ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА  6

Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ   7

Предмет і завдання дисципліни       7

Культура як предмет культурології  9

Основні концепції культурології      13

Розділ 2. КУЛЬТУРА НА РАННІХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ            19

Культура первісного суспільства як історичний тип         19

Світосприйняття первісної людини            25

Розділ 3. КУЛЬТУРА НАРОДІВ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ    32

Культура Стародавнього Сходу       32

Культура Месопотамії, її основні досягнення         33

Культура Стародавнього Єгипту     34

Стародавня культура Індії     35

Культура Давнього Ізраїлю  36

Культура Стародавнього Китаю      37

Розділ 4. АНТИЧНА КУЛЬТУРА     39

Культура античного світу, її характерні риси й особливості         39

Давньогрецька культура       41

Елліністична культура           48

Давньоримська культура (VIII ст. до н. е. — V ст. н. е.)    51

Список рекомендованої літератури до І—IV розділів        58

Розділ 5. КУЛЬТУРА В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ         59

Загальна характеристика культури Середньовіччя 59

Культура Візантії        60

Освіта та наукові знання       61

Література      63

Архітектура    63

Образотворче мистецтво     67

Музика            67

Середньовічна культура Західної Європи (V—XV ст.)      69

Каролінзьке відродження (VIII—IXст.)       70

Світогляд. Теологія та філософія       71

Освіта. Школи та університети        73

Наукові знання           74

Лицарська культура   75

Міська культура         76

Образотворче мистецтво     77

Музика            81

5.4. Культура Київської Русі 82

Писемність і освіта    83

Наукові знання           84

Література      85

Музика і театр            87

Архітектура    87

Образотворче мистецтво     90

Список рекомендованої літератури до Vрозділу    94

Розділ 6. КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ І РЕФОРМАЦІЇ            96

Визначення і хронологічні межі епохи Відродження й Реформації           96

6.1.1. Світоглядні основи доби Відродження. Ренесансний гуманізм, його еволюціяй характерні ознаки      97

Соціально-економічні й духовні перетворення в Європі XIV—XVI ст   98

6.2.1. Християнський антропоцентризм    101

Італійське Відродження        102

Періодизація італійського Відродження       103

Місто Флоренція — «Афіни італійського Відродження»    104

Гуманізм італійського Відродження 105

Флорентійський неоплатонізм         107

Антична й середньовічна спадщина в культурі італійського Відродження 108

Філософія італійського Відродження            110

Архітектура італійського Відродження        112

6.4.1. Образотворче мистецтво італійського Відродження           114

Північне Відродження           139

Визначення терміну «Північне Відродження»        139

Гуманізм Північного Відродження   139

Відродження у Нідерландах  143

Відродження у Німеччині     148

Відродження у Франції         152

Відродження в Англії            155

Українське культурне піднесення (кінець XV — перша половина XVII ст.)       156

Освіта і культура        157

Братства та їх роль у національному й культурному піднесенні України 161

Архітектура та образотворче мистецтво     162

Література і книгодрукування          165

Реформація та контрреформація. Передумови становлення та розвитку протес-тантської культури   168

Передумови й початок реформаційного руху. Мартін Лютер       168

Основні соціальні, політичні й релігійні ідеї реформаційного руху           168

Контрреформація. Виникнення ордену єзуїтів       170

Список рекомендованої літератури до VI розділу  172

Розділ 7. КУЛЬТУРА ЕПОХИ АБСОЛЮТИЗМУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА          174

Соціально-економічні зміни у Західній Європі XVII—XVIII ст    174

Стиль бароко в європейському мистецтві  177

Витоки та основні засади Просвітництва   190

Стильові і жанрові особливості мистецтва XVIII ст          196

Українська культура в XVII—XVIII ст         209

Список рекомендованої літератури до VII розділу 232

Розділ 8. КУЛЬТУРА В ЕПОХУ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕВОРОТУ ТА СОЦІАЛЬНИХЗРУШЕНЬ   234

Загальна характеристика розвитку країн Європи та Північної Америки у другийперіод нової історії  234

Матеріальна цивілізація у країнах Європи та Північної Америки XIX ст.            234

Розвиток науки й техніки     235

Соціальні й політичні системи другого періоду Нового часу        237

Картина світу у другий період Нової історії            239

Світоглядні засади європейської культури XIX ст 240

Універсалізм культурного процесу  242

Неокласицизм — рушійна стильова форма художнього розвитку європейськогомистецтва кінця XVIII — початку XIX ст           247

Англія 249

Скандинавські країни            251

Росія    251

Україна           252

Романтизм як одна з основних естетичних і світоглядних моделей XIX ст. 253

Основні принципи романтизму як ідейно-художнього напрямку           253

Романтизм як художня течія в літературі та мистецтві      256

Реалізм — історично-конкретна форма художньої свідомості      275

Основні принципи реалістичного методу  277

Втілення реалістичного методу в літературі й образотворчомумистецтві           277

Імпресіонізм та його сутність           294

Імпресіонізм — визначне явище у живописі та скульптурі           294

Імпресіонізм у музиці            296

Імпресіонізм і символізм у літературі           296

Постімпресіонізм       300

Список рекомендованої літератури до VIII розділу           303

Розділ 9. КУЛЬТУРА XX — ПОЧАТКУ XXI СТ   304

Основні тенденції розвитку культури в XX ст        304

Особливості культурного розвитку України в XX ст         320

Список рекомендованої літератури до IX розділу  340

Словник термінів      341

Тести для визначення рівня знань студентів          358

Варіанти контрольних запитань для визначення рівня знань студентів  374

Тематика індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів       387

Список ілюстрацій    388

Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Культурологія» підготовлено на допо-могу студентам-бакалаврам вищих навчальних закладів освіти III та IV рівнів акредитації.Він містить теоретичні матеріали, контрольні запитання до кожної теми, обов'язкову й до-даткову літературу, а також включає тестовий контроль.

Приступаючи до вивчення культурології, студент передусім повинен усвідомити, що ця на-ука народилася на перехресті філософії, історії, психології, мовознавства, релігієзнавства й соці-ології. Її джерелами виступають окремі науки про культуру, у межах яких досліджуються конк-ретні явища духовної культури людства. Вивчення культурології передбачає раціональнезасвоєння інтегральної культури народів світу, розкриття їх багатства через призму національноїкультури як домінуючої складової, усвідомлення того, що тільки діалог світових культур даєможливість осягнути глибину й особливості власної національної культури.

Вивчення людського суспільства через його культуру надзвичайно актуальне в наш час,оскільки сьогодні стало очевидним, що лише економічні й політичні характеристики не мо-жуть дати повного розуміння соціальних явищ. Культурологічний підхід дає можливістьвсебічного усвідомлення важливості таких феноменів суспільної свідомості, як мистецтво,література, релігія, філософія тощо. Аналіз духовних цінностей, що переважають у тому чиіншому суспільстві, допомагає виявити не тільки рівень його розвитку і стан, а й зрозуміти,чому те чи інше суспільство живе так, а не інакше.

Вивчення культури як суспільного явища допоможе пояснити численні процеси духов-ного й соціального життя. Виявлення комплексу взаємопов'язаних культурних явищ у сус-пільстві допоможе дати пояснення багатьом культурним явищам у суспільстві, дасть мож-ливість систематизувати, класифікувати та впорядкувати велике різноманіття форм люд-ської діяльності.

Культурологія відкриває цикл гуманітарних дисциплін, що викладаються у вузі. Вонадає уявлення про роль філософії, політології в соціальному житті, знайомить із методикоюаналізу різноманітних політичних культур. У даному контексті культурологію можна роз-глядати як певний напрям у соціальній філософії або політичній теорії.

Особливістю культурології є те, що вивчення суспільства пов'язано із заглибленням у світйого мистецтва, літератури, духовних цінностей. Культурологія дає можливість осягнути якєдиний комплекс живопис, поезію, релігію та інші сфери творчості того чи іншого народу,робить доступним осягнення глибин його естетичних пристрастей та вподобань у конкретнийісторичний період. Оскільки навчальний посібник призначений передусім для студентів агра-рних спеціальностей, його мистецтвознавча орієнтація повинна частково компенсувати неста-чу гуманітарних знань, необхідних для формування естетичних поглядів особистості, а такожусвідомлення важливості духовних сфер соціального буття. Отже, розділи, що складають цейнавчальний посібник, більш-менш повно знайомлять з історією різних культур. Винятком єрозділ «Культура на ранніх етапах її розвитку», який дає загальну картину доісторичних ста-дій становлення будь-якої культури. У той же час певну увагу приділено розгляду пам'ятокархеологічних культур, що знайдено на території сучасної України, які своїм існуванням і досіпродовжують справляти певний вплив на культуру, мистецтво й свідомість людей.

ПЕРЕДМОВА

Посібник рекомендовано викладачам та студентам, усім, хто цікавиться проблемамикультури.

Для усвідомлення специфіки культурологічного знання студентам необхідномати чітке уявлення про предмет і завдання дисципліни, місце культурології у сис-темі гуманітарних та природничих наук, ознайомитися з основними методами йпринципами дослідження культурології, що відкривають ширші можливості пі-знання життя та глибин істини, ніж кожна наука окремо. Серед основних науковихконцепцій культурологічного знання в розділі відзначено три напрями українськоїкультурології. Велика увага приділяється розкриттю поняття «культура» як пред-мета культурології.