2.4. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України

магниевый скраб beletage

Територіальні відділення Антимонопольного комітету України входять до системи антимонопольних органів, діють на підставі Положення про територіальне відділення Антимонополь­ного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимоно­польного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р. [110]. Всього на території України створено 27 територіальних відділень (24 в областях, а також у м. Києві, м. Севастополі та в Автономній Республіці Крим), причому в Законі закріплено, що у разі необхід­ності можуть утворюватися міжобласні територіальні відділен­ня [6].

Територіальне відділення очолює голова територіального відді­лення, якого призначає Голова Антимонопольного комітету Украї­ни. За своїм правовим та соціальним статусом Голови територіаль­них відділень прирівнюються до заступників голів обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій [92].

Голова територіального відділення Антимонопольного комі­тету України наділений наступними повноваженнями: він має пра­во проводити та організовувати розслідування за заявами про по­рушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами про надання дозволу, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, що підвідомчі адміністративним колегіям територіального відділення, а за дорученням Голови чи органів Ан- тимонопольного комітету України — розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозво­лу на узгоджені дії, концентрацію; приймати передбачені законо­давством про захист економічної конкуренції розпорядження; складати протоколи про адміністративні правопорушення; здійс­нювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Територіальне відділення підконтрольне та підзвітне Антимо- нопольному комітету України (ст. 17 Закону України «Про Анти­монопольний комітет України») [6].

Діяльність територіальних відділень має виконавчо-розпоряд­чий характер, адже вони функціонують на підставі та на виконання законів, інших нормативно-правових актів, наказів Комітету. Вико­нуючи приписи цих актів, відділення можуть розпоряджатися з конкретних питань і застосовувати різні засоби правотворчого, оперативно-виконавчого (розпорядчого) та юрисдикційного харак­теру. Компетенцією відділень є сукупність юридично-владних пов­новажень, закріплених у Положенні про територіальне відділення Антимонопольного комітету України [110].

Стосовно визначення статусу територіальних відділень Анти­монопольного комітету України, то в юридичній літературі існує дві точки зору вчених-юристів. Так, наприклад, Н. М. Корчак [26, с. 70], Л. Р. Біла [111, с. 40] вважають, що територіальні відділення не входять до структури органів виконавчої влади і у своїй діяльності незалежні від них. Але, на нашу думку, вірною є позиція тих вче­них, зокрема О. В. Когут, згідно з якою територіальні відділення Антимонопольного комітету України «відносяться до місцевих ор­ганів виконавчої влади спеціальної функціональної компетенції, які підпорядковані та підзвітні лише «по вертикалі» Антимонопольно- му комітету України» [112, с. 181].

Територіальні відділення Антимонопольного комітету України створюють адміністративні колегії територіального відділення, які мають такі повноваження: розглядають заяви і справи про по­рушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надають попередні висновки стосовно узгодже­них дій, проводять розслідування або дослідження за цими заявами і справами; приймають передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надають ви­сновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про за­хист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узго­джених дій; розглядають справи про адміністративні право­порушення, виносять постанови в цих справах; переглядають рі­шення, прийняті адміністративною колегією територіального відді­лення Антимонопольного комітету України та інші. Адміністрати­вна колегія територіального відділення Антимонопольного комі­тету України здійснює інші повноваження відповідно до законо­давства про захист економічної конкуренції [6].

Адміністративній колегії територіального відділення Антимонопо­льного комітету України підвідомчі справи про порушення у вигляді:

— зловживання монопольним (домінуючим) становищем, анти­конкурентних узгоджених дій, недобросовісної конкуренції, якщо наслідки порушення мають місце на регіональному ринку;

— антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого само­врядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, крім тих, що підвідомчі Постійно діючій адміністратив­ній колегії Комітету;

— делегування повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування, крім тих, що підвідомчі Постійно діючій адмініст­ративній колегії Комітету;

— схилення до порушень, створення умов для вчинення таких порушень чи їх легітимація органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управ­ління та контролю, крім тих, що підвідомчі Постійно діючій адмі­ністративній колегії Комітету;

— обмежувальної та дискримінаційної діяльності суб'єктів гос­подарювання, об'єднань, крім тих, що підвідомчі державному упо­вноваженому Комітету;

— неподання, подання інформації в неповному обсязі територі­альному відділенню у встановлені головою територіального відді­лення, адміністративною колегією територіального відділення Ко­мітету чи нормативно-правовими актами строки або подання недостовірної інформації територіальному відділенню;

— створення перешкод працівникам територіального відділен­ня Комітету в проведенні перевірок, огляду, у вилученні чи на­кладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії ін­формації;

— надання рекомендацій суб'єктами господарювання, об'є­днаннями, органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контро­лю, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють учиненню таких порушень, окрім тих, що підвідомчі Постійно діючій адміністративній коле­гії Комітету.

Справи, які підвідомчі адміністративній колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглядаються у територіальному відділенні за місцем вчинення порушення, або за місцезнаходженням відповідача, або за місцем настання наслідків порушення [66].

Заключні положення

1. Під системою антимонопольних органів слід розуміти су­купність самостійних, відокремлених структурних підрозділів, на­ділених певним колом прав та обов'язків (повноваженнями), які виконують їх в межах наданої їм компетенції за принципом «До­зволено те, що передбачено законом».

Система антимонопольних органів є складовою апарату держа­вного управління, а діяльність Антимонопольного комітету Украї­ни та його органів в сфері здійснення регулювання конкуренції є різновидом господарсько-управлінської діяльності, яка полягає у практичному здійсненні функцій державного регулювання госпо­дарських відносин в Україні.

2. На нашу думку, термін «компетенція» за смисловим зна­ченням є ширшим смислового визначення терміну «повнова­ження». Повноваження уточнюють та конкретизують компетен­цію певного органу чи посадової особи. Вважаємо, що конструкція окреслення кола питань, розгляд яких покладено на компетентний орган або відомство, повинна бути така: компе­тенція — загальне коло питань, повноваження — конкретні дії. Компетенція, як і повноваження державного органу, — це певним чином сформульовані його функції, і важливим є те, щоб вони належним чином виконувалися.

3. Антимонопольний комітет України є адміністративним орга­ном, який розглядає справи про господарські правопорушення, вла­сне кажучи, виконує функції органу правосуддя. Тому ми вважає­мо, що Антимонопольний комітет України повинен займатися лише превентивною діяльністю, справи ж повинні розглядати гос­подарські суди України, або судові палати, створені в структурі го­сподарських судів.

4. З розвитком ринкових відносин та для подальшого розвитку конкуренції необхідно буде створити окремий орган, наприклад Комітет з питань розвитку конкуренції, який би займався як по­передженням та розслідуванням порушень у сфері конкуренції (превентивна діяльність), так і розробкою конкретних рекоменда­цій і пропозицій щодо підтримки та розвитку добропорядних кон­куренційних відносин у господарській діяльності.

5. Форму запиту необхідно врегулювати нормативно та закріпити в Законі України «Про Антимонопольний комітет України», напри­клад, таким чином: «вимога державного уповноваженого надсила­ється суб'єкту господарювання у письмовій формі у вигляді запиту з чітким визначенням документів та необхідної інформації».

6. На нашу думку, неприпустимим є те, що Антимонопольний комітет України має право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за пору­шення антимонопольного законодавства, адже Антимонопольний комітет України не судовий орган.

Основні наукові результати розділу опубліковані автором в працях [89, 95, 113].