8.1. Загальна характеристика розвитку країн Європита Північної Америки у другий період нової історії

магниевый скраб beletage

Новий час — це історико-культурна система, що склалася та існувала з поча-тку XVII ст. до 80-х pp. XIX ст. у Західній Європі й Північній Америці. Ця сис-тема — неповторне поєднання цивілізаційних, економічних, соціальних, полі-тичних, культурних явищ, історичних форм життя людини. У XVII—XIX ст.новоєвропейська цивілізація досягає розквіту, реалізує закладені у ній можливо-сті. З кінця XIX ст. розпочинається період переосмислення та критики ідей іцінностей Нового часу.

XIX ст. майже повністю вкладається у другий період нової історії. Хронологічнімежі цього періоду — 1789—1880 pp. Це доба ствердження капіталістичної форма-ції в усій Європі. Вирішальну роль у цьому процесі відіграла Велика Французькареволюція 1789—1799 pp. і правління Наполеона Бонапарта (до влади Наполеонприйшов у 1799 р. — у цьому році він був обраний першим консулом. З 1804 до1815 р. Наполеон — імператор Франції). У державі Наполеона економічна, полі-тична і правова системи буржуазного суспільства набули своїх класичних форм.Ці форми у ході наполеонівських війн нав'язувалися іншим державам або перейма-лися ними добровільно. Відбувається промисловий переворот, виникає механізова-не виробництво, різко прискорюється економічний розвиток Європи й ПівнічноїАмерики. У середині XIX ст. загострюються класові й національні суперечності,що призводить до революцій 1848—1849 pp., цілої низки внутрішньоєвропейськихвійн, громадянської війни у США (1861—1865). У 80-ті pp. XIX ст. в Європі вста-новлюється політична стабільність, яка зберігалася до першої світової війни(1914—1918).

У XIX ст. продовжується бурхливий розвиток науки. У літературі й мистецтвівиникають такі стилістичні напрями, як романтизм, імпресіонізм та постімпресіо-нізм. Міцно стверджується в літературі й образотворчому мистецтві творчий методреалізму.

Розвиток європейської цивілізації у другий період Нового часу поєднує еволю-ційні й революційні моменти, повільне накопичення певних явищ та різкі болісністрибки, що спричиняли перевороти в економіці, політиці, культурі.