ЗАКОН УКРАЇНИ Про природні монополії

магниевый скраб beletage

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 07.10.2010 № 2592-VI (2592-17) (останні зміни)

Окремі положення цього Закону визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) (згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 8 липня 2008 року № 14-рп/2008)

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади держа­вного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в Україні.

Метою цього Закону є забезпечення ефективності функціонування ри­нків, що перебувають у стані природної монополії, на основі збалансуван­ня інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому зна­ченні:

природна монополія — стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуре­нції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істо­тним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збіль­шення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги) (далі — товари);

споживач товарів, що виробляються суб'єктами природних монопо­лій, — фізична або юридична особа, яка придбаває товар, що виробляється (реалізується) суб'єктами природних монополій;

суб'єкт природної монополії — суб'єкт господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності (монопольне утворення), який виробляє (реалізує) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії;

суміжний ринок — товарний ринок, що не перебуває у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація вироблених товарів або викорис­тання товарів інших суб'єктів господарювання неможливе без безпосере­днього використання товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.

2. Терміни «суб'єкт господарювання», «конкуренція», «монопольне утворення», «ринок товару (товарний ринок)», «товар» вживаються у від­повідних значеннях, визначених Законом України «Про захист економіч­ної конкуренції».

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають на то­варних ринках України, які перебувають у стані природної монополії, та на суміжних ринках за участю суб'єктів природних монополій.

Передбачене цим Законом регулювання діяльності суб'єктів природ­них монополій не застосовується у сферах, що не належать до природних монополій, якщо інше не встановлено законами України.

2. Законодавством про природні монополії можуть установлюватися особливості регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на окремих товарних ринках.

Стаття 3. Законодавство України про природні монополії

1. Законодавство України про природні монополії складається з цього Закону, Повітряного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавс­тва України, законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про Антимонопольний комітет України», «Про транспорт», «Про телекомуні­кації», «Про поштовий зв'язок», «Про трубопровідний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про електроенергетику», інших законів України, що встановлюють особ­ливості здійснення підприємницької діяльності у сферах природних моно­полій.

2.Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого на­дана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного дого­вору.