Організація проведення перевірки

магниевый скраб beletage

31.Для проведення перевірки потрібні такі документи:

31.1. Наказ (розпорядження) про проведення перевірки та створення Комісії.

31.2.План проведення перевірки.

31.3. Доручення Голови Комітету, державного уповноваженого Комі­тету, голови відділення про делегування відповідних повноважень щодо проведення перевірки.

32. План проведення перевірки складається головою Комісії і затвер­джується органом, посадовою особою, що видав(ла) наказ (розпоряджен­ня) про проведення перевірки та створення Комісії, і має містити в собі:

32.1.Визначення завдань перевірки.

32.2.Визначення кола питань, які потрібно з'ясувати в ході перевірки.

32.3.Строки перевірки.

33. Доручення Голови Комітету, державного уповноваженого Коміте­ту, голови відділення має містити в собі вказівку про делегування голові та членам Комісії на час проведення перевірки конкретного об'єкта пере­вірки визначених актами законодавства повноважень, а саме:

33.1. Безперешкодно входити на підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матері­алів, потрібних для проведення перевірки.

Для перевірки підприємств, установ, організацій з особливим режимом роботи допускаються державні службовці органів Комітету, що мають відповідний допуск до державної таємниці, оформлений в установленому порядку.

33.2. Вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб і гро­мадян.

33.3. Вимагати необхідні документи та іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, таку, що є комерційною таємницею, у зв'язку з реалізацією своїх повноважень.

33.4. Вилучати в установленому порядку письмові та речові докази, зокрема документи, предмети чи носії інформації, що можуть бути дока­зами чи джерелом доказів у справі про порушення законодавства про за­хист економічної конкуренції, а в разі, коли вилучити докази немає мож­ливості, накладати арешт на предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі, відповідно до статті 44 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

33.5. Залучати за погодженням з відповідними центральними та місце­вими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємства­ми й об'єднаннями їхніх спеціалістів, депутатів місцевих рад для прове­дення перевірки.

34. У разі проведення планової перевірки структурні підрозділи Комі­тету, відділення здійснюють попередній аналіз відповідного ринку това­рів, вивчають нормативні акти, що регулюють діяльність об'єкта перевір­ки, при потребі готують та направляють в установленому порядку запити про надання інформації щодо діяльності суб'єкта господарювання.

Перед проведенням перевірки розробляється план (програма) перевір­ки, у якому визначаються період перевірки, її мета; визначаються основні питання, на яких слід зосередити увагу.

У разі проведення позапланових перевірок за дорученням Президента України та Кабінету Міністрів України відповідальний виконавець дору­чення у Комітеті забезпечує складання і своєчасне доведення до всіх ви­конавців плану (програми) перевірок, яким (якою) визначаються: мета і період перевірок; основні питання, що підлягають перевірці; перелік і фо­рма даних, які мають бути повідомлені Комітету для узагальнення та по­дання Президенту України чи Кабінету Міністрів України.

35.Після підписання наказу (розпорядження) про проведення перевір­ки, але перед її проведенням, голова Комісії:

35.1. Надсилає керівнику об'єкта перевірки не пізніше ніж за 10 кален­дарних днів до початку перевірки за підписом державного уповноважено­го Комітету, голови відділення, особи, що виконує його обов'язки, повід­омлення про день початку перевірки, крім випадків, зазначених у пунктах 8 і 10 цього Положення, коли перевірка може бути проведена без попере­днього письмового повідомлення.

У разі потреби отримання даних, що вимагають багато часу для підго­товки, заповнення тощо, з повідомленням направляється перелік докумен­тів, даних, які мають бути підготовлені до початку проведення перевірки.

35.2. Розподіляє між членами Комісії конкретні завдання на перевірку.

35.3. Ознайомлює членів Комісії з документацією, що є в наявності в Комітеті, відділенні, стосовно об'єкта перевірки.

35.4. Визначає термін прибуття членів Комісії на об'єкт перевірки.

35.5. Інформує усіх її учасників і керівника об'єкта, що перевіряється, про термін і мету проведення перевірки.