ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції

магниевый скраб beletage

(Слова «Управління зовнішніх зв'язків і регіональної координації» замінено словами «Управління взаємодії з державними органами влади та координації діяльності територіальних відділень» згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету № 123-р (z0406-03) від 06.05.2003)

Загальні положення

1.Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про Ан­тимонопольний комітет України», «Про захист від недобросовісної конку­ренції», «Про захист економічної конкуренції», з метою здійснення дер­жавного контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, у т. ч. законодавства про захист від недобросовісної конкуре­нції (далі — законодавство про захист економічної конкуренції).

2. Положення встановлює порядок проведення уповноваженими пра­цівниками Антимонопольного комітету України (далі — Комітет) і його територіальних відділень (далі — відділення) планових і позапланових виїзних перевірок додержання законодавства про захист економічної кон­куренції при здійсненні господарської діяльності суб'єктами господарю­вання та при реалізації повноважень органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю (далі — об'єкти перевірки)* щодо суб'єктів господарювання.

* Терміни: «економічна конкуренція», «суб'єкт господарювання», «ор­гани влади», «органи адміністративно-господарського управління та ко­нтролю», «органи Антимонопольного комітету України», «об'єднання», «інформація», «ринок товару», «товар» вживаються відповідно до Зако­ну України «Про захист економічної конкуренції».

3. Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка об'єктів, яка проводиться за їх місцезнаходженням або за місцезнаходженням їхнього відокремленого структурного підрозділу, у комплексі питань уповноваже­ними працівниками Комітету, відділення, виходячи з їхніх функціональ­них повноважень, і передбачена планами роботи.

4. Планова виїзна перевірка одного і того самого об'єкта перевірки проводиться за наказом Голови Комітету чи голови відділення не час­тіше одного разу на календарний рік у межах компетенції Комітету (відділення).

5. Підставою для проведення планових перевірок є план-графік пере­вірок, затверджений Головою Комітету, головою відділення.

6.Планові виїзні перевірки додержання законодавства про захист еко­номічної конкуренції об'єктами перевірки проводяться лише в тому разі, коли їм не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення вка­заної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати її проведення.

7. У разі неможливості проведення планової перевірки суб'єкта госпо­дарювання — об'єкта перевірки (відсутність умов праці для всіх перевіря­льників, неможливість співпраці працівників суб'єкта господарювання, що перевіряється, одночасно з усіма перевіряльниками у зв'язку з перевір­кою контрольними органами, зазначеними в статті 5 Указу Президента України від 23 липня 1998 року № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулю- вання підприємницької діяльності») перевірка проводиться у терміни, по­годжені Головою Комітету, головою відділення із суб'єктом господарю­вання.

8.Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не пе­редбачена в планах роботи Комітету, відділення і може проводитися без попереднього письмового повідомлення. Позапланова перевірка прово­диться відповідно до наказу Голови Комітету, голови відділення, розпоря­дження органу Комітету за місцезнаходженням об'єкта перевірки або за місцезнаходженням його відокремленого структурного підрозділу упов­новаженими працівниками Комітету, відділення, виходячи з їхніх функці­ональних повноважень, за наявності хоча б однієї з таких обставин:

8.1.За дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України.

8.2. За заявами суб'єктів господарювання, громадян, об'єднань, уста­нов, організацій про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяльності, ви­значених Законом України «Про захист економічної конкуренції» як по­рушення законодавства про захист економічної конкуренції об'єктом перевірки, відповідно до абзацу другого частини 1 статті 36 Закону Украї­ни «Про захист економічної конкуренції».

8.3. За поданням органів влади, органів місцевого самоврядування, ор­ганів адміністративно-господарського управління та контролю про пору­шення законодавства про захист економічної конкуренції об'єктом переві­рки (абзац третій частини 1 статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

8.4. За ініціативою органів Комітету, голови відділення відповідно до абзацу четвертого частини 1 статті 36 Закону України «Про захист еконо­мічної конкуренції» у разі безпосереднього виявлення державними служ­бовцями Комітету, відділення ознак порушення об'єктом перевірки зако­нодавства про захист економічної конкуренції, визначеного статтею 50

Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статтями 1, 4 — 19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

8.5. За ініціативою органів Комітету, відповідно до абзацу п'ятого час­тини 1 статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у разі надходження від заявника клопотання про можливість настання нега­тивних наслідків, пов'язаних із поданням заяви, та з метою захисту його інтересів.

8.6. У разі виявлення недостовірності даних, заявлених об'єктом пере­вірки в документах, поданих на обов'язковий запит органу Комітету, го­лови відділення.

8.7. У разі подання об'єктом перевірки в установленому порядку скар­ги про порушення законодавства посадовими особами Комітету, відділен­ня під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки додер­жання законодавства про захист економічної конкуренції.

8.8. У разі виникнення потреби в перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з об'єктом перевірки (якщо він не на­дасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий запит органу Комітету, голови відділення протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту щодо додержання законодавства про захист економічної конкуренції).

8.9.На особисте прохання об'єкта перевірки.

8.10. За дорученням спеціальних органів боротьби з організованою зло­чинністю відповідно до підпункту «в» пункту 1 статті 18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

8.11. У разі наявності документально підтверджених даних щодо мо­нополізації ринку товару чи антиконкурентних узгоджених дій, отриманих органами Комітету відповідно до чинного законодавства під час виконан­ня своїх завдань. 8.12. За ініціативою органів Комітету, відповідно до пун­кту 4 частини першої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний ко­мітет України» і статті 41 Закону України «Про захист економічної конкуренції», з метою забезпечення доказів у справі про порушення зако­нодавства про захист економічної конкуренції.

9.Комітет, Голова Комітету, державні уповноважені Комітету та упо­вноважені ними державні службовці можуть за власною ініціативою пере­вірити достовірність висновків, викладених в акті перевірки, складеному за дорученням голови відділення.

10. Комітет, Голова Комітету мають право прийняти рішення щодо повторної перевірки додержання законодавства про захист економічної конкуренції об'єктом перевірки лише у тому разі, коли стосовно уповно­важених працівників Комітету, його відділення, які проводили планову або позапланову перевірку зазначеного об'єкта перевірки, розпочато слу­жбове розслідування або порушено кримінальну справу.

11. Органи Комітету, голова відділення, уповноважені ними державні службовці мають право проводити зазначені перевірки лише в межах своєї (наданої) компетенції.

12. Формування щорічних проектів планів-графіків проведення плано­вих виїзних перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції об'єктами перевірки здійснюється відповідними структурни­ми підрозділами Комітету, його відділень у такому порядку:

12.1. Члени Комітету, начальники Головного управління конкурентної політики, управлінь досліджень і розслідувань надають щорічно до 1 лип­ня Управлінню взаємодії з державними органами влади та координації ді­яльності територіальних відділень пропозиції щодо переліку ринків това­рів, що підлягають перевірці в наступному році. (Пункт 12.1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету № 123-р від 06.05.2003)

12.2 Управління взаємодії з державними органами влади та координа­ції діяльності територіальних відділень узагальнює надані пропозиції і до 5 липня подає на затвердження Голові Комітету переліки ринків товарів, що підлягають перевірці. (Пункт 12.2 із змінами, внесеними згідно з Роз­порядженням Антимонопольного комітету № 123-р від 06.05.2003)

12.3. Начальники управлінь досліджень і розслідувань, за погоджен­ням з членами Комітету, яким вони підпорядковані, голови відділень на основі затвердженого Головою Комітету переліку ринків товарів, що під­лягають перевірці в наступному році, готують за встановленою формою (додаток 1) і до 15 жовтня подають до Управління взаємодії з державними органами влади та координації діяльності територіальних відділень (окре­мими списками) проекти переліків суб'єктів господарювання і переліків органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністратив­но-господарського управління та контролю, що підлягають перевірці в на­ступному році, для складання плану-графіка перевірок. (Пункт 12.3 із змі­нами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету № 123-р від 06.05.2003)

12.4. Управління взаємодії з державними органами влади та координа­ції діяльності територіальних відділень узагальнює надані матеріали та до 5 грудня після погодження з Головним управлінням конкурентної політи­ки подає на затвердження Голові Комітету щоквартальні плани-графіки проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції в наступному році:

органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адмі­ністративно-господарського управління та контролю;

суб'єктами господарювання.

12.5. При формуванні переліків суб'єктів господарювання врахову­ються визначені Комітетом пріоритетні напрями діяльності.

13. До переліків не включаються суб'єкти господарювання:

які були включені до планів перевірок на друге півріччя поточного року;

перевірки яких розпочаті в поточному році;

малих і середніх підприємців.

14. Органи Комітету, голови відділень повинні практикувати прове­дення спільних перевірок з міністерствами, іншими центральними орга­нами влади, контрольними органами, зазначеними в статті 5 Указу Прези­дента України від 23 липня 1998 року № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» (органи державної податко­вої служби, митні органи, органи державного казначейства, державної ко­нтрольно-ревізійної служби, органи Пенсійного фонду України), врахо­вуючи вимоги зазначеного Указу та Порядку координації проведення пла­нових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контрольними органами, затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 112.

15. Органи Комітету, голови відділень при потребі готують та узго­джують проекти наказів щодо залучення в установленому порядку до складу комісій з перевірки представників відповідних міністерств, інших центральних органів влади, контрольних органів.

16. Основними завданнями перевірок є:

16.1. Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції.

16.2. Своєчасне попередження, виявлення та припинення дій, які міс­тять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, — вжиття заходів для усунення наслід­ків цих порушень.

16.3. Збір доказів у заявах і справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

16.4. Оцінка діяльності об'єктів перевірки щодо додержання законо­давства про захист економічної конкуренції та виконання рішень чи роз­поряджень органів Комітету.

16.5. Аналіз рішень органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю на від­повідність законодавству про захист економічної конкуренції.

17. При плануванні та проведенні перевірок працівники Комітету, від­ділень зобов'язані забезпечувати дотримання службової і комерційної та­ємниці.

18. Інформація, доступ до якої обмежено законодавством, одержана працівниками Комітету, відділень під час перевірок, використовується ними відповідно до чинного законодавства.