Порядок розгляду результатів перевірки

магниевый скраб beletage

66. Голова Комісії протягом п'яти робочих днів після завершення пе­ревірки доповідає про її результати органу, посадовій особі Комітету, від­ділення, що видав(ла) наказ (розпорядження) про проведення перевірки та створення Комісії, з наданням акта та інших матеріалів Комісії, складених за результатами перевірки, з відміткою про вручення його керівнику об'єкта перевірки, а в разі необхідності також уносить подання про поча­ток розгляду справи або готує рекомендації відповідно до статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 67. Якщо в ході перевірки було встановлено ознаки порушення законодавства про захист економіч­ної конкуренції, Голова Комітету, відділення, його заступник розглядають надані матеріали і вирішують питання щодо:

67.1. Надання рекомендацій та внесення пропозицій органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно- господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення за­конодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виник­нення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі, якщо порушення припинено, — щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень.

67.2. Розробки проектів актів законодавства, які регулюють питання розвитку конкуренції, антимонопольної політики та демонополізації еко­номіки.

67.3. Надіслання правоохоронним органам матеріалів про порушення, що містять ознаки злочину.

67.4. Розгляду питання щодо початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

68. Якщо в ході перевірки було встановлено факт порушення законо­давства України, що не відноситься до компетенції Комітету, то Голова Комітету, член Комітету, голова відділення інформують відповідні держа­вні органи.

69. Начальники управлінь досліджень і розслідувань, голови територі­альних відділень разом із звітністю за останній місяць кварталу подають до Головного управління конкурентної політики за встановленою формою результати перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції об'єктами перевірки.

До матеріалів звітності включаються лише ті перевірки, що здійснені Комісіями на підставі наказу Голови Комітету, голови відділення, розпо­рядження органу Комітету, а результати перевірки оформлені відповідним актом.

70.Головне управління конкурентної політики до 25 числа наступного за звітним кварталом місяця узагальнює результати проведених перевірок і надає Голові Комітету підсумкові довідки.

Обов'язки і відповідальність службових осіб, що здійснюють перевір­ки. Оскарження їхніх дій

71. Службові особи, що здійснюють перевірки, зобов'язані суворо до­держуватися Конституції України, законів України, прав та інтересів гро­мадян, підприємств, установ і організацій, що охороняються законом, за­безпечувати дотримання комерційної та службової таємниць.

72. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, у тому числі порушення встановлених порядку і періодичності проведення пере­вірок, винні службові особи несуть відповідальність відповідно до чинно­го законодавства України.

73. Скарги на дії службових осіб, що проводили перевірки, процесуа­льні дії, передбачені статтею 44 Закону України «Про захист економічної конкуренції», розглядаються і вирішуються відповідно Головою Комітету, головою відділення.

Скарги розглядаються і рішення за ними приймаються не пізніше як у місячний строк з моменту їх надходження.

74. У разі незгоди юридичних і фізичних осіб з цими рішеннями вони можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Відповідальність об'єднань, суб'єктів господарювання, посадових осіб та інших працівників суб'єктів господарювання, органів влади, органів мі­сцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управ­ління та контролю

75. Створення перешкод працівникам Комітету, його відділенням у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації спричинює відповідаль­ність:

згідно з пунктом 16 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді накладення штрафу на об'єднання, суб'єктів гос­подарювання у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта гос­подарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф відповідно до абзацу четвертого частини 2 статті 52 Закону;

адміністративну відповідальність посадових осіб та інших працівників суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самовряду­вання, органів адміністративно-господарського управління та контролю, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, від­повідно до статті 54 Закону України «Про захист економічної конкурен­ції».

Начальник Головного

правового управління О. Нагорний