Глава 5. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію

магниевый скраб beletage

Стаття 20. Види відповідальності

Вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкурен­ція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом.

Стаття 21. Накладення штрафу за недобросовісну конкуренцію

Вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, ро­біт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що переду­вав року, в якому накладається штраф.

Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Анти­монопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф, передбачений частиною першою цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин третьої — сьомої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зарахову­ються до державного бюджету.

Стаття 22. Виключена.

Стаття 23. Виключена.

Стаття 24. Відшкодування шкоди

Особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду із по­зовом про її відшкодування.

Стаття 25. Вилучення товарів з неправомірно використаним по­значенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання

У разі визнання вчинення порушень, передбачених статтями 4 і 6 цьо­го Закону, органи Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушені, мають право звернутися до суду із позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням, копій ви­робів іншого суб'єкта господарювання і у виробника, і у продавця.

Порядок використання вилучених товарів визначається Кабінетом Мі­ністрів України.

Рішення про вилучення товарів з неправомірно використаним позна­ченням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання приймається у разі, якщо можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господа­рювання не може бути усунена в інший спосіб.

Стаття 26. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей

У разі встановлення факту дискредитації суб'єкта господарювання ор­гани Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним непра­вдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, визначені за­конодавством або цим рішенням.