метод психології.

Поняття про психіку, її основні функції.

Стадії та рівні розвитку психіки тварин.

Особливості психічного відображення.

Поняття про свідомість, її функції.

Структура свідомості.

Поняття про несвідоме, його прояви.

Філогенетичні фактори формування свідомості.

Онтогенетичні фактори формування свідомості.

Завдання для самоперевірки

Знайдіть єдину правильну відповідь на тестові запитання

Психологія має предметом вивчення:

а)         душевні прояви людини,

б)         внутрішній світ людини,

в)         психіку людини і тварин,

г)         поведінку людини.

Засновником психології як науки вважається давньогрецький філософ:

а)         Сократ,

б)         Платон,

в)         Арістотель,

г)         Геракліт.

Психологія як наука про поведінку виникла:

а)         в XVII ст.,

б)         в XVIII ст.,

в)         в XIX ст.,

г)         в XX ст.

Поняття «самоспостереження» є синонімом терміну:

а)         інтроверсія,

б)         інтроекція,

в)         інтроспекція,

г)         інтроскопія.

Психіка складається з таких компонентів:

а)         психічні стани, розлади і процеси,

б)         психічні процеси, стани і властивості,

в)         психічні зміни, явища і властивості,

г)         свідоме, несвідоме.

Правильний перелік психічних процесів — це:

а)         пізнавальні, емоційні, вольові процеси,

б)         мнемічні, емоційні, вольові процеси,

в)         фізичні, пізнавальні та інтелектуальні процеси,

г)         мнемічні, інтелектуальні, вольові процеси.

Темперамент відноситься до прояву якого компоненту психіки?

а)         психічні стани,

б)         психічні процеси,

в)         психічні властивості,

г)         психічні факти.

Про що йдеться: найбільш загальні й фундаментальні поняття, які відображають істотні, всезагальні властивості й відношення явищ дійсності й пізнання?

а)         психологічні категорії,

б)         психічні стани,

в)         психічні процеси,

г)         психічні факти.

Яка галузь психології вивчає загальні закономірності проявів психіки людини?

а)         вікова психологія,

б)         загальна психологія,

в)         соціальна психологія,

г)         патопсихологія.

Психологію людей з вадами розумового розвитку вивчає:

а)         тифлопсихологія,

б)         порівняльна психологія,

в)         сурдопсихологія,

г)         олігофренопсихологія.

Про який принцип психологічного дослідження йдеться: не можна вивчити явище, не дослідивши причини, що його викликають?

а)         принцип системнос