Глава 1. Загальні положення

магниевый скраб beletage

Стаття 1. Недобросовісна конкуренція

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що супе­речать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2 — 4 цього Закону.

Терміни, які вживаються для цілей цього Закону, визначені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

Стаття 2. Застосування Закону

Закон застосовується до відносин, у яких беруть участь суб'єкти гос­подарювання у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, у тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцію на її території, якщо інше не вста­новлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 3. Законодавство України про захист від недобросовісної конкуренції

Відносини, пов'язані захистом від недобросовісної конкуренції, регу­люються цим Законом, Законом України «Про захист економічної конку­ренції», Законом України «Про Антимонопольний комітет України», Па­ризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими актами законодавства, виданими на підставі законів чи постанов Верховної Ради України.