1. Загальна характеристикадиспозиційного напрямуу психології особистості

магниевый скраб beletage

Назва диспозиційного напряму плоходить від англійського сло-ва disposition -Теоретичну його основу вибудовують дві основні ідеї.

Перша полягає в тому, що люди демонструють певну стабільністьу своїх вчинках, думках і емоціях, незалежно від перебігу часу, по-дій і життєвого досвіду. Друга основна ідея диспозиційного напрямупов'язана з тією обставиною, що немає двох людей, повністю схо-жих між собою.

Гордон Оллпорт, Ганс Айзенк, Раймонд Кеттел - цих психологівоб'єднують як представників диспозиційного напряму у вивченніособистості. Диспозиційні психологи погоджувались у тому, що зако-номірною властивістю особистості є демонстрація певної постійностівчинків, думок, почуттів незалежно від плину часу, подій та життєво-го досвіду. Суть особистості визначається тими її схильностями, які є їїневід'ємним атрибутом і які вона проносить через усе життя. На думкудиспозиційних психологів, найсуттєвіші властивості особистості по-яснюються такою психологічною реальністю, як риси.

Риси - це фундаментальні одиниці особистості, кожна з яких єузагальнененою схильністю діяти певним чином у відповідній типовійситуації. Разом з тим, представники цього напряму по-різному визна-чають кількість та сутність базових параметрів, необхідних для адек-ватного опису особистості.

Зокрема, Гордон Оллпорт підкреслював унікальність кожної осо-бистості і її конкретних рис. Вчений також приділяє увагу питанню,яким чином на поведінку людини впливають когнітивні і мотиваційніпроцеси. Теорія Оллпорта є поєднанням гуманістичних та індивіду-альних підходів до вивчення людської поведінки. Так, гуманістичноює спроба вченого виявити потенціал особистісного зростання і саморе-алізації особистості. Індивідуальний підхід відбивається в прагненніОллпорта зрозуміти і передбачити розвиток реальної, конкретної осо-бистості. Оллпорт переконаний у тому, що поведінка людини завжди єрезультатом тієї або іншої конфігурації особистісних рис.

Ганс Айзенк і Раймонд Кет тел, використовуючи складну психоме-тричну техніку факторного аналізу, намагалися показати, як базис-на структура рис особистості впливає на поведінкові реакції індивіда.Для Айзенка в особистості надзвичайно важливі три основні параме-три: інтроверсія — екстраверсія, стабільність—нейротизм, психотизм— сила суперего. Кеттел, на відміну від Айзенка, стверджує, що струк-туру особистості визначають принаймні 16 основних рис. Він вважаєтакож, що для прогнозування поведінки можна виводити рівняння,ґрунтуючись на точних вимірах особистісних особливостей.

Слід зазначити, що далеко не всі психологи погоджуються щодостабільності особистості. Опоненти цього підходу доводять, що пове-дінка людини з перебігом часу і у різних обставинах зберігає лишенезначну постійність особистісних проявів.