Розділ VI. Розгляд заяв та справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

магниевый скраб beletage

Стаття 26. Подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

1. Учасники узгоджених дій, учасники концентрації, органи влади, ор­гани місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю у порядку, встановленому Антимонопольним ко­мітетом України, звертаються:

із заявою про надання дозволу на узгоджені дії — до Антимонополь­ного комітету України чи його територіальних відділень;

із заявою про надання дозволу на концентрацію — до Антимонополь­ного комітету України.

Учасники узгоджених дій, концентрації, органи влади, органи місцево­го самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю подають спільну заяву. Інформація з обмеженим доступом, не­обхідна для розгляду заяви, може подаватися до відповідних органів Ан­тимонопольного комітету України цими особами окремо.

Зазначені особи можуть визначити особу, яка представляє їх інтереси та подає заяву.

Заява та додані до неї документи мають містити повну та достовірну інформацію.

У разі подання недостовірної інформації заявники несуть відповідаль­ність згідно із статтею 52 цього Закону.

2. Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів з дня її над­ходження, якщо протягом цього часу державний уповноважений Антимо­нопольного комітету України, голова його територіального відділення не повернули заявнику заяву із повідомленням, що вона та інші документи не відповідають встановленим Антимонопольним комітетом України вимо­гам і це перешкоджає її розгляду.

У разі, якщо учасник концентрації відмовляє іншому учаснику конце­нтрації — заявнику у наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду Антимонопольним комітетом України чи адміністративною колегією Антимонопольного комітету України заяви, державний уповно­важений Антимонопольного комітету України на підставі звернення заяв­ника приймає розпорядження про надання учасником концентрації такої інформації у визначений строк. Про прийняте розпорядження повідомля­ється заявнику. Заява вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації, передбаченої цим розпорядженням.

3.Якщо дозвіл на узгоджені дії було надано органами Антимонополь­ного комітету України на конкретно визначений строк, суб'єкти господа­рювання мають право звернутися до органів Антимонопольного комітету України із заявою про продовження дії дозволу. Така заява подається за три місяці до закінчення строку дії дозволу.

4. У разі, якщо узгоджені дії чи концентрація провадяться із застосу­ванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери тощо), заява може подаватись як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше тридцяти днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачено законом.

5.Якщо суб'єкт господарювання вчиняє рівноцінні узгоджені дії з різ­ними суб'єктами господарювання, заява може бути подана щодо однієї уз­годженої дії за умови надання інформації щодо всіх інших учасників узго­джених дій у порядку, встановленому Антимонопольним комітетом України.

Стаття 27. Розгляд заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

1. Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на узгоджені дії протягом трьох місяців з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України.

Заява про зміни в узгоджених діях, на які було отримано дозвіл органу Антимонопольного комітету України, що не змінюють кола учасників і не поширюються на інші товарні ринки, розглядається органами Антимоно­польного комітету України протягом тридцяти днів.

Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Анти­монопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на концентрацію протягом тридцяти днів з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України.

2.Заява залишається без розгляду у випадку надходження від заявника клопотання про відкликання заяви, про що приймається розпорядження відповідних органів Антимонопольного комітету України.

3. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права зверну­тися до Антимонопольного комітету України, його територіального відді­лення з повторною заявою.

4. Інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а саме щодо: орга­нізаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх місцезнаходження та їх представництв, філій, а також виду та змісту узгоджених дій може бути опублікована в друкованих чи електронних засобах масової інфор­мації або оприлюднена Антимонопольним комітетом України чи його те­риторіальним відділенням в інший спосіб.

Крім того, може бути оприлюднена й інша інформація стосовно заяв­лених узгоджених дій, а також інформація щодо концентрації, якщо така інформація раніше була публічно оголошена або заявник не заперечує проти такої публікації.

Стаття 28. Прийняття рішень у заявах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

1. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною пер­шою статті 27 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію, рішення про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію вважається прийнятим.

2. Днем прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концент­рацію, відповідно до частини першої цієї статті, вважається останній день стро­ку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону.

Стаття 29. Надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання

1.Органи Антимонопольного комітету України надають суб'єктам го­сподарювання, органам влади, органам місцевого самоврядування, орга­нам адміністративно-господарського управління та контролю на підставі заяви про надання попередніх висновків та доданої до неї інформації по­передні висновки стосовно узгоджених дій; Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету Украї­ни — щодо концентрації.

Строк розгляду заяв про надання попередніх висновків стосовно узго­джених дій, концентрації становить один місяць.

2. Попередні висновки відповідного органу Антимонопольного комі­тету України надаються у формі листа, в якому зазначається про:

можливість надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію;

можливість відмови в наданні дозволу на узгоджені дії, концентрацію;

необхідність чи відсутність необхідності одержання дозволу на узго­джені дії, концентрацію;

недостатність інформації для будь-якого висновку.

3. Одержання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концен­трації не звільняє учасників узгоджених дій, учасників концентрації, орга­ни влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно- господарського управління та контролю від необхідності звернутися до відповідних органів Антимонопольного комітету України із заявою про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію у випадках, передбачених статтями 10 та 24 цього Закону.

Стаття 30. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

1.У разі виявлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослі­дження чи експертизи відповідні органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію, про що приймається розпорядження та письмово повідомляється особа, яка подала заяву. Разом із повідомленням про початок розгляду справи надсилається перелік інформації, яку заявник повинен надати для прийн­яття органами Антимонопольного комітету України рішення у справі.

2. Органи Антимонопольного комітету України можуть запитувати у заявника (заявників) та інших осіб додаткову інформацію, якщо її відсут­ність перешкоджає розгляду справи, а також призначити експертизу в по­рядку, визначеному статтею 43 цього Закону.

3. Строк розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію не пови­нен перевищувати трьох місяців. Перебіг строку починається з дня подан­ня заявником (заявниками) у повному обсязі інформації та отримання ви­сновку експерта згідно з частинами першою та другою цієї статті. Якщо протягом строку розгляду справи органами Антимонопольного комітету України рішення не прийнято, вважається, що на узгоджені дії чи концен­трацію надано дозвіл.

Днем прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, конце­нтрацію вважається останній день строку розгляду справи, передбачений абзацом першим цієї частини.

4. Розгляд справи зупиняється у разі неможливості її розгляду до вирішен­ня органом Антимонопольного комітету України, господарським судом пов'я­заної з нею іншої справи або до вирішення державним органом пов'язаного з нею іншого питання та на час проведення експертизи. Про зупинення розгля­ду справи та його поновлення органами Антимонопольного комітету України приймається розпорядження, про що повідомляється заявнику.

Органи Антимонопольного комітету України поновлюють розгляд справи після усунення обставин, які зумовили його зупинення.

Перебіг строку розгляду справи зупиняється з дня зупинення розгляду справи. З дня поновлення розгляду перебіг строку розгляду справи продо­вжується.

5. У розгляді заяв, справ можуть брати участь треті особи, якщо рі­шення органів Антимонопольного комітету України може суттєво зачепи­ти їх права та інтереси, охоронювані цим Законом.

Питання про залучення до участі у розгляді справи третіх осіб вирішу­ється органами Антимонопольного комітету України. Про залучення тре­тьої особи органами Антимонопольного комітету України приймається розпорядження, про що повідомляються особи, які беруть участь у справі.

Стаття 31. Рішення у справах про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

1. За результатами розгляду справ про узгоджені дії, концентрацію приймається рішення:

Антимонопольним комітетом України — про надання дозволу на уз­годжені дії; заборону узгоджених дій; надання дозволу на концентрацію; погодження установчих документів господарських товариств, об'єднань чи змін до них; заборону концентрації;

адміністративною колегією Антимонопольного комітету України — про надання дозволу на концентрацію; погодження установчих документів господарських товариств, об'єднань чи змін до них; надання дозволу на узгоджені дії, крім дозволів на підставі частини першої статті 10 цього За­кону; заборону узгоджених дій;

державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, від­повідною адміністративною колегією територіального відділення Анти­монопольного комітету України — про надання дозволу на узгоджені дії, крім дозволів на підставі частини першої статті 10 цього Закону; заборону узгоджених дій.

2. Рішення органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію може бути обумовлено виконанням учасниками узгоджених дій, концентрації певних вимог і зобов'язань, які усувають або пом'якшують негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію. Такі умови і зобов'язання можуть стосуватися, зокрема, обмеження стосовно управління, користування чи розпорядження майном, а також зобов'язання суб'єкта господарювання здійснити відчуження майна.

Рішення про надання дозволу на узгоджені дії може бути надано на невизначений або конкретно визначений строк, який, як правило, не пови­нен перевищувати п'яти років.

3. Узгоджені дії, концентрація мають бути здійснені протягом року з дня прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентра­цію, якщо більший строк не визначено у рішенні. Якщо узгоджені дії, концентрація у цей строк не здійснені, учасники узгоджених дій, концент­рації мають подати нову заяву про отримання дозволу органів Антимоно­польного комітету України на узгоджені дії, концентрацію.

4. Заявнику надсилається рішення, крім інформації з обмеженим до­ступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим, голо­вою відділення інформації, розголошення якої може завдати шкоди інте­ресам інших осіб.

5. Органи Антимонопольного комітету України, які прийняли рішення, не мають права його скасувати або змінити, крім випадків, передбачених статтею 58 цього Закону. Вони мають право виправити допущені в рішен­ні описки чи явні арифметичні помилки, роз'яснити своє рішення, не змі­нюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не прийня­то рішення.

6. Інформація про прийняті рішення за результатами розгляду заяв, справ про узгоджені дії, концентрацію може бути опублікована в «Офі­ційному віснику України», інших друкованих чи електронних засобах ма­сової інформації або оприлюднена в інший спосіб.

Стаття 32. Підстави закриття розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

1. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господа­рювання підлягає закриттю без прийняття рішення по суті у разі:

надходження від заявника клопотання про відкликання заяви або про закриття розгляду справи;

неподання заявником інформації у визначений органами Антимонопо­льного комітету України, головою його територіальних відділень строк, якщо відсутність такої інформації перешкоджає розгляду справи.

Закриття розгляду справи не позбавляє заявника права звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення з новою заявою про надання згоди на узгоджені дії, концентрацію.

Стаття 33. Порядок надання Кабінетом Міністрів України до­зволу на узгоджені дії, концентрацію

1. У тридцятиденний строк від дня прийняття рішення Антимонополь­ним комітетом України про заборону узгоджених дій чи концентрації осо­би, визначені в частині першій статті 26 цього Закону, можуть звернутися до Кабінету Міністрів України із заявою про надання дозволу на відповід­ні узгоджені дії чи концентрацію на підставі частини третьої статті 10 або частини другої статті 25 цього Закону.

2. Кабінет Міністрів України приймає мотивоване рішення про надан­ня дозволу на узгоджені дії, концентрацію або про відмову у наданні тако­го дозволу.

3. Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узго­джені дії, концентрацію може містити певні вимоги та зобов'язання до учасників узгоджених дій концентрації, в тому числі стосовно вчинення ними певних дій. Такі вимоги та зобов'язання не можуть бути спрямовані на здійснення тривалого контролю за діяльністю учасників узгоджених дій, концентрації.

4. Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію встановлюється Кабінетом Міністрів України та має, зо­крема, передбачати:

створення комісії з числа незалежних експертів для оцінки позитивних і негативних наслідків узгоджених дій, концентрації;

встановлення порядку здійснення контролю за виконанням рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію.

5. У разі втрати чинності рішенням Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію чи визнання його недійсним в установленому порядку органи Антимонопольного комі­тету України приймають рішення про вжиття заходів з відновлення початкового становища чи інших заходів, які усувають або пом'якшують негативний вплив узгоджених дій, концентрації на кон­куренцію.

Стаття 34. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із роз­глядом заяв

 За подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентра­цію, надання висновків відповідно до статей 14 та 29 цього Закону справ­ляється плата в розмірах, передбачених частиною другою цієї статті.

 Плата справляється:

із заяв про надання дозволу на концентрацію — у розмірі 300 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповід­но до абзацу четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань — у розмірі 220 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

із заяв про надання дозволу на узгоджені дії — у розмірі 150 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповід­но до абзацу четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань — у розмірі 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

із заяв про надання висновків відповідно до статей 14 та 29 цього За­кону — у розмірі 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за видачу додаткових примірників завірених копій рішень з питань, передбачених цією частиною, — у розмірі 0,5 неоподатковуваного міні­муму доходів громадян за кожен примірник.

 Плата зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження Антимонопольного комітету України і ви­користовується на потреби Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, якщо інше прямо не передбачено законом.

 Неподання до Антимонопольного комітету України, його територіа­льного відділення документа, що підтверджує сплату збору, є підставою для залишення заяви без руху на строк, визначений органом Антимонопо­льного комітету України, головою його територіального відділення. У разі несплати суми збору у строк, визначений органом Антимонопольного ко­мітету України, головою його територіального відділення, заява залиша­ється без розгляду, що не позбавляє заявника права звернутися до цього органу з повторною заявою.

 Подання повторної заяви, в якій обставини, що характеризують уз­годжені дії, концентрацію, суттєво не змінилися, не потребує повторного внесення плати.