Глава IV. Правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету України

магниевый скраб beletage

Стаття 19. Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету України

Під час розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про по­рушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час проведення розслідування, дослідження, прийняття розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійснення інших повноважень у сфері кон­тролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентрацією органи та посадові особи Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень ке­руються лише законодавством про захист економічної конкуренції і є не­залежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядуван­ня, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів.

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядуван­ня, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів у діяльність Антимоно­польного комітету України та його територіальних відділень забороняєть­ся, за винятком випадків, визначених законами України.

Вплив у будь-якій формі на працівника Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень з метою перешкоджання вико­нанню ним службових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Стаття 20. Відносини Антимонопольного комітету України з орга­нами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами ад­міністративно-господарського управління та контролю, засобами масової інформації та громадськими організаціями

Органи влади, органи місцевого самоврядування беруть участь у роз­робленні та реалізації конкурентної політики, взаємодіють з Антимонопо­льним комітетом України в питаннях розвитку конкуренції, розроблення регіональних програм економічного розвитку та інформують Антимоно­польний комітет України про виконання заходів, пов'язаних з реалізацією конкурентної політики.

У питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки Анти­монопольний комітет України та його територіальні відділення взаємоді­ють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, ор­ганами адміністративно-господарського управління та контролю.

Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організація­ми у роботі по запобіганню порушенням законодавства про захист еконо­мічної конкуренції, оприлюднюють у засобах масової інформації повідом­лення про свою діяльність і прийняті рішення.

Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністратив­но-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Ан­тимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, вста­новлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призве­сти до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати дозвіл Антимонопольного коміте­ту України на концентрацію у випадках, передбачених законом.

Стаття 201. Відносини Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України

Антимонопольний комітет України щорічно до 15 березня наступного за звітним року подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність.

Верховна Рада України щорічно розглядає до 15 квітня звіт Антимо­нопольного комітету України, а також заслуховує доповіді, інформацію (повідомлення) Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України в разі необхідності подає до комі­тетів Верховної Ради України пропозиції до законопроектів з питань, що належать до його компетенції.

Антимонопольний комітет України взаємодіє з Кабінетом Міністрів України в питаннях розроблення і здійснення програм економічного роз­витку України.

Антимонопольний комітет України розробляє та подає до Кабінету Міністрів України проекти актів щодо пріоритетів і напрямів конкурент­ної політики на визначений період, узагальнює та аналізує інформацію про їх виконання.

Стаття 21. Повідомлення про порушення законодавства про за­хист економічної конкуренції

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадові осо­би зобов'язані передавати Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням відомості, що можуть свідчити про порушен­ня законодавства про захист економічної конкуренції.

Стаття 22. Обов'язковість виконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територі­ального відділення Антимонопольного комітету України

Розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного коміте­ту України, голови територіального відділення Антимонопольного коміте­ту України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом.

Невиконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонополь­ного комітету України, голови територіального відділення Антимонопо­льного комітету України, вимог уповноважених ними працівників Анти­монопольного комітету України, його територіального відділення тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Стаття 221. Обов'язок надання інформації

Суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представ­ництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на ви­могу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояс­нення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківсь­ку таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених зако­нодавством про захист економічної конкуренції.

Документи, статистична та інша інформація, необхідні для виконання за­вдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, на­даються на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови тери­торіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення безкоштовно. Вимоги органу Антимонопольного комітету Украї­ни, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть передбачати як одноразове, так і періодичне надання інформації.

Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комі­тетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпе­чення виконання завдань, визначених законодавством про захист економі­чної конкуренції, і не підлягає розголошенню. Така інформація може бути надана органам слідства та суду відповідно до закону.

За розголошення комерційної таємниці працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень несуть відповідальність, встановлену законом.

Усні вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення, пояснення осіб та інші дії, вчи­нені на виконання цих усних вимог, фіксуються в протоколі, в якому за­значається також дата і місце його складання, прізвища державного упов­новаженого Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення із зазначенням їх посад, прізвищ осіб, які надають пояснення.

Протокол підписується відповідно головуючим колегіального ор­гану Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відді­лення, уповноваженим ними працівником Антимонопольного комітету України, його територіального відділення та особами, до яких були звернені усні вимоги. Про відмову осіб, до яких були звернені усні ви­моги підписати протокол, зазначається у протоколі. Особа має право надати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які дода­ються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Стаття 222. Співробітництво Антимонопольного комітету Украї­ни з компетентними органами інших держав

Антимонопольний комітет України на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, співпрацює з компетентними органами інших держав, зокрема шляхом обміну інформацією.

Антимонопольний комітет України може надавати компетентним ор­ганам інших держав та отримувати від них інформацію, зокрема з обме­женим доступом.

Надання інформації компетентним органам інших держав можливе лише в разі, якщо:

інформація буде використана конкурентним відомством виключно для виконання покладених на нього згідно із законодавством завдань;

відповідне конкурентне відомство може забезпечити такий режим до­ступу до інформації, який би не призвів до розкриття інформації для ін­ших цілей чи її розголошення в будь-який спосіб, у тому числі шляхом не­санкціонованого доступу.

Стаття 23. Процесуальні засади діяльності Антимонопольного комітету України

Діяльність щодо виявлення, запобігання та припинення порушень за­конодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі законодав­ства про захист від недобросовісної конкуренції, проводиться Антимоно­польним комітетом України, його органами та посадовими особами з додержанням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України про захист економічної конкуренції.

Порядок розгляду Антимонопольним комітетом України та його тери­торіальними відділеннями справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції повинен забезпечувати дотримання прав і закон­них інтересів фізичних та юридичних осіб і держави.

Стаття 231. Слухання у справах про надання дозволу на узгодже­ні дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист еконо­мічної конкуренції

Органи Антимонопольного комітету України, які розглядають справу про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення зако­нодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі про недобро­совісну конкуренцію, до прийняття рішення по суті можуть проводити слухання у справі.

Слухання проводиться органом Антимонопольного комітету України, який розглядає справу, чи за дорученням голови цього органу одним або декількома його членами.

Орган Антимонопольного комітету України до слухання у справі за­лучає осіб, які беруть участь у розгляді справи, для надання ними пояс­нень, доводів та інших міркувань, необхідних для встановлення фактич­них обставин справи.

У слуханні у справі беруть участь працівники Антимонопольного ко­мітету України, його територіальних відділень, а в разі потреби залуча­ються експерти.

До слухання у справі можуть бути залучені інші особи, якщо заявник, а у справах про порушення законодавства про захист економічної конку­ренції — заявник і відповідач не висловили проти цього обґрунтованих заперечень.

Орган Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за заявою осіб, які беруть участь у розгляді справи, може провести повніс­тю або частково закрите слухання у справі, якщо відкрите слухання може завдати шкоди інтересам держави, осіб, які беруть участь у розгляді спра­ви, та інших осіб або перешкодити подальшому розгляду справи.

Порядок проведення слухання у справі визначається Антимонополь­ним комітетом України відповідно до цього Закону та інших актів законо­давства з питань захисту економічної конкуренції.

Стаття 24. Надання рішень та розпоряджень органів Антимоно­польного комітету України і голів його територіальних відділень

Рішення та розпорядження, що приймаються органами Антимонопо­льного комітету України, головами його територіальних відділень відпо­відно до законодавства про захист економічної конкуренції, надаються особам, які беруть участь у справі, у вигляді їх копій, посвідчених у по­рядку, встановленому законодавством.

Особливості порядку надання та оприлюднення рішень, розпоряджень встановлюються законодавством про захист економічної конкуренції.

Стаття 25. Звернення до суду

З метою захисту інтересів держави, споживачів та суб'єктів госпо­дарювання Антимонопольний комітет України, територіальні відді­лення Антимонопольного комітету України у зв'язку з порушенням за­конодавства про захист економічної конкуренції органами влади, юридичними чи фізичними особами подають заяви, позови, скарги до суду, в тому числі про:

визнання недійсними нормативно-правових та інших актів, зокрема рішень, наказів, розпоряджень, постанов тощо, органів влади, органів міс­цевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управ­ління та контролю чи розірвання угоди в разі невиконання ними у встано­влені строки рішень органів Антимонопольного комітету України про скасування або зміну актів, прийнятих органами влади, органами місцево­го самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, або про розірвання угоди;

стягнення не сплачених у добровільному порядку штрафів та пені;

припинення порушення законодавства про захист економічної конку­ренції;

зобов'язання виконати рішення органів Антимонопольного комітету України;

безоплатне вилучення товарів з неправомірно використаним позна­ченням та (або) копій виробів іншого суб'єкта господарювання;

вилучення, накладення арешту на майно, документи, предмети, інші носії інформації у місцях проживання та інших володіннях особи;

з інших підстав, передбачених законом.