Порядок оформлення результатів перевірки

магниевый скраб beletage

51. У разі необхідності результати перевірки члени Комісії оформля­ють довідкою, що має містити в собі аналіз, висновки та пропозиції з усіх питань, які перевірялися.

52.Голова Комісії підсумовує подані матеріали та складає акт перевір­ки у двох примірниках за встановленою формою (додаток 2).

Акт підписується головою Комісії та її членами, керівником об'єкта перевірки, а в разі потреби й іншими відповідальними працівниками об'єкта перевірки.

Один примірник акта подається Голові Комітету, органу Комітету, го­лові відділення, другий — в термін не більше п'яти робочих днів після за­кінчення перевірки вручається під розписку на першому примірнику акта (направляється в установленому порядку) керівникові об'єкта перевірки, а в разі його відсутності — здається до канцелярії під розписку в акті із за­значенням прізвища та посади працівника, що прийняв акт, або надсила­ється рекомендованим листом із поштовим підтвердженням про вручення поштового відправлення.

53.Вимоги до змісту акта перевірки:

53.1. В акті перевірки, крім випадків, передбачених підпунктом 53.2 цього Положення, мають бути наведені:

результати перевірки з усіх питань, передбачених планом проведення перевірки;

об'єктивна оцінка діяльності об'єкта перевірки щодо додержання за­конодавства про захист економічної конкуренції;

пропозиції щодо порушення справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції тощо.

53.2. В акті позапланової перевірки, що проводиться під час розслі­дування у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, наводиться інформація щодо проведених дій (зокрема, про отримання пояснень, вилучення доказів), будь-яких випадків пе­решкоджання у проведенні перевірки, а також інші відомості, у разі потреби».

54. У міру виявлення істотних порушень законодавства, зловживань і недоліків керівництву об'єкта перевірки, не чекаючи закінчення перевір­ки, слід уживати заходів щодо усунення виявлених порушень, зловживань і недоліків, запобігання їх надалі.

55. Член Комісії, який не погоджується з висновками Комісії, викладе­ними в акті, має право письмово викласти свою окрему думку, що долуча­ється до акта. Викладаючи окрему думку, член Комісії повинен підписати акт, зробивши помітку:

«Із зауваженнями, що містяться в окремій думці».

56. При відмові керівника об'єкта перевірки від підписання акта про результати перевірки службові особи, що здійснили перевірку, засвідчу­ють це відповідним записом за своїми підписами в кінці акта.

57. За наявності заперечень або зауважень до акта перевірки керівник чи інші особи, які підписують акт, роблять про це застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через п'ять календарних днів з дня їх підписання подають з цього приводу письмові пояснення чи заперечення.

58. Члени комісії також беруть пояснення в інших посадових осіб, причетних до виявлених перевіркою порушень, зловживань.

59. Достовірність обґрунтувань, фактів, викладених у поясненнях по­садових осіб, члени Комісії повинні ретельно перевірити і в п'ятнадцяти- денний термін дати щодо них письмовий висновок.

У цей термін не зараховується час, необхідний для отримання інфор­мації на запит державного уповноваженого чи голови територіального відділення.

60. У тих випадках, коли потрібно вжити термінових заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства про захист економічної кон­куренції, у період перевірки, не чекаючи на її закінчення, складається проміжний акт, від посадових осіб вимагаються пояснення. Ці матеріали негайно подаються керівництву Комітету, голові відділення, у разі потре­би готується повідомлення правоохоронним органам.

Факти, викладені в проміжних актах, включаються до загального акта перевірки.

61. Результати перевірки викладаються в акті на підставі перевірених даних і фактів, що випливають із наявних оригіналів документів об'єкта перевірки, а також інших даних.

62. При складанні акта перевірки повинна бути додержана об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

63. Не допускається включення до акта перевірки висновків, пропози­цій та даних, не підтверджених документами.

64. В акті слід указати, які операції та документи перевірені, за який період і в який спосіб (вибірково чи суцільно).

65. Акт реєструється канцелярією Комітету, відділення.