Глава II. Структура, компетенція і організація діяльності Антимонопольного комітету України

магниевый скраб beletage

Стаття 6. Система органів Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та десяти державних уповноважених.

З числа державних уповноважених призначаються два перших заступ­ники та три заступники Голови Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України утворює територіальні відділення.

Частину четверту статті 6 виключено

Антимонопольний комітет України і його територіальні відділення становлять систему органів Антимонопольного комітету України, яку очолює Голова Комітету.

Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення є юридичними особами, мають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку, печатки із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії Антимо­нопольного комітету України, державні уповноважені Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії територіальних відділень Анти­монопольного комітету України є органами Антимонопольного комітету України.

Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про за­хист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної кон­куренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

3) розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та перевіряти їх законність та обгрунтованість;

4) перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, ор­гани місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за за­явами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, ор­ганів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необ­хідними знаннями для надання експертного висновку;

7) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарюван­ня — юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, доку­менти чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;

8) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України у виконанні ними повноважень, передбачених пунктами 4, 5 і 7 цієї частини, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосу­вання заходів, передбачених законом, для подолання перешкод;

9) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокре­ма в разі проведення розслідування;

10) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організа­цій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;

11) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів гос­подарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпоря­дження);

12) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами гос­подарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

13) вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самовря­дування обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про за­хист економічної конкуренції;

14)надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, ор­ганам місцевого самоврядування, органам адміністративно- господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;

15)звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосу­ванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запита­ми щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими суда­ми відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

16) звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;

17)надавати компетентним органам інших держав інформацію у випа­дках та порядку, передбачених законом;

171) здійснювати повноваження, передбачені Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»;

18) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції та Законом України «Про закупівлю това­рів, робіт і послуг за державні кошти».

У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією Антимонопольний комітет України має такі повноваження:

1) розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження за цими заявами і справами;

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної кон­куренції розпорядження та рішення за заявами і справами про надання до­зволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, попередні ви­сновки стосовно узгоджених дій, концентрації, висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної кон­куренції;

3) переглядати, перевіряти рішення, прийняті органами Антимонопо­льного комітету України в межах компетенції;

4) дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, ор­ганів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12, 15 і 16 частини першої цієї статті;

7) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльно­сті Антимонопольного комітету України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:

1) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господар­ського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому чи­слі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також ін­формацію про реалізацію конкурентної політики;

2) узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів за­конодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і на­прямів конкурентної політики;

3) брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо зако­нів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки, пого­джувати проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабіне­ту Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конку­ренцію;

4) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12 і 15 час­тини першої цієї статті;

5) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до орга­нів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, органі­зацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємниц­тва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист еко­номічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;

6) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого само­врядування, органами адміністративно-господарського управління та кон­тролю, підприємствами, установами та організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;

7) узагальнювати практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, вносити до відповідних органів державної влади пропозиції щодо його удосконалення;

8) розробляти та організовувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуре­нції;

9) брати участь у розробленні та внесенні Президенту України та Ка­бінету Міністрів України пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки;

10) розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами державної влади міжвідомчі нормативно-правові акти з пи­тань розвитку і захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;

11) приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо контролю за уз­годженими діями, концентрацією, підвідомчості та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, організації діяльності органів Антимонопольно­го комітету України;

12) здійснювати офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів;

13) надавати рекомендаційні роз'яснення з питань застосування зако­нодавства про захист економічної конкуренції;

14) вносити пропозиції Президенту України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, приписи органам влади, органам місцевого самоврядування щодо зміни прийнятих ними нормативно- правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції або внаслідок неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції;

15) утворювати адміністративні колегії Антимонопольного комітету України;

16)утворювати територіальні відділення та дорадчі органи Антимоно­польного комітету України;

17) брати участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також здійснювати співробітництво з міжнародними органі­заціями, державними органами і неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комі­тету України;

18) видавати свої друковані органи, офіційні видання (збірники) актів законодавства про захист економічної конкуренції, вести електронну сто­рінку в мережі Інтернет;

19) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції та Законом України «Про закупівлю това­рів, робіт і послуг за державні кошти».

Здійснення іншими органами державної влади повноважень Антимо­нопольного комітету України, передбачених пунктами 1 — 4 і 11 частини першої, пунктами 1, 2 і 4 частини другої, пунктами 11 — 13, 15 і 16 части­ни третьої цієї статті, не допускається.

Стаття 8. Виключена

Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України

Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.

Строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України ста­новить сім років. Голова Антимонопольного комітету України не може призначатися на цю посаду більше ніж на два строки підряд.

Після закінчення строку повноважень Голова Антимонопольного ко­мітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення но­вого Голови.

Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину та у зв'язку з неможливістю виконан­ня обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Президенту України. При­пинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання пов­новажень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.

Голова Антимонопольного комітету України:

очолює Антимонопольний комітет України та спрямовує його діяль­ність, головує на засіданнях Антимонопольного комітету України;

вносить Прем'єр-міністру України пропозиції щодо призначення та звільнення з посад заступників Голови та державних уповноважених Ан­тимонопольного комітету України;

розподіляє обов'язки між першими заступниками, заступниками Голо­ви та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України, спрямовує діяльність територіальних відділень Антимонопольного комі­тету України;

подає на затвердження Антимонопольному комітету України кошто­рис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його тери­торіальних відділень;

є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України;

здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Комітету та його територіальних відділень відповідно до закону;

утворює територіальні відділення в межах кошторису, тимчасові адмі­ністративні колегії Антимонопольного комітету України для розгляду пи­тань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України;

видає накази, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов'язкові для працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

представляє Антимонопольний комітет України у відносинах з орга­нами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами ад­міністративно-господарського управління та контролю, суб'єктами госпо­дарювання, громадянами та об'єднаннями підприємців чи громадян та підписує від імені Антимонопольного комітету України міжвідомчі нор­мативно-правові акти;

має право за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, поданням органів Антимонопольного комітету України, голови його територіально­го відділення або з власної ініціативи витребувати будь-які матеріали, в тому числі заяви і справи про надання дозволу на узгоджені дії, концент­рацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що перебувають на розгляді органу Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету Украї­ни, та передати їх на розгляд іншому органу Антимонопольного комітету України чи голові територіального відділення Антимонопольного коміте­ту України, за винятком заяв і справ, віднесених до виключної компетенції Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу;

затверджує структуру Антимонопольного комітету України;

затверджує штатний розпис та кошторис Антимонопольного комітету України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконав­чої влади з питань фінансів, штатний розпис та кошторис територіальних відділень Антимонопольного комітету України;

здійснює інші дії, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Голова Антимонопольного комітету України на вимогу Верховної Ра­ди України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Верховною Ра­дою України про діяльність Комітету.

Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.

Голова Антимонопольного комітету України має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України

Перших заступників і заступників Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначає на посади за подан­ням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

Строк повноважень перших заступників та заступників Голови Анти­монопольного комітету України припиняється із завершенням строку їх повноважень як державних уповноважених або відповідно до частини другої статті 18 цього Закону.

Перші заступники та заступники Голови Антимонопольного комітету України:

1) координують і контролюють роботу територіальних відділень Ан­тимонопольного комітету України, дорадчих органів Антимонопольного комітету України та установ, що належать до сфери управління Антимо­нопольного комітету України;

2) спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих їм струк­турних підрозділів;

3) організовують правове забезпечення діяльності структурних підроз­ділів апарату Антимонопольного комітету України;

4) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України;

5) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з мі­ністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, право­охоронними органами, судами, іншими органами державної влади, під­приємствами, установами та організаціями;

6) забезпечують співробітництво Антимонопольного комітету України з міжнародними організаціями, державними органами та неурядовими ор­ганізаціями інших держав;

7) за дорученням Голови Антимонопольного комітету України беруть участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України під час розгляду питань, пов'язаних з діяльністю Антимонопольного комітету України, та представляють Антимонопольний комітет України у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підпри­ємствами, установами та організаціями;

8) погоджують призначення на посади та звільнення з посад працівни­ків, зміни у структурі та штатному розписі підпорядкованих їм структур­них підрозділів.

Перші заступники мають право уповноважувати працівників Антимо­нопольного комітету України та його територіальних відділень представ­ляти інтереси Антимонопольного комітету України в суді.

Розподіл обов'язків між першими заступниками Голови та заступни­ками Голови Антимонопольного комітету України здійснює Голова Ан­тимонопольного комітету України.

Перші заступники і заступники Голови Антимонопольного комітету України виконують за дорученням Голови окремі його функції і заступа­ють Голову Комітету у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

У разі відсутності перших заступників і заступників обов'язки Голови Антимонопольного комітету України виконує державний уповноважений Антимонопольного комітету України.

Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України

Державні уповноважені Антимонопольного комітету України призна­чаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України, та звільняються з посад Президентом України.

Строк повноважень державного уповноваженого Антимонопольного комітету України становить сім років.

Після закінчення строку повноважень державний уповноважений Ан­тимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення на цю посаду нового державного уповноваженого. Держа­вним уповноваженим може бути призначено громадянина України, який досяг тридцяти років, має вищу, як правило, юридичну чи економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше п'яти років протягом останніх де­сяти років.

Державні уповноважені є членами Антимонопольного комітету Украї­ни як вищого колегіального органу.

Державні уповноважені очолюють або входять до складу адміністра­тивних колегій Антимонопольного комітету України, виконують інші обов'язки за дорученням Голови Антимонопольного комітету України.

Стаття 12. Територіальні відділення Антимонопольного коміте­ту України

Для реалізації завдань, покладених на Антимонопольний комітет України, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севасто­полі утворюються територіальні відділення Антимонопольного комітету

України, повноваження яких визначаються Комітетом у межах його ком­петенції. У разі необхідності можуть утворюватись міжобласні територіа­льні відділення.

Повноваження територіальних відділень Антимонопольного комітету України визначаються цим Законом, іншими актами законодавства. Пов­новаження територіального відділення Антимонопольного комітету України не можуть виходити за межі повноважень Антимонопольного ко­мітету України, визначених законом.

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України очо­лює голова територіального відділення. Голова територіального відділен­ня та його заступник призначаються та звільняються Головою Антимоно­польного комітету України. Заступник голови територіального відділення призначається та звільняється Головою Комітету за поданням голови те­риторіального відділення.

Частину четверту статті 12 виключено.

Обмеження щодо порядку призначення голів територіальних відділень Ан­тимонопольного комітету України та їх заступників, у тому числі шляхом вста­новлення обов'язку погодження з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування кандидатур на ці посади, не допускається.

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України підко­нтрольне та підзвітне Антимонопольному комітету України.

Стаття 12-1. Порядок утворення і діяльності колегіальних орга­нів Антимонопольного комітету України

Постійно діючі адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Антимонопольним комітетом України з числа держа­вних уповноважених Антимонопольного комітету України у складі трьох осіб. Постійно діючу адміністративну колегію очолює перший заступник або один із заступників Голови Антимонопольного комітету України.

Тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету Украї­ни утворюються Головою Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених та голів територіальних відділень Антимоно­польного комітету України у складі не менше ніж три особи. Тимчасову адміністративну колегію очолює державний уповноважений Антимонопо­льного комітету України.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонополь­ного комітету України утворюється головою територіального відділення Антимонопольного комітету України з числа керівних працівників тери­торіального відділення у складі не менше ніж три особи цього територіа­льного відділення. За згодою Голови Антимонопольного комітету України до складу адміністративної колегії територіального відділення Антимоно­польного комітету України можуть входити посадові особи Антимонопо­льного комітету України. Адміністративну колегію територіального відді­лення Антимонопольного комітету України очолює голова територіаль­ного відділення або його заступник.

Діяльність адміністративної колегії територіального відділення Анти­монопольного комітету України координує голова відповідного територі­ального відділення Антимонопольного комітету України.

Члени Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії територіа­льного відділення Антимонопольного комітету України мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції цих органів відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час прийняття розпоряджень і рішень.

Рішення адміністративної колегії Антимонопольного комітету України приймається від імені Антимонопольного комітету України.

Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимо­нопольного комітету України приймається від імені територіального від­ділення Антимонопольного комітету України.

Формою роботи Антимонопольного комітету України, адміністратив­них колегій Антимонопольного комітету України, адміністративних коле­гій територіальних відділень Антимонопольного комітету України є їх за­сідання.

Засідання Антимонопольного комітету України, адміністративної ко­легії Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії тери­торіального відділення Антимонопольного комітету України є правомож- ним за умови присутності більшості від їх встановленого складу.

Розпорядження та рішення Антимонопольного комітету України, ад­міністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністра­тивної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх на їх засіданнях членів.

Розпорядження та рішення Антимонопольного комітету України, ад­міністративної колегії Антимонопольного комітету України, адміністра­тивної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляють­ся, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері гос­подарської діяльності»

У разі перевірки Антимонопольним комітетом України рішення, при­йнятого державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, переві­рки законності та обґрунтованості постанови про адміністративне право­порушення, винесеної адміністративною колегією Антимонопольного ко­мітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, засідання є правоможним, якщо на ньому присутня більшість від встановленого складу Антимонопольного комітету України, без урахуван­ня членів Антимонопольного комітету України, які приймали рішення, виносили постанову, що перевіряється. У такому разі рішення приймаєть­ся Антимонопольним комітетом України більшістю від його встановлено­го складу. При цьому члени Антимонопольного комітету України, які приймали рішення, виносили постанову, що перевіряється, не беруть уча­сті у голосуванні.

Порядок діяльності Антимонопольного комітету України, адміністра­тивних колегій Антимонопольного комітету України, адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України як колегіальних органів визначається цим Законом, іншими актами зако­нодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі регламентами цих органів, що затверджуються Антимонопольним комітетом України.

Стаття 13. Виключна компетенція Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу

Виключно до компетенції Антимонопольного комітету України нале­жать:

1) надання дозволу або заборона узгоджених дій відповідно до частин першої та другої статті 10 Закону України «Про захист економічної кон­куренції»;

2) перевірка рішень, прийнятих державними уповноваженими та адмі­ністративними колегіями Антимонопольного комітету України, перевірка законності та обґрунтованості постанов про адміністративні правопору­шення, винесених державними уповноваженими та адміністративними ко­легіями Антимонопольного комітету України. Це обмеження не розпо­всюджується на випадки перевірок, розслідувань і судових розглядів відповідними правоохоронними органами і судами;

3) перегляд рішень, прийнятих Антимонопольним комітетом України, у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуре­нції та за заявами і справами про узгоджені дії, концентрацію;

4) затвердження власних нормативно-правових актів;

5) затвердження разом з іншими заінтересованими органами виконав­чої влади міжвідомчих нормативно-правових актів;

6) схвалення проектів нормативно-правових актів, розроблених Анти­монопольним комітетом України з питань, що належать до його компете­нції, відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

7) офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів і надання рекомендаційних роз'яснень з питань застосування законодавства про за­хист економічної конкуренції;

8) затвердження Положення про територіальне відділення Антимоно­польного комітету України;

9) затвердження положень про дорадчі органи Антимонопольного ко­мітету України та їх склад;

10) утворення постійно діючих адміністративних колегій Антимоно­польного комітету України;

11) заслуховування звітів державних уповноважених, голів територіа­льних відділень, керівників самостійних структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України;

12) затвердження звітів про діяльність Антимонопольного комітету України для подання їх Верховній Раді України.

Нормативно-правові акти Антимонопольного комітету України та міжвідомчі нормативно-правові акти з питань конкурентної політики, роз­витку і захисту конкуренції та демонополізації економіки, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, при­ймаються та оприлюднюються відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Антимонопольний комітет України як вищий колегіальний орган може розглядати будь-яке питання, що належить до компетенції його органів.

Стаття 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопо­льного комітету України та адміністративних колегій територіально­го відділення Антимонопольного комітету України

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має такі повноваження:

1)розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висно­вків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної кон­куренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, по­передні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації;

3) перевіряти рішення адміністративних колегій територіальних відді­лень Антимонопольного комітету України;

4) переглядати рішення, прийняті постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України;

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, ор­ганів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необ­хідними знаннями для надання експертного висновку;

7) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів гос­подарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпоря­дження);

8) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами гос­подарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

9) вносити до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду по­дання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зов­нішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі пору­шення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

10)надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, ор­ганам місцевого самоврядування, органам адміністративно- господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;

11) розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови, а також перевіряти законність та обґрунтованість постанов, винесених адміністративними колегіями територіальних відділень Анти­монопольного комітету України, в цих справах;

12) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про спра­ви, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про за­хист економічної конкуренції.

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має право надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вно­сити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самовряду­вання, установам, організаціям, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розви­ток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про за­хист економічної конкуренції.

До компетенції тимчасової адміністративної колегії Антимонопольно­го комітету України належать перегляд прийнятих тимчасовою адмініст­ративною колегією Антимонопольного комітету України рішень, здійс­нення повноважень, передбачених у пунктах 1, 2, 5 — 10 і 12 частини першої, частині другій цієї статті, а також здійснення інших повноважень відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонополь­ного комітету України має такі повноваження:

1)розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висно­вків стосовно узгоджених дій, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної кон­куренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, по­передні висновки стосовно узгоджених дій;

3) розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови в цих справах;

4) переглядати рішення, прийняті адміністративною колегією терито­ріального відділення Антимонопольного комітету України;

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, ор­ганів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необ­хідними знаннями для надання експертного висновку;

7) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів гос­подарювання на цьому рннку та приймати відповідні рішення (розпоря­дження);

8) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами гос­подарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

9) вносити до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду по­дання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій зовнішньоеконо­мічної діяльності суб'єктів господарювання у разі порушення ними зако­нодавства про захист економічної конкуренції;

10)надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, ор­ганам місцевого самоврядування, органам адміністративно- господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;

11) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про спра­ви, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про за­хист економічної конкуренції.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонополь­ного комітету України має право надавати обов'язкові для розгляду реко­мендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого само­врядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монопо­лізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припи­нення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конку­ренцію.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонополь­ного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законо­давства про захист економічної конкуренції.

Стаття 15. Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень

Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень здійснює роботу із забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та його органів, територіальних відділень Антимонопо­льного комітету України, в тому числі організаційну, технічну, аналітич­ну, інформаційно-довідкову та іншу роботу.

Посадові особи апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень з метою виконання завдань, визначених части­ною першою цієї статті, за дорученням Голови Антимонопольного коміте­ту України, державного уповноваженого чи іншого органу Антимонопо­льного комітету України можуть здійснювати такі дії:

1) проводити розслідування за заявами і справами про порушення за­конодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу та попередніх висновків стосовно узгодже­них дій, концентрації суб'єктів господарювання, проводити дослідження ринків;

2) проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог за­конодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про за­хист економічної конкуренції;

3) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та ор­ганізацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і спра­вами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтвер­джують проведення перевірки чи розслідування;

4) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, ор­ганів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

5) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарюван­ня — юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, доку­менти чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;

6) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України виконувати повноваження, передбачені пунктами 2 — 5 частини другої цієї статті, залучати працівників органів внутрішніх справ для за­стосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання пе­решкод;

7) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення дока­зів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інфор­мації;

8) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організа­цій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;

9) складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Посадові особи апарату територіальних відділень Антимонопольного

комітету України за дорученням органів Антимонопольного комітету України, голів відповідних територіальних відділень Антимонопольного комітету України можуть здійснювати дії, передбачені частиною другою цієї статті.

Положення про структурні підрозділи апарату Антимонопольного ко­мітету України затверджує Голова Антимонопольного комітету України, а про структурні підрозділи апарату територіального відділення — голова територіального відділення Антимонопольного комітету України.