Порядок проведення перевірок

магниевый скраб beletage

36. Першим днем перевірки вважається день прибуття членів Комісії на об'єкт перевірки.

37. У перший день перевірки голова Комісії повідомляє про мету і те­рмін перевірки, надає керівникові об'єкта перевірки (у разі відсутності ке­рівника — особі, що його заміщує) документи про склад Комісії, повно­важення її членів; перелік питань, які слід з'ясувати при проведенні перевірки; а також пропонує керівникові (або особі, що його заміщує) створити належні умови для забезпечення роботи Комісії.

Відсутність керівника об'єкта перевірки (особи, що його заміщує) не перешкоджає проведенню перевірки.

38. Залежно від завдання і мети перевірки голова та члени Комісії запи­тують у керівництва об'єкта перевірки, зокрема керівників і членів органів управління, керівників структурних підрозділів, а також у інших працівни­ків об'єкта перевірки документи, письмові та усні пояснення та іншу інфо­рмацію, що стосується завдань та мети перевірки (у тому числі з обмеженим доступом), потрібну для здійснення Комісією своїх функцій, зокрема:

38.1. Розпорядження (рішення) органів влади, органів місцевого само­врядування, органів адміністративно-господарського управління та конт­ролю, що перевіряються, протоколи нарад і засідань їхніх структурних підрозділів.

38.2. Відомості щодо структури об'єкта перевірки із зазначенням прі­звищ, імен, по батькові керівників структурних підрозділів, а також у ін­ших працівників об'єкта перевірки їхніх посад, номерів службових теле­фонів.

38.3. Протоколи нарад органів влади, органів місцевого самоврядуван­ня, органів адміністративно-господарського управління та контролю, про­токоли загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань правління, спо­стережної ради, виконавчого та наглядового органу суб'єкта господарю­вання.

38.4. Вхідну та вихідну документації, ураховуючи тексти факсів і те­лефонограм, матеріали діловодства всіх підрозділів об'єкта перевірки.

38.5.Накази, розпорядження, резолюції керівництва об'єкта перевірки.

38.6. Переліки всіх підприємств, організацій, фінансових установ та інших юридичних осіб в Україні і поза її межами, в яких суб'єкт господа­рювання володіє частками (акціями, паями), які б дозволили перевірити дотримання законодавства про захист економічної конкуренції в процесі концентрації, а також виявити відносини контролю.

38.7. Переліки всіх підприємств, організацій, з урахуванням дочірніх, заснованих суб'єктами господарювання з метою здійснення постачальни­цької або збутової діяльності, з урахуванням дилерської або дис- триб'юторської.

38.8.Переліки акціонерів (учасників) суб'єкта господарювання.

У разі потреби уточнюється інформація про акціонерів (учасників) суб'єкта господарювання, які мають у володінні або управлінні 10 і біль­ше відсотків акцій цього емітента.

38.9.Відомості про основні види діяльності суб'єкта господарювання з даними щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції (робіт, послуг) із конкретним розшифруванням цих видів та їх часток на відповідному то­варному ринку, а також відомості щодо асортименту виробленої продукції за попередні один-два роки.

38.10. Відомості про собівартість виробленої продукції (робіт, послуг) та їх відпускну вартість.

38.11.Документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

38.12. Угоди, підписані суб'єктами господарювання як постачальни­ками або споживачами продукції (робіт, послуг), у тому числі зовнішньо­торговельні.

38.13. Угоди (рішення) про узгоджені дії.

38.14. Угоди щодо спільної діяльності та угоди про виконання науко­во-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт і розробок.

38.15. Перелік споживачів (суб'єктів господарювання) за видами про­дукції (робіт, послуг) із зазначенням їхнього місцезнаходження, відомос­тей щодо обсягу та асортименту поставленої продукції основним спожи­вачам на час перевірки та за два попередні роки.

38.16. Відомості щодо постачальників комплектувальних виробів, си­ровини, матеріалів та обсягів постачань від кожного постачальника.

38.17. Інформаційні матеріали, що постійно або періодично направля­ються (отримуються) об'єктом перевірки (інформаційні листи, рекламні проспекти, статистичні, аналітичні розробки та ін.), із зазначенням адрес розсилання.

38.18. Нормативні акти, стандарти, технічні умови тощо, які поширю­ються на об'єкт перевірки.

38.19. Інші будь-які фактичні дані, які відповідно до статті 41 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дають можливість встано­вити наявність або відсутність порушення.

Комісії повинна бути надана повна, всебічна та об'єктивна інформація з усіх питань, які містить у собі план проведення перевірки.

39. Усні пояснення службових чи посадових осіб та працівників об'єкта перевірки, які містять дані, що свідчать про наявність чи відсут­ність порушення, фіксуються у протоколі, складеному згідно з вимогами статті 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

40. Комісія, у разі потреби, отримує належним чином завірені копії (ксерокопії) документів (виписки з документів), довідки, а також письмові пояснення, завірені підписом керівника, його заступника або керівників відповідних служб об'єкта перевірки.

41. Комісія, у разі потреби, отримує належним чином завірені копії (ксерокопії) документів (виписки з документів), довідки, а також письмові пояснення, завірені підписом керівника, його заступника або керівників відповідних служб об'єкта перевірки.

42. У разі виявлення в ході перевірки ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції голова Комісії, члени Комісії мають право вилучити докази в порядку, встановленому статтею 44 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо:

докази цих порушень не було надано і є достатні підстави вважати, що документи, предмети чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі, знаходяться у певному місці;

існує загроза, що відповідні документи, предмети чи носії інформації можуть бути знищені.

43. Вилучення письмових та речових доказів, зокрема документів, предметів чи носіїв інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проводиться на підставі розпорядження державного уповно­важеного Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення. Розпорядження має містити в собі уповноваження голови та членів Комісії на вилучення письмових та речових доказів.

44. У разі, коли вилучити докази немає можливості, голова Комісії, члени Комісії за наявності повноважень, наданих відповідно державним уповноваженим Комітету чи головою відділення, накладають в установле­ному порядку арешт на предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі.

45. Вилучення чи накладання арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації проводиться у робочий час незалежно від місцезнаходження, у тому числі в службових приміщеннях та транспортних засобах, що належать суб'єкту господарювання, на робочих місцях працівників на підставі розпоря­дження державного уповноваженого чи голови відділення Комітету.

46. Члени комісії мають право на безперешкодний доступ до місць зберігання інформації, у тому числі й до комп'ютерів об'єкта перевірки, магнітних носіїв тощо, отримувати копії такої інформації.

Згідно з частиною третьою статті 22 Закону України «Про Антимоно­польний комітет України» документи, статистична та інша інформація, необхідні для здійснення контролю за дотриманням законодавства про за­хист економічної конкуренції та розгляду справ про його порушення, на­даються на вимогу державного уповноваженого, голови відділення Комі­тету безкоштовно.

47. Під час підготовки до перевірки запит щодо надання інформа­ції може бути направлений поштою з повідомленням про його вручення адресату.

48. У разі потреби члени Комітету, голови відділень уносять пропози­ції Голові Комітету щодо створення робочих груп для здійснення органі­зації, координації та методичного забезпечення перевірок.

49. Під час проведення перевірки до плану проведення перевірки мо­жуть уноситися зміни та доповнення, що затверджуються органом, поса­довою особою, що затвердив(ла) план перевірки.

50. Під час проведення перевірок службові особи, що здійснюють пе­ревірки, взаємодіють з органами влади, контрольними та правоохоронни­ми органами, місцевими державними адміністраціями.