Розділ III. Національні комісії регулювання природних монополій

магниевый скраб beletage

Стаття 11. Утворення та ліквідація національних комісій регу­лювання природних монополій

1. Національні комісії регулювання природних монополій (далі — ко­місії) є державними колегіальними органами, які утворюються та ліквіду­ються Президентом України.

Комісії підпорядковуються Президенту України, підзвітні Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

Комісії діють на підставі положень, що затверджуються Президентом України.

Для здійснення своїх повноважень комісії можуть створювати та лік­відовувати свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються комісіями.

2.Комісії складаються з Голови комісії та не менше двох членів комі­сії, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

3. Термін повноважень голів і членів комісій становить шість років, при цьому забезпечується періодична ротація складу комісій. Порядок ро­тації для голів та членів комісії встановлюється положеннями про комісії.

Одна й та сама особа не може бути членом комісії більше двох термі­нів підряд.

4. Повноваження Голови та членів комісії припиняються достроково:

1) у разі подання заяви про відставку;

2)у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду у ско­єнні злочину;

3) у разі грубого порушення посадових обов'язків;

4) у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

5) у разі подання заяви про звільнення у зв'язку з виходом на пенсію;

6) з інших підстав.

5. Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення діяльно­сті комісій здійснюють їх апарати відповідно до положень про комісії.

6. На членів комісій та на працівників апаратів комісій поширюється правовий статус державних службовців.

Стаття 12. Завдання комісій

Основними завданнями комісій є:

регулювання діяльності суб'єктів природних монополій;

сприяння створенню умов, які забезпечують за рахунок виникнення та розвитку конкуренції виведення товарного ринку із стану природної мо­нополії, що дасть можливість ефективніше задовольняти попит, а також сприяння розвитку конкуренції на суміжних ринках;

формування цінової політики у відповідній сфері регулювання; сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природ­них монополій.

Стаття 13. Функції комісій

Комісії відповідно до покладених на них завдань:

розробляють та затверджують спеціальні умови і правила здійснення підприємницької діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних рин­ках, контролюють їх дотримання, вживають у встановленому порядку за­ходів щодо запобігання порушенням цих умов і правил;

видають у встановленому порядку суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, ліцензії на здійснення відповідних видів підприємницької дія­льності;

формують у відповідних сферах природних монополій цінову політи­ку, визначають умови доступу споживачів до товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій;

подають відповідним державним органам пропозиції щодо укладання державних контрактів, розробки стандартів і показників якості товарів і послуг та пропозиції щодо регулювання інвестиційних процесів у сферах природних монополій;

складають і ведуть реєстри суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону;

беруть участь у розробці та вносять у встановленому порядку пропо­зиції щодо вдосконалення законодавства про природні монополії;

інформують громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність і діяльність суб'єктів природних монополій;

публікують щорічні доповіді про результати своєї діяльності та діяль­ності суб'єктів природних монополій;

передають до відповідних державних органів матеріали про порушен­ня чинного законодавства;

здійснюють інші функції, що випливають з покладених на них завдань.

Стаття 14. Повноваження комісій

Комісії мають право:

отримувати документи, статистичну та іншу інформацію про діяль­ність суб'єктів природних монополій, необхідні для здійснення покладе­них на них функцій;

приймати в межах своєї компетенції у порядку, встановленому поло­женнями про комісії, рішення, що є обов'язковими для виконання суб'єктами природних монополій;

приймати рішення про накладання штрафів на суб'єктів природних монополій у випадках, передбачених цим Законом;

складати протоколи про порушення посадовими особами суб'єктів природних монополій законодавства про природні монополії відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

застосовувати у встановленому законом порядку відповідні санкції до суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійс­нюють діяльність на суміжних ринках, за порушення ними умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов);

приймати з питань, що належать до їх компетенції, нормативні акти, контролювати їх виконання;

встановлювати для суб'єктів природних монополій у порядку, ви­значеному комісіями, вимоги щодо здійснення ними підприємницької діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі, як­що ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

звертатися до суду з відповідними позовними заявами у разі порушен­ня суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, норм цього Закону.

Стаття 15. Рішення комісій

1.Рішення комісій приймаються на засіданнях, які проводяться у фор­мі закритих або відкритих слухань. У разі розгляду питань, що мають ва­жливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слу­хань, в яких беруть участь представники суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних рин­ках, об'єднань споживачів і громадськості.

При прийнятті рішень повинно забезпечуватися додержання прав і за­конних інтересів громадян, підприємців і суспільства.

Рішення комісій, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з ура­хуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної по­літики у сфері господарської діяльності» Рішення комісій підлягають ви­конанню у визначені ними терміни.

Рішення у справах, пов'язаних з порушеннями законодавства про при­родні монополії, які впливають на суспільні інтереси, підлягають опублі­куванню у засобах масової інформації не пізніше ніж через місяць з дня їх прийняття.

Вплив у будь-який спосіб на члена комісії або працівника її апарату з метою перешкоджання виконанню ним посадових обов'язків або прийнят­тя неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

2. У разі незгоди з рішенням комісії суб'єкти природних монополій, суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднання споживачів та інші заінтересовані особи мають право у місяч­ний термін з дня одержання копії рішення оскаржити його у судовому по­рядку.

Оскарження рішень комісій у судовому порядку не зупиняє їх ви­конання.

Суд за клопотанням суб'єктів, визначених у абзаці першому цієї час­тини, або за своєю ініціативою може зупинити виконання рішення комісії на час розгляду справи в суді.

Рішення комісій щодо накладання штрафів на суб'єктів природних монополій виконуються в порядку, передбаченому статтею 17 цього Закону.

Стаття 16. Фінансування діяльності комісій

Фінансування діяльності комісій, їх територіальних органів здійсню­ється за рахунок коштів Державного бюджету України.