Розділ IV. Відповідальність суб'єктів природних монополій, їх посадових осіб та органів, які регулюють їх діяльність

магниевый скраб beletage

Стаття 17. Накладання штрафів на суб'єктів природних моно­полій

1. Національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій накладають штрафи на суб'єктів природних монополій за:

несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, — у розмірі до двохсот неоподатковува­них мінімумів доходів громадян;

ненадання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, або надання завідомо недостовірних даних — у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулю­ють діяльність суб'єктів природних монополій, та порушення умов та пра­вил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монопо­лій та на суміжних ринках (ліцензійних умов) — у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Сума штрафів, накладених на суб'єктів природних монополій, зара­ховується до Державного бюджету України.

3. Суб'єкти природних монополій, на які накладено штраф, сплачують його у тридцятиденний термін з дня одержання рішення про накладення штрафу.

За кожен день прострочення сплати штрафу нараховується пеня у роз­мірі одного відсотка суми штрафу.

У разі відмови суб'єктів природних монополій від сплати штрафу штраф стягується за рішенням суду.

Стаття 18. Відповідальність посадових осіб суб'єктів природних монополій

Посадові особи суб'єктів природних монополій несуть адміністратив­ну відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання рішень ор­ганів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, ненадан­ня чи несвоєчасне надання інформації цим органам або надання завідомо недостовірних даних у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Стаття 19. Вилучення незаконно одержаних прибутку, виручки та відшкодування збитків

1.Прибуток, одержаний суб'єктами природних монополій у результаті порушення норм цього Закону, вилучається в судовому порядку до Дер­жавного бюджету України.

Виручка, одержана суб'єктами природних монополій у результаті по­рушення встановлених органами, які регулюють діяльність суб'єктів при­родних монополій, рівня цін (тарифів) вилучається до відповідного бю­джету згідно з законодавством про ціни і ціноутворення.

2.Збитки, завдані діяльністю чи бездіяльністю суб'єктів природних мо­нополій у результаті порушення норм цього Закону, підлягають відшкоду­ванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.

Стаття 20. Відповідальність органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій та їх посадових осіб

1. Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, що порушують норми цього Закону, підлягають відшкодуван­ню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.

2.Посадові особи органів, які регулюють діяльність суб'єктів природ­них монополій, за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять коме­рційну таємницю, несуть відповідальність у порядку, визначеному зако­нами України.