9.2. Особливості культурного розвитку України в XX ст.

магниевый скраб beletage

тнього рівня народних мас, зацікавлення національною історією та культурою, щовивчалися у недільних школах. З'являються народні бібліотеки, просвітницькі то-вариства, аматорські театральні гуртки. Розвиток промисловості активізував поши-рення професійно-технічних закладів.

Незважаючи на урядові заборони, розширювалася сфера вживання українсь-кої мови.

Розвиткові українського книгодрукування перешкоджала цензура, яка постійнообмежувала видання книжок українською мовою. Рідною мовою заборонялося ко-ристуватися під час проведення наукових та громадських заходів. Проте українськамова поступово проникає в різні сфери народного буття. Прогресивні діячі відсто-ювали право на навчання в школах рідною мовою; були створені україномовні під-ручники для початкової школи. У Львівському та Чернівецькому університетах іс-нували українознавчі кафедри.

Під час революції 1905—1907 pp. в Україні поширюється діяльність «Просвіт»,що видавали літературу українською мовою, читали лекції, відкривали бібліотеки.Діяльність «Просвіт» часто була пов'язана з національно-визвольною боротьбою.

На початку XX ст. у Західній Україні поширюється січовий рух, що орієн-тувався на відродження традицій запорізької військової справи.

Значну роль у пропаганді української літератури, досліджень з історії, археоло-гії, етнографії відіграли журнали «Киевская старина», «Українська хата», «Літера-турно-науковий вісник».

На Заході України національно свідомі наукові сили об'єдналися в Наукове то-вариство ім. Т. Шевченка (1892, діє донині).

На Сході України (у Києві, Харкові, Одесі) також існували наукові товариства,що сприяли поширенню технічних знань, вивченню та охороні пам'яток старовини.

Бурхливим було мистецьке життя на початку XX ст. У цей час працюють класи-ки української літератури — І. Франко, Леся Українка, М. Коцюбинський, пись-менники молодшої генерації — В. Винниченко, О. Олесь, В. Стефаник; корифеїукраїнського театру М. Кропивницький, М. Старицький, М. Садовський, М. Занько-вецька; композитори М. Лисенко, К. Стеценко, С. Людкевич, О. Кошиць; художни-ки В. Кричевський, Г. Нарбут, М. Бойчук.

Українська культура початку XX ст. розвивалася у руслі загальносвітових тен-денцій, тяжіючи до авангарду. Так, українські письменники Східної України,об'єднані навколо журналу «Українська хата» (А. Кримський, М. Вороний,М. Філянський, Г. Чупринка тощо), утверджували потребу в творенні нових суспі-льних і національних форм буття.

Галицькі поети (Б. Лепкий, В. Пачовський, О. Луцький та ін.), що входили доугруповання «Молода Муза» (1906), шукали нові шляхи у мистецтві. Вони намага-лися збагатити поетичну мову, шукали нові засоби виразності, орієнтувалися на за-хідноєвропейську літературу.

У руслі авангарду розвивався український живопис початку XX ст. Молоді ху-дожники відмовлялися від академічних традицій, намагалися в нових естетичнихформах вирішити складні проблеми, що поставали перед суспільством. Українсь-кий образотворчий авангард єднав нашу культуру з європейською.

Українське мистецтво початку XX ст. було вищим щаблем розвитку нашої куль-тури. Вона намагалася подолати традиційні стереотипи; акцентувала увагу не на ві-дображенні довколишнього світу, а на відтворенні внутрішнього світу людини.

У 1917 р. широкі народні маси пов'язували свої сподівання на духовне розкрі-пачення, на вільний розвиток української культури з боротьбою за демократизаціюгромадського життя.

З часу утворення Центральної Ради (3 березня 1917 р.) почалася активна держа-вна підтримка української культури. Керівництво Центральної Ради підтримувалозагальнодемократичні вимоги про скасування будь-яких обмежень щодо українсь-кої мови, культури, суспільно-політичного життя.

Центральна Рада проводила активну політику на ниві освіти. Було взято курс настворення єдиної народної загальноосвітньої школи. Послідовно проводиласяукраїнізація освіти, чому сприяв І Всеукраїнський педагогічний з'їзд (квітень1917 р.) та Всеукраїнський учительський з'їзд (серпень 1917 p.). На місцях створю-валися бібліотеки та готувалися передумови для початку викладання з 1 вересня1917 р. у початкових школах українською мовою. У гімназіях та середніх школахзапроваджувалося вивчення української мови, літератури та історії. У 1917 р. уУкраїні почав виходити педагогічний журнал «Вільна українська школа».

Відбувалася українізація вищої школи. У вузах запроваджувалася змішана мовавикладання, були створені українознавчі кафедри. За Центральної Ради в Україніз'явилися нові вищі навчальні заклади: Київський український народний універси-тет, Київський юридичний інститут, Київський географічний інститут, Кам'янець-Подільський український народний університет, Херсонський педагогічний інсти-тут. 5 грудня 1917 р. було засновано Українську Академію мистецтв, що давалавищу художню освіту. Першим ректором Академії став Ф. Кричевський (іл. 10),професорами були українські художники М. Бойчук, В. Кричевський, Г. Нарбут,О. Мурашко (іл. 6) та інші.

Пожвавилися театральна діяльність. За ініціативи Леся Курбаса у Києві булостворено Молодий театр, довкола якого об'єдналися обдаровані актори молодшогопокоління. Керівництво Української Центральної Ради усвідомлювало необхідністьохорони пам'яток старовини і мистецтва. Продовжували існувати старі та відкри-валися нові краєзнавчі та історичні музеї, працювали Київське товариство охоронипам'яток старовини і мистецтва, Одеське товариство історії і старожитностей.

Події громадянської війни в Україні не сприяли розвиткові культури, спричини-ли до припинення функціонування багатьох культурно-освітніх закладів.

Громадянська війна розкидала українську інтелігенцію по різних угрупованнях,примусивши спрямувати зусилля не стільки на національно-культурні відродження,скільки на боротьбу за власне виживання.

Після закінчення громадянської війни держава знову повертається до проблемкультури, розглядаючи її як невід'ємну складову частину партійної роботи. Післявстановлення радянської влади в Україні у сфері культури починають здійснювати-ся перетворення, відомі як «культурна революція». Набувають поширення ідеїПролеткульту, що відкидали ідеї спадкоємності в культурі, вважали, що культурапанівних класів ворожа робітникам і селянам. Проте така культурна політика нестала провідною.

У 20-х pp. в Україні радянською владою проводиться політика українізації, щовідіграла певну позитивну роль у розвитку культури. З цього приводу було ухвале-но ряд партійних та урядових постанов: «Про обов'язкове студіювання у школахмісцевої мови, а також історії та географії України» від 09.03.1919 p., ухваленоТимчасовим робітничо-селянським урядом України; «Про вживання в усіх устано-вах української мови нарівні з великоруською» (21.02.1920, ВУЦВК); «Про запро-вадження української мови у школах та радянських установах» (серпень 1921 p.,декрет РНК УСРР).

XII з'їзд РКП(б) у 1923 р. офіційно проголосив курс на українізацію. Матеріалі -зуючи рішення партійного форуму, згодом було видано декрет ВУЦВК та РНКУСРР «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвитковіукраїнської мови». Згідно з цією постановою передбачалося переведення на україн-ську мову викладання закладів освіти, а в неукраїнських школах українська моваставала обов'язковим предметом. Постанова була схвально зустрінута українськоюінтелігенцією, прагнення якої на культурній ниві відтепер збігалися з офіційноюполітикою.

У розвиток згаданої постанови йшлося також про підготовку українських націо-нальних кадрів, врахування національного складу республіки при формуванні кад-рового корпусу, організація національної преси, книговидавництва, сприяння україн-ському мистецтву.

Не всі сприйняли позитивно курс на українізацію. Негативно поставилися до ці-єї ідеї багато службовців, викладачів вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників.

Після обрання секретарем ЦК КП(б)У Л. Кагановича українізація прискорюєть-ся (під впливом адміністративного тиску). У липні 1925 р. прийнято постанову РНКУССР «Про практичні заходи по українізації радянського апарату». Згідно з поста-новою проводилася атестація чиновників на знання ними української мови, ті, щоігнорували українізацію, звільнялися з посад. Такі заходи викликали опір середкваліфікованої інтелігенції.

Українізація, що відбувалася під партійним контролем, ставала часткою загаль-ного процесу розвитку української культури. Завдяки українізації вперше післястоліть колоніального існування українська культура дістала державну підтримку.Але процес українізації ніс на собі відбиток, притаманний пореволюційній епосіполітизації та ідеалізації культурної сфери. Партійне керівництво та державні орга-ни постійно втручалися у розвиток культурної сфери.

Позитивних явищ у 20-х — на початку 30-х pp. все ж було чимало.

Важливим було те, що в Україні взялися за ліквідацію неписьменності, оскількипереважна більшість населення України не вміла читати й писати. У 1920 р. булостворено Надзвичайну комісію по боротьбі з неписьменністю, а в травні 1921 р. Ра-днарком України ухвалив постанову «Про боротьбу з неписьменністю», згідно зякою все населення республіки віком від шести до п'ятдесяти років повинно буловчитися читати й писати.

Спеціальною постановою ВУЦВК і РНК УРСР (1929) оволодіння грамотоюпроголошувалося обов'язком громадянина перед державою. В Україні було відкри-то доступ до освіти дітям усіх станів, школа звільнялася від церковного впливу,освіта здобувалася рідною мовою. Після 1917 р. створюється загальноосвітня шко-ла на засадах безплатної обов'язкової загальної й політехнічної освіти для всіх ді-тей обох статей віком до 17 років з рідною мовою викладання.

З 1924 р. в Україні початкова освіта стала обов'язковою, а в 1932—1933 pp. буловзято курс на обов'язкову семирічну освіту. Держава намагалася охопити навчан-ням всіх дітей шкільного віку, хоча у 1932—1933 pp. кількість дітей віком 8—10 років, не охоплених навчанням, становила 2 %. Для забезпечення шкілучителями було збільшено мережу педінститутів і технікумів (у 1926 р. в Українібуло 12 педінститутів; у 1932 р. — 46). Створювалася система заочної освіти.

Розвивалася професійно-технічна середня спеціальна та вища школа. Для підго-товки робітничих кадрів були створені школи фабрично-заводського учнівства(ФЗУ).

Після 1917 р. були скасовані майнові, станові, національні та інші обмеження,що існували раніше. Від молоді селянського та робітничого походження при вступідо ВНЗ не вимагався документ про середню освіту. Фактично після скасування до-революційних пільг і привілеїв запроваджувалися нові, що знижувало рівень про-фесійної підготовки. З 1921 р. у вищих навчальних закладах було створено робіт-ничі факультети для підготовки до вступу у вуз робітничої і селянської молоді.Відчувалася гостра необхідність у кваліфікованих викладацьких кадрах, бо від по-слуг викладачів, що працювали до революції, відмовилися. Для підготовки вузівсь-ких викладачів були створені інститути червоної професури, а в Харкові — Кому-ністичний університет ім. Артема.

У середині 30-х pp. українська школа поступово втрачає своє національне об-личчя, бо у 1932—1934 pp. запроваджено загальносоюзну систему народної освіти зуніфікованими програмами і підручником.

У 20-х pp. активізується наукова діяльність. Головним науковим осередком рес-публіки була Всеукраїнська академія наук (ВУАН), заснована у 1918 р. Академіяоб'єднувала близько 40 науково-дослідних закладів, в яких працювали 37 членівВУАН. Академія працювала не в Харкові, тодішній столиці, а у Києві, що даваломожливість певний час уникати політизації. До 1921 р. ВУАН очолював В. Вернад-ський, у 1922—1928 pp. — видатний природознавець В. Липський, а в 1928—1930 pp. — академік Д. Заболотний. В Академії розгорнулася робота над словникомукраїнської мови, згодом було утворено інститут української мови для розробки те-рмінології в різних галузях науки.

У галузі історичної науки працювали відомі вже вчені Д. І. Яворницький,А. Ю. Кримський, Д. І. Багалій, з 1924 р. повернувся з еміграції М. С. Грушевський,перу якого належить понад тисячі наукових праць.

Значних успіхів українські вчені досягли в галузі фізики і математики.Д. О. Граве, М. М. Крилів та М. М. Боголюбов заклали підвалини нелінійноїмеханіки.

Розробками з теорії фізики займався харківський Український фізико-технічнийінститут, в якому певний час працював І. В. Курчатов. У 1932 р. тут вперше в СРСРбуло штучно розщеплене ядро атома.

Талановитий винахідник Ю. В. Кондратюк проводив дослідження з теорії кос-мічних польотів.

У 1929 р. за ініціативою Є. О. Патона було засновано електрозварювальну лабо-раторію, в 1932 р. реорганізовану в Інститут електрозварювання ВУАН. Вперше усвітовій практиці автоматичне зварювання металу застосували на будівництвіДніпрогесу та Магнітки.

У галузі охорони здоров'я працювали Д. К. Заболотний, М. Ф. Гамалія, Ф. Г. Янов-ський, М. Д. Стражеско, В. Я. Данилевський, П. М. Буйко, П. І. Баранник, В. П. Коміса-ренко.

Фахівці з генетики та селекції рослин і тварин А. О. Сапєгін, В. Я. Юр'єв,М. Г. Холодний виводили нові сорти пшениці, ячменю, кукурудзи, вівса, впрова-джували в сільське господарство науково обґрунтовані сівозміни.

Успіхи українських вчених були б значнішими, якби не репресії, яких вони за-знають з початку 30-х років. Після припинення українізації в грудні 1932 р. майжевсі мовознавчі праці (в тому числі правопис 1928 р.) в Україні були визнані «націо-налістичними» і вилучені з наукового вжитку.

20-ті pp. відзначалися пожвавленням національного релігійного життя. На шля-ху його, однак, постійно виникали політичні перешкоди. Передумовою діяльностірелігійних організацій став декрет уряду радянської України «Про відокремленняцеркви від держави та школи від церкви» (1919 p.). Держава офіційно надавала рів-ні можливості для діяльності різних релігійних напрямів. Користуючись цим, при-хильники незалежності православної церкви від російської на Всеукраїнському це-рковному соборі в Києві (жовтень, 1921) проголосили створення Українськоїавтокефальної (самоврядної) православної церкви УАПЦ (першим єпископом ставВ. Липківський). Більшість віруючих в УАПЦ приводило бажання слухати службуБожу та молитися рідною мовою. У другій половині 20-х pp. починаються репресіїстосовно керівництва цієї церкви, що були оголошені «петлюрівцями в рясах».

У 20-х — на початку 30-х pp. активно розвивається література.

У розвитку мистецтва цієї доби поєднувалися традиції дожовтневого часу тадосвід молодих культурних сил, покликаних до життя революцією. Про бурхли-вий розвиток літератури цієї доби свідчить утворення різноманітних творчихугруповань («Плуг», «Гарт», «Ланка», ВАПЛІТЕ, «Молодняк», «Аспанфут», «Но-ва генерація» тощо). У цей час молоді українські письменники часто відмовля-ються від традицій класичної літератури та орієнтуються на літературне життяЗахідної Європи.

У літературі 20-х pp. сформувалася яскрава революційно-романтична течія (П. Ти-чина, В. Єосюра, В. Чумак, В. Еллан).

У другій половині 20-х pp. помітне місце займала ВУСІ IIІ (1927—1932) — спіл-ка, яка ставила за мету об'єднати всіх художників слова, що прагнули до створенняєдиної інтернаціональної пролетарської літератури.

Керівники ВУСІ IIІ висунули гасло «союзник або ворог», виявляли нетерпимістьдо тих письменників, що не належали до організації (Остап Вишня, М. Куліш,Ю. Смолич, О. Копиленко, Є. Плужник, Ю. Яновський).

Група київських неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, П. Филипович, М. Риль-ський) прагнули засвоїти досвід класичної світової літератури. Чимало митців тя-жіли до різних проявів модернізму.

Існували літературні угруповання, які тяжіли до модернізму в різних його ви-явах: «Аспанфут», «Авангард», «Ланка», «Марс». У 20-х pp. ще була певна можли-вість розвиватися напрямам, започаткованим на початку XX ст. Символізм, харак-терний для творів молодого П. Тичини, продовжував розвиватися. Його представни-ки згрупувалися довкола журналу «Музагет» (Д. Загул, О. Слісаренко, В. Кобилян-ський та ін.). Символізм — нетривалий період в історії нашої літератури, бо йогопредставники відходили до інших течій — футуризму, революційно-романтичногонапряму.

Виникнувши на початку століття в Італії, футуризм поширився в Україні (спілка«Аспанфут»). Представником цього напряму був М. Семенко, який шукав нові сло-весні форми для вираження динаміки життя, змін, що відбувалися дуже бурхливо(«Весна», «Степ»). Група «Авангард» тяжіла до конструктивізму.

У перше десятиліття після революції особливо бурхливо розвивається поезія.Найзначніші постаті серед поетів: В. Чумак (1900—1919), В. Еллан (1894—1925),П. Тичина (1891—1967), В. Сосюра (1898—1965), М. Рильський (1895—1964), по-ети-неокласики.

Єдина збірка В. Чумака «Заспів», у якій він оспівує революцію, вийшла післясмерті автора.

В. Еллан-Блакитний — один із зачинателів української радянської поезії. Редак-тор журналів «Шляхи мистецтва», «Червоний перець». Його перша поетична кни-га — «Удари молота і серця» — зобразила грандіозний розмах революційного по-ступу і перші кроки будівництва соціалістичного суспільства.

Одним із найяскравіших поетів того часу був П. Тичина. Його ранні збірки —«Сонячні кларнети», «Плуг», «Вітер з України» — краще в його творчому доробку,тут увічнено визвольну боротьбу українського народу.

В. Сосюру називають найтоншим ліриком української поезії. Він автор десятківпоем, кількох десятків збірок поезій, автобіографічного роману «Третя рота».

Євген Плужннк (1898—1938) — видатний поет і прозаїк, автор збірок «Дні»(1926) і «Рання осінь» (1927), роману «Недуга».

Творчість М. Бажана (1904—1983), що спершу тяжів до футуризму, характери-зується філософською глибиною, епічністю, громадянським пафосом («Руро-марш», «Протигаз», «Будівлі»).

Тривалий час широкому загалові невідомі були твори західноукраїнського поетаі прозаїка Б. Лепкого (1872—1941). Він автор циклу романів про І. Мазепу, відомоїв усьому світі пісні «Чуєш, брате мій».

Відомими поетами у Західній Україні в 20-х pp. були Б.-І. Антонич («Привітан-ня життя»), О. Ольжич, С. Городинський («Барви і лінії») та інші. Деякі західноук-раїнські письменники (Я. Галан, П. Козланюк, С. Тудор, О. Гаврилюк) з симпатієюставилися до подій, що відбувалися в Радянській Україні і орієнтувалися на пись-менників революційно-романтичного напряму.

У 20-х pp. активізувався розвиток прози. У великих епічних творах письменни-ки-реалісти намагалися осмислити і узагальнити події, що відбувалися, зміни в сус-пільно-політичному житті народу та його побуті: Ю. Яновський («Майстер кораб-ля»), П. Панч («Голубі ешелони»), І. Ле («Роман міжгір'я»), А. Головко («Бур'ян»).

Серед блискучої плеяди українських письменників початку XX ст. — В. Винни-ченко (1880—1951). Він — один з найвидатніших діячів українського національно-державного відродження (оповідання «Краса і сила», «Малорос-європеєць», «Федь-ко — халамидник», «Голота», «Зіна», «Кумедія з Костем»; романи «Сонячна маши-на», «Заповіт батьків», «Записки Кирпатого Мефістофеля», «Чесність з собою»;драми «Пророк», «Щаблі життя», «Дисгармонія»).

Для творів Григорія Косинки (1899—1934) — одного з фундаторів українськоїпрози — характерна імпресіоністична лаконічність і реалістична місткість авторсь-кого письма, ліричність, психологізм (збірки новел і оповідань «На золотих богів»,«Мати», «В житах», «Політика»).

За високу письменницьку майстерність проти «масовізму» виступили члениВАПЛІТЕ (організація, що виникла в Харкові в кінці 1925 р.) До неї увійшли коли-шні члени «Гарту», дехто з «Плугу» і «Жовтня». Організацію очолювали М. Хвильо-вий, М. Яловий, О. Досвітній, згодом М. Куліш і Г. Епік.

20-ті pp. — це час гострих дискусій про шляхи і принципи побудови соціалі-стичної України та її культури, час, коли, здавалося, реалізуються найпрекрас-ніші сподівання народу, і час особистих трагедій найбільш талановитих пред-ставників творчої інтелігенції, яка під тиском сталінського диктату розчару-валася в ідеалах соціалізму і шукала можливості виходу України на шляхи де-мократичного розвитку.

У контексті дискусій, які велися навколо проблем побудови національної куль-тури, найбільший інтерес становив творчий доробок М. Хвильового (1893—1933).У циклах памфлетів «Камо грядеши» та «Думки проти течії», статті «Україна чиМалоросія» він сформулював культурологічну концепцію, вважаючи, що нашакультура повинна орієнтуватися на західноєвропейську, а не на російські традиції зїх новими соціальними і духовними віяннями, новим мистецтвом, новими стилями,творчими методами, різноманітними течіями, угрупованнями.

Літературна дискусія в Україні 1925—1928 pp., започаткована творами М. Хвильо-вого, поклала початок політичним переслідуванням у середовищі українськихписьменників. Твори та ідеї Хвильового нарекли націоналістичними та злочин-ними.

Полемічні вислови та думки М. Хвильового щодо шляхів розвитку українськоїлітератури отримали назву «ідеології хвильовізму», що характеризувалася як прояввпливу української буржуазної культури на пролетарську. М. Хвильовий покінчив зсобою (1933 p.), а згодом письменники були поставлені під суворий партійний кон-троль, ВАПЛІТЕ — літературна організація, якою керував М. Хвильовий — роз-пущена.

Літературно-мистецькі угруповання існували в Україні до 1932 p., коли у квітнівийшла постанова ЦК ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх організа-цій». У постанові було сказано, що рамки існуючих літературно-художніх організа-цій стали вже вузькими і гальмували розвиток художньої творчості. А тому булоухвалено всіх письменників, що підтримують платформу радянської влади і праг-нуть брати участь у соціалістичному будівництві, в єдину спілку радянських пись-менників з комуністичною фракцією при ній.

У 1934 р. відбувся І Всесоюзний з'їзд письменників, на якому було утвореноєдину Спілку письменників СРСР. Відтоді розпочалося постійне адміністративневтручання у творчий процес, репресії та переслідування діячів культури.

Значну роль у розбудові української культури відігравало театральне мистецтво.Продовжували працювати корифеї сцени — М. Старицький і П. Саксаганський,створювалися професійні та аматорські театри.

Справжнім реформатором театру був Л. Курбас, що заснував «Березіль» — екс-периментальний театр, метою якого було формування засад нового сценічного мис-тецтва. Тісно співпрацюючи з драматургом М. Кулішем, Л. Курбас прагнув до оно-влення театрального мистецтва, виступав проти розважальності і штампу на сцені.Перебував під впливом конструктивізму та експресіонізму. У різний час у «Березі-лі» виступали Д. Антонович, А. Бучма, Л. Гаккебуш, М. Крушельницький, Д. Мілю-тенко, В. Скляренко, Н. Ужвій. Л. Курбас проводив експериментальну і навчальнуроботу в театрі.

Добу бурхливого розвитку переживала в 20-ті р. українська музика.

У галузі музичного мистецтва в Україні розвивалася обробка народних пісень.У цьому напрямі плідно працювали М. Леонтович, Я. Степовий, К. Стеценко. Ком-позитори і педагоги Б. Лятошинський, Л. Ревуцький, М. Вериківський, В. Косенко,С. Людкевич збагатили українську музику інструментальними, симфонічними, опер-ними творами.

Широкого розмаху набула концертна діяльність. У 1920 р. було створено хоровукапелу «Думка», що за короткий час стала одним з кращих хорів країни. «Думка»активно пропагувала українську музику не лише в республіці, а й за кордоном.

У 1925—1926 pp. створено театри опери та балету в Харкові, Києві та Одесі, а в1928—1929 pp. ще чотири пересувних оперно-балетних колективи. У 1923 р. у Ха-ркові створено перший Державний симфонічний оркестр.

Новий вид мистецтва — кіно — швидко поширилося і набуло популярності вУкраїні. Перші кроки кінематографа в Україні пов'язані з іменами механіка І. А. Тим-ченка та фізика М. А. Любимова, які ще в 1893 р. створили апарат для відтворенняна екрані неперервного руху людей і предметів.

У 1896 р. фотограф А. К. Федецький знімав і демонстрував документальне кіно.З 1907 р. в Україні розпочалося регулярне виробництво кінофільмів (Київ, Одеса,Харків, Катеринослав), у яких знімалися відомі актори. В перші роки радянськоївлади знімалися документальні, агітаційні та хронікальні фільми («Все для фрон-ту», «Ми переможемо», «Червоний командир», «Мир хатам — війна палацам»).

З 1922 р. почалося виробництво художніх фільмів, більшість з яких розкривалиподії громадянської війни.

У цей час продовжують працювати кінорежисери П. Чардинін, В. Гардін, І. Кавале-рідзе.

У кінці 20-х — на початку 30-х pp. були екранізовані твори класиків українськоїлітератури: «Микола Джеря» (1927), «Борислав сміється» (1927), «Фата моргана»(1931).

У 20—30-х pp. розвивалося документальне і науково-популярне кіно. На Київ-ській кінофабриці режисер Дзиґа Вертов (Кауфман Денис Аркадійович, 1896—1954) поставив ряд документальних фільмів: «Одинадцятий» (1928), «Людина зкіноапаратом» (1929), що зробили значний вплив на розвиток української кіно-публіцистики. У кінці 20-х pp. була проведена реконструкція Одеської кінофабри-ки, завершилось будівництво Київської кінофабрики (з 1939 р.— Київська кіносту-дія), яка стала центром української кінематографії.

У 1927 р. в Харкові була створена мультиплікаційна майстерня.

Значну роль у становленні українського кіномистецтва відіграв О. Довженко(1894—1956), який з 1926 р. працював режисером на Одеській кіностудії, знімаючифільми за власними сценаріями («Сумка дипкур'єра», «Звенигора», «Щорс», «Ар-сенал», «Земля» та інші.). Новаторським і визначальним у творчості О. Довженкастав фільм «Звенигора» (1928). Вперше в історії кіномистецтва до фільму було вве-дено епічну, філософську та ліричну стихії, з цим фільмом пов'язаний новий етап урозвитку українського кінематографа — поетичне кіно. Шедевром світового кіностав фільм О. Довженка «Земля» (1930), у якому режисер порушує важливі загаль-нолюдські проблеми: життя і смерть, людина і земля, нове і старе, кохання, оспівуєземлю і працю на землі. У 1958 р. цей фільм було визнано одним з 12 кращих філь-мів світу.

Українська архітектура початку XX ст. представлена кількома течіями, що роз-вивалися у руслі модерну. Чимало архітекторів, проектуючи споруди різноманітно-го призначення (будівлі медичних і освітніх закладів, житлові будинки тощо), звер-талися до традицій народної дерев'яної архітектури, намагаючись поєднати їх ізсучасними будівельними тенденціями. Характерними для таких споруд були чоти-рисхилі дахи або дахи із заломами, трапецієвидні або криволінійні прорізи, ризалі-ти, декоративні прикраси фасадів у вигляді вставок з кераміки чи майоліки, вико-ристання настінного живопису в інтер'єрах.

Одним із кращих зразків українського модерну є споруда Полтавського земства(1903—1908, архітектор В. Кричевський), інтер'єри якої прикрашені настінним жи-вописом С. Васильківського та М. Самокиша на теми з української історії. Рисиукраїнського національного зодчества В. Кричевський намагається осучаснити,проектуючи музей Т. Шевченка в Каневі (у співавторстві з П. Костиком, 1934—1937).

Типовим для українського модерну перших десятиліть XX ст. було зверненнядо традицій українського бароко XVII—XVIII ст. На цьому поєднанні бароко тамодернізму було «... досягнуто певної органі стичності синтезу форм і посиленогозвучання художнього образу»[67]. Майстерно осучаснювали риси бароко українськіархітектори Д. Дяченко (корпуси аграрного університету у м. Києві, лікарня уЛубнах); С. Тимошенко (житлові будинки у Харкові); І. Якубович (приміщенняшкіл у Чернігові).

На початку XX ст. архітектори знову звертаються до класицистичних традиційXIX ст., поєднуючи можливості сучасних будівельних технологій з ордерними фо-рмами та іншими особливостями класицизму. У стилі неокласицизму зведено спо-руду Педагогічного музею у Києві (1909—1911, архітектор П. Альошин), оздобле-ну рельєфним фризом; житловий будинок у Музейному провулку в Києві (1909,архітектор В. Риков); будинок товариства «Саламандра» у Харкові (1914—1915,архітектор М. Верьовкін та ін.).

Загалом український модерн початку XX ст. осучаснював кращі традиції націо-нальної архітектури.

У 20-х pp. XX ст. перед архітекторами стояло завдання створення проектів спо-руд різноманітного призначення: промислових, торговельних, транспортних під-приємств, культурно-освітніх, житлових, адміністративних споруд відповідно досуспільних запитів. Різноманітні творчі організації в галузі архітектури — «Товари-ство сучасних архітекторів України» (ТСАУ), Асоціація нових архітекторів (АС-НОВА) по-різному усвідомлювали шляхи розвитку сучасного будівельного мисте-цтва. Значна частина митців орієнтувалася на західноєвропейську архітектуру,шукала нові форми художньої виразності, що, зрештою, привело до поширенняконструктивізму. Цьому стилю властиві раціональні конструктивні і планувальнірішення з використанням новітніх для того часу будівельних матеріалів: гладенькістіни, широкі смуги вікон, заміна нижніх поверхів відкритими опорами, плоскі дахи.

Особливо яскраво новий стиль виявився в забудові Харкова, який до 1934 р. бувстолицею України. У центрі міста було створено комплекс адміністративних спо-руд: будинок Держпрому (1925—1929, архітектор С. Серафимов, М. Фельгер, С. Кра-вець), споруда проектних організацій (1930—1933, архітектор С. Серафимов та ін.),будинок кооперації (1933—1935, архітектор О. Дмитрієв та ін.).

Постанова ЦК ВКП (б) «Про перебудову літературно-художніх організацій»(1932) не сприяла розвиткові різноманітних течій в архітектурі. Спілка архітек-торів України, створена в 1933 p., орієнтувалася на єдиний творчий метод — со-ціалістичний реалізм, основою для якого стала класицистична архітектура.У 30-х pp. створюються генеральні плани забудови найбільших міст України, уяких було передбачено створення промислових зон, житлових кварталів з необ-хідною інфраструктурою, зон відпочинку, адміністративних центрів. Великаувага приділялася створенню типових проектів, запровадженню індустріальнихметодів у будівництві, що здешевлювало забудову, але робило її одноманітною,безликою.

Адміністративні споруди, зведені у 30-х pp. у Києві, відзначалися наслідуваннямкласицистичних форм, помпезністю, надмірним монументалізмом (будинок Кабі-нету Міністрів України, 1936—1938, архітектори І. Фомін, П. Абросимов та спорудаВерховної Ради України, 1936—1939, архітектор В. Заболотний) (іл. 14, 15).

На жаль, у цей час було зроблено ряд непоправних помилок у галузі містобуду-вання. Було знищено чимало культових споруд, у тому числі й Михайлівський Зо-лотоверхий монастир, на місці якого планувалося створити Урядову площу з ком-плексом адміністративних споруд (збудовано лише одну за проектом архітектораІ. Лангбарда).

У довоєнний період запроваджувалася комплексна забудова, створювалися ба-гатоповерхові житлові будинки, споруди соціального призначення (дитячі садки,школи, санаторії, лікарні, кінотеатри, театри).

Образотворче мистецтво 20 — початку 30-х pp. також відзначалося наявністювеликої кількості напрямів, шкіл та угруповань. У цей час створюються художніугруповання: Асоціація революційного мистецтва (АРМУ), Товариство художниківімені К. Костанді в Одесі, Асоціація художників Червоної України (АХЧУ), Об'єд-нання сучасних митців України. Працюють такі визначні майстри, як М. Бурачек,І. Іжакевич, Ф. Кричевський, М. Самокиш, Г. Світлицький, К. Трохименко, О. Шовку-ненко, М. Бойчук, І. Падалка, В. Седляр, П. Волокидін, І. Труш, О. Новаківськийтощо.

Традиції книжкової графіки заклав Г. Нарбут. Чимало художників у 20-ті pp.працювали у жанрі сценографії, оформлюючи театральні спектаклі (О. Хвостенко-Хвостов, О. Екстер, А. Петрицький). Переважно монументальним живописом за-ймався М. Бойчук, професор Київського художнього інституту, та його учні:І. Падалка, В. Седляр, О. Павленко, які у своїй творчості намагалися уникати зай-вих деталей, поєднували національні традиції з художньою мовою авангарду. Плід-но працюють живописці Ф. Красицький (іл. 7), І. Іжакевич (іл. 8), О. Новаківський(іл. 9) тощо.

У цей час розвивається скульптура. Було створено пам'ятники Т. Шевченку уМоскві (1918, С. Волнухін), Петрограді (1918, Я. Тільберг), Ромнах (І. Кавалерідзе),Одесі, Катеринославі, Чернігові. Величний монумент поету-гуманісту і філософуГ. Сковороді у 1922 р. зведено у Лохвиці на Полтавщині (І. Кавалерідзе). Розпочи-нає творчу діяльність О. Архипенко (1887—1964), який виїхав за кордон, де ставоднією з найпомітніших постатей у мистецтві авангарду («Жінка, яка зачісується»,«Постать», «Ступаюча жінка»). На жаль, скульптура радянського часу мала виразніполітично-агітаційні риси, що позначалося на художньому рівні творів.

Так, у 20-ті pp. XX ст. завдяки політиці українізації, поштовх якій дала ще наці-онально-визвольна боротьба попереднього часу, культура в Україні зробила важли-вий крок на шляху подолання провінційності та комплексу «малоросійства»; орга-нічно включалася у світовий художній процес, творила значні художні цінності.Але нова культура, яка опиралася на комуністичні ідеали, заперечувала інші духов-ні цінності, і це призводило до трагічних явищ у культурному житті.

У 30-х pp. після постанови ЦК ВКП (б) «Про перебудову літературно-художніхорганізацій» (1932) мистецькі об'єднання були розпущені, а натомість створені ор-ганізації митців, що підтримували ідейно-політичну платформу Компартії.

Розпочинаються масові репресії. Покінчив самогубством М. Скрипник, якогозвільнили з посади. З арештом у травні 1933 p. М. Ялового починаються репресіїпроти діячів культури м. Харкова. Заарештовані та відправлені у табори кілька со-тень письменників, художник М. Бойчук та його послідовники, було репресованоряд науковців, церковних діячів, ліквідовано значну кількість НДІ, насамперед гу-манітарного профілю.

У 20-х pp. була сформована самобутня художня культура, яка майже цілком бу-ла знищена в 30-ті pp. «Започатковане в 20-х роках після революційних соціальнихі національних катаклізмів Відродження української культури стало розстрілянимВідродженням і на кінець 30-х років жанрово-стильова, формальна різноманітністьпопереднього десятиліття була зведена до єдиної соцреалістичної «ноти», навзагалвимальовувалася похмура картина ідеологічного диктату, схематизму, кон'юнктур-ності, коли навіть поодинокі непересічні особистості виступали блідими тінями са-мих себе»[68].

30-ті pp. стали складним часом випробувань для українського народу. У цей часв Радянському Союзі було встановлено сталінський тоталітарний режим.

Процес відродження української культури, що розгорнувся у 20-х pp., на жаль,був дуже рано перерваний.

Під загрозою репресій у різний час деякі митці та вчені виїжджають за кордон(О. Олесь, В. Винниченко, Є. Маланюк, Ю. Клен, О. Теліга, О. Ольжич, О. Кошиць,Д. Антонович, Д. Чижевський та ін.) та своєю діяльністю сприяють посиленню ін-тересу світової громадськості до української культури.

30-i pp. — це чає масових репресій у середовищі інтелігенції. У всіх сфабрико-ваних справах судили не якихось злочинців і контрреволюціонерів, а інтелектуаль-ну, творчо активну частину українського народу. У суспільстві сформувався духов-но-ідеологічний монополізм, всі галузі культури підпадали під ідеологічний тиск.За правління Сталіна відбувалася де — інтелектуалізація та дегуманізація суспільс-тва, бо жертвами репресій ставала духовна еліта країни — вчені, вузівські виклада-чі і студенти, митці (С. Єфремов, М. Старицька-Черняхівська, М. Зеров, М. Куліш,Л. Курбас, М. Ірчан, Остап Вишня, 3. Тулуб, Б. Антоненко-Давидович, І. Кулик,І. Микитенко, В. Підмогильний, Є. Плужник, В. Поліщук, О. Слісаренко, М. Бой-чук, Ю. Михайлів, І. Падалка, В. Седляр та інші).

Зазнавали переслідувань священнослужителі. У 30-х pp. укорінялася думка проворожість релігії. Вважалося, що вона відімре в міру зникнення класових розбіжно-стей і класового суспільства, що її породило. Священиків і ченців виселяли, позба-вляли громадянських прав, а культові споруди руйнувалися чи передавалися на го-сподарські потреби. У період боротьби з релігією та церквою було втрачено великукількість культурних пам'яток: ікон, старовинних книг, речей церковного вжитку,серед них Михайлівський Золотоверхий собор (XII ст.), церква Богородиці Пиро-гощі (XII ст.) та інші споруди.

Нещадних переслідувань в Україні зазнали Російська православна та греко-католицька церкви, а парафії УАПЦ були ліквідовані та підпорядковані московсь-кому патріархату. Всього у 30-х pp. в Україні була припинена діяльність близько80 відсотків церков.

У 30-х pp. були заборонені твори значної кількості дореволюційних вчених тамитців демократичного напряму, а також твори репресованих письменників (М. Драго-манова, Б. Грінченка, М. Костомарова, М. Максимовича, П. Куліша, В. Винниченка,М. Грушевського, М. Куліша, М. Зерова, Г. Косинки, М. Ірчана, Л. Старицької —Черняхівської та інших).

Друга світова війна стала тяжким випробуванням для нашого народу. Військовіподії забрали мільйони людських життів, були знищені цінні пам'ятки культури,розграбовані музейні та приватні колекції. Тисячі музейних експонатів були виве-зені за кордон і не повернуті після закінчення війни.

Діячі української культури всі сили присвячували боротьбі з ворогом. В евакуа-ції продовжували працювати вищі навчальні заклади, інститути Академії наукУкраїни, творчі спілки. У творчості письменників переважала патріотична тематика(«Слово про рідну матір» М. Рильського, «Клятва» М. Бажана, «Любіть Україну»В. Сосюри, «Весна», «Голос матері» П. Тичини, «Україна в огні», «Ніч перед боєм»О. Довженка, «Ярослав Мудрий» І. Кочерги, «Зенітка» Остапа Вишні).

Героїко-патріотична тематика переважала у творчості українських театрів, які вевакуації ставили п'єси О. Корнійчука, І. Кочерги, Л. Леонова, К. Симонова, висту-пали з концертами і виставами перед бійцями військових частин на фронті і в тилу.

Українські кінематографісти в час війни працюють над створенням хронікально-документальних та художніх фільмів («Битва за нашу Радянську Україну», режисерО. Довженко; «Як гартувалася сталь», «Райдуга», режисер М. Донськой).

Після перемоги у війні в суспільстві з'явилися надії на демократизацію життя,на утвердження поваги до особистості, її людських та політичних прав і свобод.Натомість влада намагалася зміцнити тоталітарний режим. Були повторно репресо-вані люди, які вже вийшли з місць позбавлення волі, військові, що потрапили донімецького полону.

У перше повоєнне десятиліття тривав ідеологічний диктат та тиск на митців.Тема війни залишалася домінуючою, але акцент робився на переможному, завер-шальному етапі війни, причини поразок і тяжких втрат у літературних творах невисвітлювалися. Після смерті И. Сталіна ряд письменників засудили прояви безко-нфліктності, тенденцій прикрашання дійсності й ілюстративності, хоча процесионовлення в літературі й мистецтві були незначними.

Тривало адміністративне втручання у сферу художньої творчості. У 1946—1948 pp.приймаються постанови ЦК ВКП (б) «Про журнали «Звезда» і «Ленинград», «Прокінофільм «Велике життя», «Про оперу «Велика дружба» В. Мураделі» та інші, щогрубо і некомпетентно втручалися в творчий процес, не залишали місця свободітворчості митця. У перші повоєнні роки було безпідставно розкритиковано і звину-вачено в буржуазному націоналізмові наукові праці «Короткий курс історії Украї-ни», «Нарис історії України», твори М. Рильського, В. Сосюри, М. Бажана,Ю. Смолича, К. Данькевича.