4. Структурна теорія рис особистостіРаймонда Кеттела : Психологія особистості : B-ko.com : Книги для студентів

4. Структурна теорія рис особистостіРаймонда Кеттела

Раймонд Кеттел (1905-1998) - один із найвпливовіших та най-оригінальніших психологів, які працювали в галузі індивідуальнихвідмінностей, інтелекту та особистості, психометрики та генетики по-ведінки.

Кеттел вважав метою психологічного дослідження особистості -встановити закони, за якими поводяться люди в усіх видах соціаль-них ситуацій та у типових ситуаціях середовища. Значну частинусвого життя Раймонд Кеттелл присвятив створенню завершеної схе-ми певних властивостей людської особистості. Саме він уперше ви-значив практично вичерпний список нормальних і аномальних тем-пераментних та структурних рис. Потім Кеттелл перейшов до вимірудинаміки особистості, знайшовши при цьому риси, які він назвав мо-тиваційними. На думку Кеттелла, знаючи структуру і динаміку осо-бистості, можна успішно передбачати поведінку конкретної людини.

За довгі роки праці Кеттел створив оригінальну теорію особис-тості на основі психометричних досліджень. Використовуючи індук-тивний метод, він збирав кількісні дані з трьох джерел: дані про ре-альну поведінку впродовж життя, свідчення самих людей про себе ірезультати об'єктивних тестів, вирахував взаємні кореляції величині сформував кореляційні матриці. Вчений виділив основні структу-ри (первинні фактори), які визначають особистість. У цілому психо-лог визначив 35 особистісних рис першого порядку, з яких 23 рисипритаманні нормальній особистості та 12 свідчать про патологію. Урезультаті повторного факторного аналізу Кеттелу вдалося визна-чити вісім рис другого порядку. Первинні і вторинні фактори в теоріїКеттела називаються «основними рисами особистості», і, відповідно,сама теорія дістала назву теорії рис.

Кеттел настільки захопився вивченням рис, що виявив прагнен-ня з їх допомогою описати не тільки особистість окремої людини, ай соціальні групи, до яких вона входить. Кеттел зазначав, що на осо-бистість впливають як ситуаційні чинники, так і ті групи, до якихвона належить. Він запропонував спеціальний термін на позначеннядіапазону рис, з допомогою яких може бути охарактеризована окремагрупа, - синтальність.

Кеттел виявив, що порівняно з британськими студентами, амери-канські більш екстравертовані, радикальні та мають більш вираженеСуперего, тоді як британцям властивий більший консерватизм і потуж-ніша сила Его. Кеттел також дійшов висновку, що американці меншемоційні, ніж інші нації. Можна сказати, що така фантастична спроба -за допомогою емпіричних методів детально описати риси, що характери-зують суспільство в цілому, - була здійснена єдиним психологом - Кет-телом, що свідчить про його надзвичайну наукову сміливість.

Після майже шістдесятьох років роботи Кеттелл, який ставив пе-ред собою завдання скласти повну карту особистості, досяг успіху устворенні вичерпної кваліфікації особистісних структур, а також роз-робив метод, що дозволяє передбачати поведінку особистості. ТеоріяКеттела беззаперечно є найбільш комплексною системою поглядів наособистість у сучасній психології, що повністю спирається на викорис-тання точних емпіричних методів дослідження.

Тема 1.4

КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОСОБИСТОСТІ

План

Загальна характеристика когнітивного підходу до особистості

Розвиток мислення в онтогенезі (теорія Жана Піаже)

Теорія особистісних конструктів Джорджа Келлі

Теорія поля Курта Левіна