Строки проведення перевірок

магниевый скраб beletage

Комісія з перевірки. Порядок її утворення, компетенція

19. Рішення щодо проведення перевірки приймається Головою Комі­тету, головою відділення, органом Комітету.

20. Для проведення перевірки за наказом Голови Комітету, голови від­ділення, розпорядженням органу Комітету утворюється Комісія з перевір­ки (надалі — Комісія) у складі не менше двох фахівців.

21. До роботи Комісії можуть залучатися в установленому порядку працівники інших підприємств, установ і організацій та фахівці (екс­перти).

22. У кожному конкретному випадку строки проведення перевірок та склад Комісії з перевірки визначаються з урахуванням об'єкта перевірки та очікуваного обсягу роботи, необхідного для виконання поставленого завдання.

У разі потреби за поданням голови Комісії продовження термінів про­ведення перевірки здійснюється Головою Комітету, головою відділення, органом Комітету, які приймали рішення про проведення перевірки.

23. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Зако­нами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист економічної конкуренції» та іншими нормативно-правовими актами.

24. Персональний склад Комісії, її голова, заступник та строки прове­дення перевірки затверджуються наказом Голови Комітету, голови відді­лення, розпорядженням органу Комітету з делегуванням Комісії відповід­них повноважень щодо проведення перевірки.

25. У разі потреби персональний склад Комісії може бути змінений за наказом Голови Комітету, голови відділення, розпорядженням органу Ко­мітету.

26. Комісія проводить перевірку в установлені терміни і в обсязі за­вдання на проведення перевірки.

27.Голова Комісії:

27.1.Забезпечує повідомлення керівника об'єкта перевірки не менш як за 10 календарних днів до дня її проведення про проведення перевірки.

27.2. Організовує роботу Комісії, визначає коло питань, що підлягають перевірці, виходячи з того, чи є перевірка плановою чи позаплановою.

27.3.Розподіляє між членами Комісії конкретні завдання для перевірки.

27.4. Забезпечує координацію роботи між членами Комісії та взаємо­дію зі структурними підрозділами Комітету та його відділеннями, контро­льними органами, які здійснюють перевірку зазначеного об'єкта, при під­готовці та проведенні перевірки.

27.5. Подає Голові Комітету, органу Комітету, голові відділення про­позиції щодо змін у персональному складі Комісії.

28.У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

29. Члени Комісії беруть участь у роботі Комісії та виконують постав­лені перед ними завдання з перевірки.

30. Член Комісії має право одноособово, керуючись конкретним за­вданням голови Комісії, досліджувати окремі питання перевірки.