6.5.6. Відродження в Англії

магниевый скраб beletage

Англія у XVI ст. переживала розквіт театру й драматургії, але її образотворчемистецтво нічим особливо не відзначилося. Кальвіністська релігійна реформа, щобула здійснена пуританами, виявилася тут надто послідовною у своєму іконобор-ництві: вона ліквідувала монастирі — основні центри художньої культури. Такимчином повністю припинився розвиток релігійного живопису. Розвиток світськогомистецтва тут гальмувався відсутністю необхідної традиції. Англійські монархинадавали перевагу іноземним художникам, і так тривало досить довгий час. Підне-сення національного англійського живопису розпочалося лише у XVIII ст.

Театральне мистецтво Англії доби Відродження. На англійському ґрунті у твор-чості видатного драматурга Вільяма Шекспіра досягнув своєї вершини європейськийтеатр доби Відродження. Театр Шекспіра не тільки був підсумком розвитку національ-ного англійського театру, а й певною мірою підсумовував досягнення усієї попередньоїдраматургічної культури давнини і нового часу. Одночасно творчість Шекспіра від-кривала перспективи для подальшого розвитку театру й драми на шляху соціально-філософського осмислення життя і глибокого розкриття внутрішнього світу людини.

Нестримна радість життя, уславлення здорової, сильної, відважної людини з яск-равими емоціями та сміливими думками — такі риси притаманні першим п'єсам Ше-кспіра (комедії «Приборкання непокірної», «Сон літньої ночі», «Два веронці», «Ко-медія помилок», «Багато галасу даремно», «Дванадцята ніч»). У них вираженаважлива ренесансна думка: про людину судять не з одягу і звання, а з її розуму, від-ваги, благородства. Перша велика трагедія Шекспіра — «Ромео і Джульєта», потім«Юлій Цезар», «Гамлет», «Король Лір», «Макбет», «Отелло». Багато людських при-страстей, злети і падіння зобразив великий драматург: нестерпний тягар душі принцаДатського, тяжкі страждання обманутої довіри в Отелло, розчарування короля Ліра,муки сумління Макбета. Характери людей та обставини, в яких вони діють, зображе-ні Шекспіром у всій складності і глибині, у русі, розвитку, змінах. Вони — творіннявеликого пророчого митця, який знав, наскільки багатоманітне життя.

Творчість Шекспіра просякнута справжнім гуманізмом, але гуманізмом трагіч-ним. Це усвідомлення трагедії кожної окремої людини у суспільстві, усвідомленнянапруги тієї боротьби, яку людина веде з жорстоким суспільством, боротьби майжебезнадійної, але все ж таки необхідної. І разом з тим — усвідомлення того, що ре-несансний світогляд з його ідилічним оптимізмом та спрощеністю недостатньоозброює для такої боротьби, що для неї потрібний складніший арсенал ідей, ніжтой, що заготовлений ренесансним гуманізмом. Творчість Шекспіра — це ідейнаоснова літератури пізнього гуманізму.

Головна риса трагедій Шекспіра («Гамлет», «Король Лір», «Макбет» та ін.) — узіткненні реального й ідеального. Тут можна бачити, як ренесансний синтез транс-формується в антагонізм. Особливістю пізнього гуманізму є його амбівалентність.Вона виявляється і в характері багатьох персонажів Шекспіра. Найяскравіше це ви-явилося у характері Гамлета. Він і слабкий, і сильний, і дієвий, і бездієвий герой.Але не тільки він містить у своєму характері різні можливості. Хто такий Лір — де-спот чи шляхетна людина? А Отелло — дикун, що ледве прикриває свою примітив-ність подобою цивілізованої людини, чи шляхетний гуманіст? Інші персонажі шек-спірівських трагедій також ставлять перед нами подібні дилеми[46].

У творчості Шекспіра виявлені характерні особливості літератури й драми Піз-нього Відродження — сполучення різнорідних жанрових елементів. Це славнозвіс-не змішування трагічного й комічного досягає найбільшої гостроти у трагедіях«Гамлет» і «Король Лір». У «Гамлеті», наприклад, сполучені твереза життєва прав-да і фантастичний образ із потойбічного світу.

Для пізнього гуманізму в цілому було характерним посилення безпосередньожиттєвого змісту драматургії. Стиль шекспірівських п'єс свідчить, що зникає знач-на доля риторичності. Виконання стає більш натуралістичним. У «Гамлеті» міс-титься теоретична платформа театрального мистецтва нового типу. Вустами самогогероя заперечується стара риторично-декламаційна манера з її крайнощами й пере-більшеннями. Гамлет засуджує акторів, котрі «рвуть пристрасть на шматки». Вінрадить акторам: «рухайтеся відповідно до діалогів, говоріть, слідкуючи за рухами, зтим лише застереженням, щоб це не виходило за межі природного».

Запитання і завдання для самоконтролю

Поясніть значення терміна «Північне Відродження».

Як відбувалося зародження гуманізму у країнах Північного Відродження?

Що характерне культурі Північного Відродження?

Підготуйте коротке повідомлення «Література Північного Відродження».

Допишіть речення:

Гуманізм Північного Відродження поділяється на періоди:....

Гуманісти першого періоду Північного Відродження — це....

Вони виступають як....

Для другого періоду розвитку гуманізму характерно....

З 70-х pp. XVI cm. центром гуманізму стає....

Результати діяльності заальпійської школи елліністики виявилися у творчості....

Головна відмінність між італійським та північним гуманізмом полягає в....

Дайте характеристику кожного періоду гуманізму Північного Відродження.

У чому полягає відмінність італійського ренесансного гуманізму і гуманізмуПівнічного Відродження?

Чому Нідерланди XV ст. стали найяскравішим після Італії вогнищем євро-пейського мистецтва?

Розкажіть про Відродження у Німеччині.

Чому місто Нюрнберг вважають центром німецького гуманізму?

Підготуйте повідомлення на одну із запропонованих тем: «Ренесанс уФранції», «Відродження в Англії».

Напишіть реферат на тему:

• Нідерланди в добу Відродження (Рубенс, Ван Ейк, Рембрандт).

Розкажіть про Ренесанс у Німеччині.

Підготуйте повідомлення «Розвиток гравюри у добу Відродження».