ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист економічної конкуренції

магниевый скраб beletage

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 16 квітня 2009 року № 1276-VI (останні зміни)

Цей Закон визначає правові засади підтримки та захисту економічної кон­куренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і спрямова­ний на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин.

Розділ I. Загальні положення Стаття 1. Визначення термінів

Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення: економічна конкуренція (конкуренція) — змагання між суб'єктами го­сподарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку;

інформація — відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (ка­рти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних сис­тем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості;

контроль — вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юри­дичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господа­рювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через ін­ших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управ­ління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконав­чого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кі­лька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших на­глядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті гос­подарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами;

малий та середній підприємець — суб'єкт господарювання, доход (ви­ручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній фінан­совий рік чи вартість активів якого не перевищує суми, еквівалентної 500 тисячам євро, визначеної за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, якщо на ринках, на яких діє цей підпри­ємець, є конкуренти із значно більшою ринковою часткою;

монополізація — досягнення суб'єктом господарювання монопольно­го (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища;

органи влади — міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи виконав­чої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійс­нюють регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, ринку цінних паперів, державні органи приватизації, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, місцеві органи вико­навчої влади;

об'єднання — об'єднання юридичних та (або) фізичних осіб, у тому числі об'єднання підприємств, а також громадські організації;

органи адміністративно-господарського управління та контролю — суб'єкти господарювання, об'єднання, інші особи в частині виконання ними функцій управління або контролю в межах делегованих їм повнова­жень органів влади чи органів місцевого самоврядування;

органи Антимонопольного комітету України — Антимонопольний комітет України, постійно діючі та тимчасові адміністративні колегії Ан­тимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимоно­польного комітету України, адміністративні колегії територіальних відді­лень Антимонопольного комітету України;

ринок товару (товарний ринок) — сфера обороту товару (взаємозамін­них товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція;

суб'єкт господарювання — юридична особа незалежно від організа­ційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарсь­ку діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або де­кілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарю­вання визнаються також органи державної влади, органи місцевого само­врядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного спо­живання для кінцевого споживання;

товар — будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема цінні папери).

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Цим Законом регулюються відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю із суб'єктами господарюван­ня; суб'єктів господарювання з іншими суб'єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією.

2. Цей Закон застосовується до відносин, які впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території України.

Стаття 3. Законодавство про захист економічної конкуренції

1. Законодавство про захист економічної конкуренції ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається із цього Зако­ну, законів України «Про Антимонопольний комітет України», «Про за­хист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містять­ся у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.

3. Особливості застосування законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема щодо певних галузей промисловості, можуть бути встановлені виключно шляхом внесення змін до цього Закону.

Стаття 4. Державна політика у сфері розвитку економічної кон­куренції та обмеження монополізму

1.Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та об­меження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів що­до демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інфор­маційної, консультативної та іншої підтримки суб'єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно- господарського управління та контролю.

2. Суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого само­врядування, а також органи адміністративно-господарського управлін­ня та контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиня­ти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

3.Органи державної влади, до компетенції яких належить забезпечен­ня державного регулювання та управління у відповідних галузях економі­ки, проводять моніторинг ринків цих галузей з метою аналізу та прогнозу­вання їх розвитку.

4.Державний контроль за додержанням законодавства про захист еко­номічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та спо­живачів від його порушень здійснюються органами Антимонопольного комітету України.

5. Органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адмініст­ративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти Антимонопольному комітету України у здійсненні його повноважень у сфері підтримки й захисту економічної конкуренції, обмеження монопо­лізму та контролю за додержанням законодавства про захист економіч­ної конкуренції.

6. З метою однакового застосування норм законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від не­добросовісної конкуренції, Антимонопольний комітет України дає реко­мендаційні роз'яснення з питань застосування цього законодавства.