8.2.3. Росія

магниевый скраб beletage

Архітектура першої половини XIX ст. Класицизм початку XIX ст. Ha по-чатку XIX ст. під впливом вражень від результатів археологічних досліджень вІталії і Греції виникла нова хвиля класицизму в Росії. У цій країні класицизм від-значався простотою, наближеною до аскетизму. Видатні споруди початку століт-тя — Казанський собор (1801—1811) у Петербурзі (архітектор А. Вороніхін); ан-самблі Василівського острова з приміщенням Біржі в Петербурзі (1804—1816)(архітектор Тома де Томон).

У період антинаполеонівських війн російське мистецтво, як і в більшості країнконтинентальної Європи, сповнюється громадянського пафосу. Упродовж першоїчверті століття були створені велична архітектура й монументально-синтетичні фо-рми мистецтва, що виражали високі гуманістичні ідеали епохи.

Стиль ампір. Під впливом французького мистецтва наполеонівської доби фор-мується й російский ампір — художній стиль, що відбивав претензії імператорсько-го двору Росії на статус світової столиці після перемоги у війні 1812 р. Провідні ар-хітектори цього стилю — К. Россі, В. Стасов, О. Монферран. Бони перетворилиСанкт-Петербург на імперське ампірне місто, де панували симетрія, гармонія, про-порційність і статичність забудови центру, доповнюючи тим самим просторові ви-рішення в практиці світової архітектури.

Музичне мистецтво. Російська класична музика бере свій початок у російськійнародній творчості. Упродовж століть вироблялися ті особливості й риси, які міцноувійшли в російську класичну музику і створили її національний характер. Протя-гом XVIII ст. розвивається жанр російської побутової пісні й побутового романсу.У кінці XVIII ст. почали створювалися перші російські опери, зокрема «Мельник,чаклун, брехун і сват» Соколовського-Фоміна та ін. Ці опери були написані на ро-сійський побутовий сюжет, у них дістали відображення російські народні звичаї,обряди, зазвучали народні мелодії.