Розділ VI. Розгляд заяв та справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

Стаття 26. Подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

1. Учасники узгоджених дій, учасники концентрації, органи влади, ор­гани місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю у порядку, встановленому Антимонопольним ко­мітетом України, звертаються:

із заявою про надання дозволу на узгоджені дії — до Антимонополь­ного комітету України чи його територіальних відділень;

із заявою про надання дозволу на концентрацію — до Антимонополь­ного комітету України.

Учасники узгоджених дій, концентрації, органи влади, органи місцево­го самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю подають спільну заяву. Інформація з обмеженим доступом, не­обхідна для розгляду заяви, може подаватися до відповідних органів Ан­тимонопольного комітету України цими особами окремо.

Зазначені особи можуть визначити особу, яка представляє їх інтереси та подає заяву.

Заява та додані до неї документи мають містити повну та достовірну інформацію.

У разі подання недостовірної інформації заявники несуть відповідаль­ність згідно із статтею 52 цього Закону.

2. Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів з дня її над­ходження, якщо протягом цього часу державний уповноважений Антимо­нопольного комітету України, голова його територіального відділення не повернули заявнику заяву із повідомленням, що вона та інші документи не відповідають встановленим Антимонопольним комітетом України вимо­гам і це перешкоджає її розгляду.

У разі, якщо учасник концентрації відмовляє іншому учаснику конце­нтрації — заявнику у наданні документів та іншої інформації, необхідної для розгляду Антимонопольним комітетом України чи адміністративною колегією Антимонопольного комітету України заяви, державний уповно­важений Антимонопольного комітету України на підставі звернення заяв­ника приймає розпорядження про надання учасником концентрації такої інформації у визначений строк. Про прийняте розпорядження повідомля­ється заявнику. Заява вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації, передбаченої цим розпорядженням.

3.Якщо дозвіл на узгоджені дії було надано органами Антимонополь­ного комітету України на конкретно визначений строк, суб'єкти господа­рювання мають право звернутися до органів Антимонопольного комітету України із заявою про продовження дії дозволу. Така заява подається за три місяці до закінчення строку дії дозволу.

4. У разі, якщо узгоджені дії чи концентрація провадяться із застосу­ванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери тощо), заява може подаватись як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше тридцяти днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачено законом.

5.Якщо суб'єкт господарювання вчиняє рівноцінні узгоджені дії з різ­ними суб'єктами господарювання, заява може бути подана щодо однієї уз­годженої дії за умови надання інформації щодо всіх інших учасників узго­джених дій у порядку, встановленому Антимонопольним комітетом України.

Стаття 27. Розгляд заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

1. Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на узгоджені дії протягом трьох місяців з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України.

Заява про зміни в узгоджених діях, на які було отримано дозвіл органу Антимонопольного комітету України, що не змінюють кола учасників і не поширюються на інші товарні ринки, розглядається органами Антимоно­польного комітету України протягом тридцяти днів.

Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Анти­монопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на концентрацію протягом тридцяти днів з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України.

2.Заява залишається без розгляду у випадку надходження від заявника клопотання про відкликання заяви, про що приймається розпорядження відповідних органів Антимонопольного комітету України.

3. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права зверну­тися до Антимонопольного комітету України, його територіального відді­лення з повторною заявою.

4. Інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а саме щодо: орга­нізаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх місцезнаходження та їх представництв, філій, а також виду та змісту узгоджених дій може бути опублікована в друкованих чи електронних засобах масової інфор­мації або оприлюднена Антимонопольним комітетом України чи його те­риторіальним відділенням в інший спосіб.

Крім того, може бути оприлюднена й інша інформація стосовно заяв­лених узгоджених дій, а також інформація щодо концентрації, якщо така інформація раніше була публічно оголошена або заявник не заперечує проти такої публікації.

Стаття 28. Прийняття рішень у заявах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

1. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною пер­шою статті 27 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію, рішення про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію вважається прийнятим.

2. Днем прийняття рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концент­рацію, відповідно до частини першої цієї статті, вважається останній день стро­ку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону.

Стаття 29. Надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання

1.Органи Антимонопольного комітету України надають суб'єктам го­сподарювання, органам влади, органам місцевого самоврядування, орга­нам адміністративно-господарського управління та контролю на підставі заяви про надання попередніх висновків та доданої до неї інформації по­передні висновки стосовно узгоджених дій; Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету Украї­ни — щодо концентрації.

Строк розгляду заяв про надання попередніх висновків стосовно узго­джених дій, концентрації становить один місяць.

2. Попередні висновки відповідного органу Антимонопольного комі­тету України надаються у формі листа, в якому зазначається про:

можливість надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію;

можливість відмови в наданні дозволу на узгоджені дії, концентрацію;

необхідність чи відсутність необхідності одержання дозволу на узго­джені дії, концентрацію;

недостатність інформації для будь-якого висновку.

3. Одержання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концен­трації не звільняє учасників узгоджених дій, учасників концентрації, орга­ни влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно- господарського управління та контролю від необхідності звернутися до відповідних органів Антимонопольного комітету України із заявою про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію у випадках, передбачених статтями 10 та 24 цього Закону.

Стаття 30. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання

1.У разі виявлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, а також у разі необхідно