ВСТУП

магниевый скраб beletage

Ринкова економіка це економіка динамічного коливання попиту та пропозиції, економіка порівняльних переваг та ефективного гос­подарювання і для її існування необхідна конкуренція. «Якщо є справді ринкова економіка, то конкуренція в ній просто неминуча» [1, с. 3], зазначив український економіст І. І. Дахно. За образним виразом О. Л. Завади (першого Голови Антимонопольного комітету України) «Закони конкуренції — це «Правила руху в ринковій еко­номіці» [2, с. 5].

Основні засади економічної та правової політики протидії мо­нополізації ринку, запобігання зловживанням монопольним стано­вищем, недопущення недобросовісної конкуренції та сприяння роз­витку економічної конкуренції, закріплені у Конституції України та в законах, які є основою законодавства України про захист еконо­мічної конкуренції [4 — 10]. Законодавство України про захист економічної конкуренції це новий, комплексний інститут в законо­давстві України, який притаманний країнам з розвинутими ринко­вими відносинами.

В юридичній літературі раніше і сьогодні вживається різна тер­мінологія: «антимонопольне законодавство», «антимонопольно- конкурентне законодавство» (цей термін вперше було застосовано В. К Мамутовим) [11, с. 49], «конкурентне законодавство» (оскіль­ки обмеження монополізму має своєю метою підтримку та розвиток конкуренції), та «конкуренційне право» (термін вперше запропонова­но О. І. Мельниченко у колективній монографії «Інтелектуальна вла­сність в Україні: проблеми теорії і практики» [12].

Законом України «Про захист економічної конкуренції», який було прийнято 11 січня 2001 року, було введено нову терміноло­гію — «економічна конкуренція», тому ми пропонуємо застосову­вати назву галузі законодавства та права як «законодавство та право про захист економічної конкуренції».