Глава V. Інші питання діяльності Антимонопольного комітету України

магниевый скраб beletage

Стаття 26. Науково-методичне та інформаційне забезпечення ді­яльності Антимонопольного комітету України

Для підготовки рекомендацій з питань організації та діяльності Анти­монопольного комітету України, методології і методики здійснення конт­ролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, розробки пропозицій щодо його застосування та удосконалення, а також з інших питань Антимонопольний комітет України створює дорадчі органи, проводить техніко-економічні та наукові дослідження, залучає експертів та консультантів, готує кадри за спеціальними програмами.

Антимонопольний комітет України видає власні друковані органи, в яких висвітлюються питання діяльності Антимонопольного комітету України та конкурентної політики.

Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення

Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис Анти­монопольного комітету України та його територіальних відділень затвер­джується Головою Антимонопольного комітету України в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків.

Умови оплати праці працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

Стаття 28. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Антимонопольного комітету України

Фінансування Антимонопольного комітету України та його територіа­льних відділень здійснюється за рахунок коштів загального та спеціально­го фондів державного бюджету.

Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Антимонопо­льного комітету України та його територіальних відділень, у тому числі розмір видатків на оплату праці їх працівників щорічно встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження держав­ного бюджету.

Фінансування витрат на утримання Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень відбувається шляхом перераху­вання Головним управлінням Державного казначейства України на їх по­точні бюджетні рахунки коштів загального фонду державного бюджету відповідно до нормативу перерахувань. Розмір цього нормативу встанов­люється Верховною Радою України під час затвердження державного бю­джету на черговий рік.

Плата, що справляється для відшкодування витрат, пов'язаних із роз­глядом заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, висновків зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету на спеціальний рахунок, не підлягають вилученню та використовуються за цільовим призначенням на фінансування діяльно­сті Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, зокрема, на матеріально-технічне, в тому числі транспортне забезпечення, створення та розвиток інформаційно-аналітичної бази, видання друкова­них органів Антимонопольного комітету України, підготовку, перепідго­товку, підвищення кваліфікації та соціально-побутове забезпечення пра­цівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень.

Кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, у тому числі обсяг асигнувань на утриман­ня Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень матеріально-побутового забезпечення, транспортного та медичного обслу­говування, забезпечення соціальних гарантій та розмір фонду оплати праці працівників Комітету та його територіальних відділень, затверджується Антимонопольним комітетом України за поданням Голови Антимонопо­льного комітету України.

Транспортними і матеріально-технічними засобами Антимонопольний комітет України забезпечується за рахунок державного бюджету України в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 29. Охорона особистих і майнових прав працівників Ан­тимонопольного комітету України

Працівники Антимонопольного комітету України при виконанні слу­жбових обов'язків є представниками державної влади. їх особисті і май­нові права охороняються законом нарівні з працівниками правоохоронних органів.

Життя і здоров'я працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, службові обов'язки яких полягають у без­посередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», під­лягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів дер­жавного бюджету на суму п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою.

У разі заподіяння зазначеним особам у зв'язку з виконанням службо­вих обов'язків каліцтва, поранення, контузії, травми, захворювання чи ін­шого стійкого ушкодження здоров'я, що виключає можливість продов­ження професійної діяльності, їм виплачується страхова сума у розмірі від річної до п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності), а у разі загибелі (смерті) працівника внаслідок тілесного чи іншого ушкодження здоров'я, пов'язаного з вико­нанням службових обов'язків, сім'ї загиблого виплачується страхова сума у розмірі п'ятирічної заробітної плати за його останньою посадою.

Збитки, завдані знищенням або пошкодженням майна працівнику Ан­тимонопольного комітету України чи працівнику територіального відді­лення або членам його сім'ї у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, відшкодовуються в установленому законом порядку в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням ці­єї суми з винних осіб.

Порядок та умови обов'язкового державного страхування і перелік по­сад, які підлягають обов'язковому державному страхуванню, визначають­ся Кабінетом Міністрів України.

Стаття 291. Соціальні гарантії для Голови, його заступників та державних уповноважених Антимонопольного комітету України

Голові Антимонопольного комітету України, його заступникам та державним уповноваженим після закінчення строку їх повноважень нада­ється попередня робота (посада), місце навчання, а у разі неможливості (ліквідація підприємства, установи, організації) — їм надається рівноцінна робота на іншому підприємстві, в установі, організації або вони зарахову­ються до резерву кадрів державної служби Антимонопольного комітету України за посадою, що відповідає їх професійному рівню, з урахуванням рангу державного службовця. На період працевлаштування за колишніми Головою, його заступниками та державними уповноваженими Антимоно­польного комітету України зберігається середньомісячний заробіток, але не більше одного року.

Порядок виплати зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.

Положення цієї статті застосовуються, якщо вони не погіршують рі­вень соціальних гарантій, які випливають із статті 27 цього Закону.

Стаття 30. Посвідчення працівника Антимонопольного комітету України

Державні уповноважені, голови територіальних відділень, відповіда­льні працівники Антимонопольного комітету України та його територіа­льних відділень мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету затверджується Пре­зидентом України.

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ

26 листопада 1993 року № 3659-XII