Антимонопольного комітету України

У ст. 6 Закону України «Про Антимонопольний комітет Украї­ни» [6] та у п. 4 Правил розгляду справ про порушення законодав­ства про захист економічної конкуренції [66] закріплені повнова­ження п'яти органів Антимонопольного комітету України, які наділені повноваженнями щодо розгляду справ, акими органами є:

Комітет як вищий колегіальний орган;

Постійно діюча адміністративна колегія Комітету;

тимчасова адміністративна колегія Комітету;

державний уповноважений Комітету;

адміністративна колегія територіального відділення.

Очолює антимонопольні органи Голова Антимонопольного

комітету України. Тому ми спочатку проаналізуємо повноваження цієї посадової особи. Так, відповідно до ст. 106 Конституції України [4] та ч. 1 ст. 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» [6], Голова Антимонопольного комітету України призна­чається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України, строк повноважень Голови, згідно із ч. 2 ст. 9 Закону, становить сім років, і він не може призначатися на цю посаду більше, ніж на два строки підряд [6].

Діючи в межах повноважень, наданих йому Законом України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема ст. 9 [6], він: очолює Антимонопольний комітет України та спрямовує його дія­льність, головує на засіданнях Антимонопольного комітету Украї­ни; утворює територіальні відділення в межах кошторису, тимчасо­ві адміністративні колегії Антимонопольного комітету України для розгляду питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України; видає накази, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов'язкові для працівників Антимонопольного комі­тету України та його територіальних відділень; представляє Анти­монопольний комітет України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування; має право за клопотан­ням осіб, які беруть участь у справі, поданням органів Антимоно­польного комітету України, голови його територіального відділен­ня або з власної ініціативи витребувати будь-які матеріали, що перебувають на розгляді органу Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення, та передати їх на розгляд іншому органу Антимонопольного комітету України чи го­лові територіального відділення, за винятком заяв і справ, віднесе­них до виключної компетенції Комітету як вищого колегіального органу; затверджує структуру Антимонопольного комітету Украї­ни; здійснює інші дії, передбачені законодавством про захист еко­номічної конкуренції.

Голова Антимонопольного комітету України має статус держа­вного уповноваженого та має право брати участь у засіданнях Ка­бінету Міністрів України з правом дорадчого голосу. Він має за­ступників, які за його дорученням виконують окремі функції і заступають Голову Комітету у разі його відсутності або неможли­вості здійснення ним своїх повноважень. Причому, згідно з остан­німи змінами до Закону, призначаються два перших заступники та три заступники Голови Антимонопольного комітету України [6].

Перших заступників та заступників Голови Антимонополь­ного комітету України з числа державних уповноважених призна­чає на посади та звільняє з посад Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України. У разі відсутності перших заступників і заступників обов'язки Голови Комітету вико­нує державний уповноважений Антимонопольного комітету Украї­ни (ч. 1 ст. 10 Закону) [6].

Маючи статус державного уповноваженого, Голова Антимоно­польного комітету України має право розглядати справи, які підві­домчі державним уповноваженим (відповідно до п. 6 Правил роз­гляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції) [66].

Голова Антимонопольного комітету України на вимогу Верхов­ної Ради України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Антимонопольного комі­тету України [6].

Комітет як вищий колегіальний орган складається з десяти державних уповноважених та Голови Антимонопольного комітету.

У Правилах розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції вживається скорочена назва — Ко­мітет (п. 4 Правил) [66], йдеться про колегіальний орган, який уповноважений розглядати справи.

Свою роботу Комітет проводить у формі засідань, на яких від­повідно до ст. 13 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», розглядає питання, що віднесені законодавством виклю­чно до компетенції Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу [6]. Зокрема, це питання щодо надання дозво­лу або заборони узгоджених дій; перевірки рішень, що прийняті державними уповноваженими та адміністративними колегіями Ко­мітету; перевірки законності та обґрунтованості постанов про адмі­ністративні правопорушення; перегляд рішень, прийнятих Антимо- нопольним комітетом України, у справах про порушення законо­давства про захист економічної конкуренції; затвердження власних нормативно-правових актів; затвердження Положення про терито­ріальне відділення Антимонопольного комітету України; утворення постійно діючих адміністративних колегій та інші питання. Комітет як вищий колегіальний орган має право розглянути будь-яке пи­тання, що належить до компетенції його органів (ст. 13 Закону) [6].

Згідно з п. 9 Правил розгляду справ про порушення законодавст­ва про захист економічної конкуренції, Комітету як вищому колегіа­льному органу підвідомчі справи про порушення у вигляді антикон­курентних дій центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ор­ганів місцевого самоврядування відповідного рівня, а також справи, матеріали яких пов'язані із забезпеченням національної безпеки, оборони, суспільних інтересів або містять державну таємницю. Роз­гляд цих справ відноситься до виключної компетенції Комітету. Ра­зом з тим, Комітет як вищий колегіальний орган може прийняти до свого провадження і розглянути будь-яку справу про порушення за­конодавства про захист економічної конкуренції [66].

Процесуальну діяльність Комітету як вищо