Правила розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ)

(назва із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.02.2002 р. № 24-р, у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 17.08.2006 р. № 332-р)

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають окремі особливості порядку розгляду заяв, справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі про захист від недобросовісної конкуренції (далі — порушення законодавства про захист економічної конкуренції, порушення) органами Антимонопольного комітету України відповідно до Закону України «Про за­хист економічної конкуренції», Закону України «Про захист від недобросові­сної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та встановлюють порядок перевірки та перегляду рішень органів Комітету в цих справах і діють до прийняття відповідних актів законодавства.

2. Розгляд справ здійснюється на засадах рівності сторін перед зако­ном та органами Антимонопольного комітету України (далі — Комітет), які розглядають справи.

3. Повноваження посадових осіб, передбачені цими Правилами, мо­жуть виконуватись посадовими особами, що їх заміщають (заступають) в установленому порядку.

II. Органи Комітету, які розглядають справи, підвідомчість справ

4. Справи про порушення законодавства про захист економічної кон­куренції у межах компетенції розглядаються органами Комітету:

— Комітетом;

— Постійно діючою адміністративною колегією Комітету;

— тимчасовою адміністративною колегією Комітету;

— державним уповноваженим Комітету;

— адміністративною колегією територіального відділення Комітету.

5. Адміністративній колегії територіального відділення Комітету під­відомчі справи про порушення у вигляді:

зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антиконкурен­тних узгоджених дій, якщо наслідки порушення мають місце на регіона­льному ринку;

недобросовісної конкуренції, якщо заявник і відповідач знаходяться в одному регіоні;

антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядуван­ня, органів адміністративно-господарського управління та контролю, крім тих, що підвідомчі Постійно діючій адміністративній колегії Комітету;

делегування повноважень органів влади чи органів місцевого самовря­дування, крім тих, що підвідомчі Постійно діючій адміністративній колегії Комітету;

схилення до порушень, створення умов для вчинення таких порушень чи їх легітимація органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, крім тих, що підвідомчі Постійно діючій адміністративній колегії Комітету;

обмежувальної та дискримінаційної діяльності суб'єктів господарю­вання, об'єднань, передбаченої частинами першою та другою статті 18, статтями 19, 20 та 21 Закону України «Про захист економічної конкурен­ції», крім тих, що підвідомчі державному уповноваженому Комітету;

неподання, подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення, адмініст­ративною колегією територіального відділення Комітету чи нормативно- правовими актами строки або подання недостовірної інформації територі­альному відділенню;

створення перешкод працівникам територіального відділення Комітету в проведенні перевірок, огляду, у вилученні чи накладенні арешту на май­но, документи, предмети чи інші носії інформації;

надання рекомендацій суб'єктами господарювання, об'єднаннями, ор­ганами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністра­тивно-господарського управління та контролю, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють учиненню таких порушень, окрім тих, що підвідомчі Постійно діючій ад­міністративній колегії Комітету.

Справи, підвідомчі адміністративній колегії територіального відділен­ня Комітету, розглядаються у територіальному відділенні за місцем вчи­нення порушення або за місцезнаходженням відповідача, або за місцем настання наслідків порушення.

6. Державному уповноваженому Комітету підвідомчі справи про по­рушення у вигляді:

зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антиконкурен­тних узгоджених дій, якщо наслідки порушення мають місце на ринку, що охоплює декілька регіонів, чи на загальнодержавному ринку;

недобросовісної конкуренції, якщо заявник і відповідач знаходяться у різних регіонах;

обмежувальної та дискримінаційної діяльності суб'єктів господарю­вання, об'єднань, передбаченої частинами першою та другою статті 18, статтями 19, 20 та 21 Закону України «Про захист економічної конкуре­нції», якщо наслідки порушення мають місце на загальнодержавному ринку;

неподання, подання інформації в неповному обсязі Комітету в устано­влені державним уповноваженим Комітету, адміністративною колегією Комітету, Комітетом чи нормативно-правовими актами строки або подан­ня недостовірної інформації Комітету;

створення перешкод працівникам Комітету в проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації.

7. Тимчасова адміністративна колегія Комітету може бути утворена для розгляду будь-якої справи.

8. Постійно діючій адміністративній колегії Комітету підвідомчі спра­ви про порушення у вигляді:

антиконкурентних дій органів адміністративно-господарського управ­ління та контролю, діяльність яких поширюється на всю територію України;

делегування повноважень центральних органів виконавчої влади, об­ласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування відповідного рівня;

схилення до порушень, створення умов для вчинення таких порушень чи їх легітимація центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування відповідного рівня;

надання рекомендацій центральними органами виконавчої влади, об­ласними, Київською та Севастопольською міськими державними адмініс­траціями, органами місцевого самоврядування відповідного рівня, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють учиненню таких порушень.

Постійно діюча адміністративна колегія Комітету за дорученням Голови Комітету може розглянути будь-яку справу, окрім тих, що підвідомчі Комітету.

9.Комітету підвідомчі:

справи про порушення у вигляді антиконкурентних дій центральних орга­нів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських дер­жавних адміністрації, органів місцевого самоврядування відповідного рівня;

справи, матеріали яких пов'язані із забезпеченням національної безпе­ки, оборони, суспільних інтересів або містять державну таємницю, або якщо відповідачем у справі є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

Комітет може прийняти до свого провадження і розглянути будь-яку справу.