СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дахно 1.1. Антимонопольне право. Курс лекцій. — К.: Четверта хви­ля, 1998. — 352 с.

2. Сконцентрируйтесь на концентрации // Юридическая практика. — 2000. — 20 января (№ 3 (109). — С. 7.

3. Говорецький Б. Б. Добросовісна конкуренція — основа нашого доб­робуту // Подільські ВІСТІ. — 2003. — 24 січня (№ 10 (18264). — С. 1.

4. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

5. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної кон­куренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 21. — Ст. 296. (втратив чинність)

6. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 лис­топада 1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 50. — Ст. 472.

7. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 че­рвня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 36. — Ст. 164.

8. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 30. — Ст. 238.

9. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року // Офіційний вісник України. — 2001. — № 7. — Ст. 260.

10. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.

11. Мамутов В. К. Роль антимонопольно-конкурентного законодательс- тва // Государство и право. — 1996. — № 8. — С. 49—51.

12. Мельниченко О. І. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми те­орії і практики. — К, 2002. — 432 с.

13. Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

14. Річний звіт 2000 р. Антимонопольний комітет України. — К.,

2000. — 235 с.

15. Річний звіт 2001 р. Антимонопольний комітет України. — К.,

2001. — 136 с.

16. Мельниченко А. И. Конкурентная политика. О некоторьіх вопросах практики применения конкурентного законодательства // Юридическая практика. — 2001. — 25 января (№ 4 (162). — С. 1, 9—11.

17. Декларація про державний суверенитет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

18. О мерах по демонополизации народного хозяйства. Постановление Совета Министров СССР от 16 августа 1990 года // Собрание Постановле­ний Правительства СССР. — 1990. — № 24.

19. Об ограничении монополистической деятельности в СССР: Закон СССР // Известия. — 1991. — 25 июля.

20. Програма економічних реформ і політики на Україні. Затверджена Кабінетом Міністрів України для подання Міжнародному валютному фо­нду // Голос України. — 1992. — 6 січня.

21. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. — К: Ділова Україна, 1996. — 352 с.

22. Еременко В. И. Антимонопольное законодательство зарубежньїх стран // Государство и право. — 1995. — № 9. — С. 100—111.

23. Lawrence M. Friedman. American Law. Introduction. — New York- London. — 1984. — 362 p.

24. Керимое Д. А. Методологические функции философии права // Го­сударство и право. — 1995. — № 9. — С. 15—22.

25. Ігнатюк А. І. Формування конкурентного середовища та механіз­ми протидії монополізму в економіці України: Дис. ...канд. екон. наук: 28. 11. 96. — К., 1996. — 189 с.

26. Корчак Н. М. Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності в Україні: Дис. .канд. юрид. наук: 26. 10. 96. — К, 1996. — 206 с.

27. Словарь терминов в области зкономики производственньїх орга- низаций, конкурентного права и политики, направленной на поощрение конкуренции / Составлен: Хеймани P. С. и Шапиро Д. М. — Париж, 1996. — 63 с.

28. Журик Ю. В. Аналіз окремих визначень та термінів Закону Украї­ни «Про захист економічної конкуренції» // Вісник Хмельницького інсти­туту регіонального управління та права. — 2003. — № 1 (5). — С. 94—99.

29. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку. Затверджено розпорядженням Анти­монопольного комітету України від 5 березня 2002 року № 49—р. Зареєс­тровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2002 року за № 317/6605 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 14. — Ст. 778.

30. Монополизм и антимонопольная политика / Барьішева А. В., Су- хотин Ю. В., Богачев В. И. и др. — М.: «Наука», 1993. — 240 с.

31. Мельник С. Б. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта гос­подарювання на ринку: Дис. .канд. юрид. наук: — Одеса, 2001. — 192 с.

32. Саніахметова Н., Мельник С. Зловживання монопольним (домі­нуючим) становищем суб'єкта господарювання на ринку // Підприємницт­во, господарство і право. — 2003. — № 1. — С 3—5.

33. Річний звіт 2002. Антимонопольний комітет України // http: www. amc. gov. ua

34. Шумило І. Антиконкурентні узгоджені дії // Підприємництво, гос­подарство і право. — 2001. — № 1. — С. 15—18.

35. Макконел К., Брю С. Зкономикс: Принципи, проблеми и полити­ка. — М.: Республика, 1992. В 2—х томах, Т. 2. — 400 с.

36. Саниахметова Н. А. Правовьіе средства противодействия монопо- лизму в предпринимательской деятельности // Предпринимательство, хо- зяйство и право. — 1996. — № 8. — С. 17—23.

37. Качалин В. В. Система антимонопольной защитьі общества США. — М.: Наука. — 1997. — 271 с.

38. Журик Ю. В. Поняття і види недобросовісних дій у конкуренції // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 2. — С. 10—12.

39. Коваль В. Я. Недобросовісна конкуренція: поняття та ознаки // Ві­сник господарського судочинства. — 2002. — № 3. — С. 178—185.

40. Майкл Е. Портер. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. — К.: Основи, 1998. — 390 с.

41. ГалкинВ. В. Методьі недобросовестной конкуренции: зкономичес- кое содержание и правовое регулирование. — Воронеж.: Центр—Черно- зем, 1996. — 107 с.

42. Парижская Конвенция по охране промьішленной собственности от 20 марта 1883 г. Пересмотрена в Стокгольме 14 июля 1967 г. с изменени- ями от 2 октября 1979 г. ВОИС, Женева, 1990 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 1. — 416 с.

43. Коментар професора Арведа Дерінгера Закону України «Про за­хист від недобросовісної конкуренції». — К: Антимонопольний комітет України, 1997. — 50 с.

44. Корчак Н. Загальні положення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 2. — С. 7—9.

45. Корчак Н. Матеріально—правове значення презумпції в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і пра­во. — 2003. — № 1. — С. 6—9.

46. Малеина М. Н. Защита чести, достоинства и деловой репутации предпринимателем // Законодательство и зкономика. — 1993. — № 42. — С. 18—22.

47. Анисимое А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданс- ко—правовая защита. — М. , 1994. — 80 с.

48. Безух О. Неправомірне використання ділової репутації в конкуренції // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 5. — С. 24—27.