2. Розвиток мислення в онтогенезі(теорія Жана Піаже)

магниевый скраб beletage

Швейцарський психолог Жан Піаже (1896-1980) вивчав зако-номірності розвитку мислення у дитини і прийшов до висновку, щокогнітивний розвиток є результатом послідовних стадій розвиткуособистості. Розвиток інтелекту дитини відбувається у постійних по-шуках рівноваги між тим, що дитина знає і що прагне зрозуміти. Всідіти проходять ці стадії в однаковій послідовності під впливом такихфакторів, як дозрівання нервової системи, накопичення досвіду, роз-виток мовлення і виховання. Когнітивний розвиток дитини можеблокуватись на певному етапі, якщо один із перерахованих факторівнедостатньо представлений.

Згідно з теорією Піаже, в розвитку інтелекту людини можна ви-ділити чотири головні періоди: сенсомоторна стадія (від народженнядо 2 років), доопераційна стадія (від 2 до 7 років), стадія конкретнихоперацій (від 7 до 11 років) і стадія формальних операцій (від 11 до 15років).

Сенсомоторний інтелект — стадія розвитку інтелекту (віднародження до двох років), яка розгортається до періоду інтенсивно-го опанування мови. На цій стадії досягається координація сприйнят-тя та моторики, дитина взаємодіє з об'єктами, їхніми перцептивнимита моторними сигналами, однак не зі знаками, символами, що репре-зентують об'єкт.

Доопераційне мислення — стадія розвитку інтелекту дитини віддвох до семи років, що характеризується формуванням символічноїфункції, яка забезпечує розрізнення означуваного та означення і єосновою розвитку уявлень. На цій стадії розвитку дитина орієнтуєть-ся тільки на перцептивні співвідношення. Дитяче мислення на ційстадії відзначається егоцентризмом.

Стадія конкретних операцій — форма мислення, що здійснюєть-ся на основі логічних операцій, в яких використовуються зовнішнінаочні дані. Ця стадія розвитку властива дітям віком від 7-8 до 11-12років. На цій стадії формується понятійне відображення середовища,дитина опановує прості операції класифікації, формуються поняттячисла, часу, руху тощо. На цій стадії операції мислення ще не цілкомрозвинуті, вони не формалізовані, залежні від конкретного змісту, врізних предметних областях розвиваються нерівномірно, не об'єднанів цілісну систему.

Стадія формальних операцій - стадія розвитку інтелекту,характерна для дитини віком від 11-12 до 14-15 років. Це система,надбудована над конкретними операціями. Опанувавши формальніоперації, дитина може будувати власні гіпотетико-дедуктивні висно-вки, які ґрунтуються на самостійному висуванні гіпотез і перевірці їх-ніх наслідків. Гіпотетичне та абстрактне мислення дозволяє виходитив гіпотетичні світи, досліджувати та встановлювати суттєві законо-мірності.

Розвиток операційного мислення, за теорією Піаже, знаменуєзавершення інтелектуального розвитку, однак не всі люди досягаютьстадії формальних операцій. Це властиво лише високорозвинутим вінтелектуальному плані індивідам.

Вагомим вкладом у психологію були експерименти Піаже по до-слідженню егоцентризму. Так, Піаже ставив дітям прості питання,де потрібно було розглянути ситуацію з точки зору іншої людини. На-приклад, він запитував дитину, скільки у неї братів і, почувши від-повідь: «У мене два брати» - задавав дитині наступне питання: «Аскільки братів у твого старшого брата?» Як правило, діти не моглиправильно відповісти на це питання і відповідали, що у старшого бра-та лише один брат, забуваючи при цьому себе.

Складнішим був наступний експеримент, у якому дітям пропо-нувався макет з трьома горами, на вершинах яких були розташованірізні предмети - млин, будинок, дерево. Дітям показували декількафотографій макету і просили вибрати ту з них, на якій усі три горирозташовані так, як їх бачить дитина. Це завдання виконували на-віть маленькі, 3-4-річні діти. Після цього, з іншого боку макету ста-вили ляльку, і експериментатор просив дитину вибрати ту фотогра-фію, яка відповідає точці зору ляльки. З цим завданням діти вже немогли впоратися, причому, як правило, навіть 6-7-річні діти зновувибирали ту фотографію, яка відображала їх позицію перед макетом,але не позицію ляльки або іншої людини. Ці експерименти дозволилиПіаже зробити висновок про те, що дітям дошкільного віку важкостати на чужу точку зору, тобто вони егоцентричні.

Головне досягнення Ж.Піаже в тому, що він першим зрозумів, до-сліджував і виявив специфіку та якісну своєрідність дитячого мис-лення, показав, що мислення дитини відрізняється від мислення до-рослої людини. Розроблені ним методи дослідження рівня розвиткуінтелекту широко використовуються у сучасній практичній психо-логії.