НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Юрій Володимирович ЖУРИК

АНТИМОНОПОЛЬНО- КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 21.01.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 17. Наклад - 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

 

[1] [27, с. 25] Олігополія (гр. oligos малий + poleo продаю) — ринок, який харак­теризується невеликою кількістю задіяних на ньому фірм, причому кожна з них зберігає повну незалежність у встановленні цін та об'єму виробництва.

[2] [27, с. 14—15] Конкуренція (лат. concurrere — бігти разом) — ринкова си­туація, при якій фірми та продавці незалежно один від одного ведуть боротьбу за покупців, необхідних для досягнення господарської мети, зокрема отримання висо­кого прибутку або збільшення власної долі ринку. У цьому розумінні конкуренція означає суперництво.

[3] [133] Службове доручення — це письмове уповноваження державним упов­новаженим Антимонопольного комітету України працівника апарату Комітету чи територіального відділення, або головою територіального відділення працівника відділення на реалізацію певних повноважень.