3. Теорія особистісних конструктівДжорджа Келлі

магниевый скраб beletage

Джордж Келлі (1905-1965) - один із засновників когнітивногонапрямку у психології особистості вважає, що кожна людина - до-слідник, який контролює, розуміє і передбачає свою поведінку, якийробить висновок, базуючись на минулому досвіді і передбачає майбут-нє. Терміни, які люди використовують для розуміння один одного,для опису себе і своєї позиції, одержали назву особистісних конструк-тів. Особистісний конструкт - це ідея або думка, яку людина ви-користовує, щоб усвідомити, пояснити чи передбачити свою поведін-ку. Приклади особистісних конструктів, які людина використовує уповсякденному житті: «врівноважений - неврівноважений», «розум-ний - безглуздий», «чоловічий - жіночий», «релігійний - атеїстич-ний» тощо.

Таким чином, особистість — це система організованих особистихконструктів, у яких переробляється (сприймається й інтерпретуєть-ся) особистий досвід людини. Структура особистості у рамках даногопідходу розглядається як індивідуально своєрідна ієрархія конструк-тів. Тобто, система конструктів людини організується у пірамідаль-ну структуру, де її складові (конструкти) знаходяться або у суперор-динатній, або у субординатній позиції. Наприклад, якщо зустрівшилюдину, ви відразу оцінюєте її з погляду того, чи є вона доброю абозлою, і тільки потім — охайною або неохайною, то ваш конструкт«добрий-злий» є суперординатним, а «охайний - неохайний» — су-бординатним.

Кожний конструкт має «дихотомію» (два полюси): «спортивний-неспортивний», «стриманий-нестриманий» тощо. Людина вибираєтой полюс дихотомічного конструкта, той результат, який має кращупрогностичну цінність. Одні конструкти придатні для використаннялише у вузькому колі подій (конструкт «спортивний-неспортивний»),тоді як інші мають широкий діапазон застосування (наприклад, кон-структ «добрий-злий»).

Відповідно до даної метафори, Келлі описує людей як учених, ко-трі формулюють гіпотези про навколишній світ у формі особистіснихконструктів, потім перевіряють свої припущення на практиці. Якщоконструкт допомагає чітко прогнозувати поведінку, людина збережейого надалі, і навпаки. Отже, дієвість конструкта перевіряється з по-гляду його прогностичної ефективності, а поведінка людини визна-чається тим, як людина прогнозує майбутні події. Змінити свої кон-структи дуже важко, іноді неможливо, і тому людина прагне змінитиінших людей, щоб ті відповідали її конструктам.

Психічні розлади виникають у людини тоді, коли не спрацьову-ють особистісні конструкти - людина не може прогнозувати події,потерпає від невдач. Коли людина переживає труднощі у прийняттінавіть дріб'язкових рішень - виникає депресія. Задача терапевта -допомогти людям змінити конструкти, апробувати нові гіпотези, ін-терпретувати ситуацію і стати більш ефективною людиною.

Люди розрізняються за змістом і кількістю доступних їм кон-структів, за складністю організації системи конструктів і тим, на-скільки ці системи відкриті змінам. Джордж Келлі виділяє два типиособистостей: когнітивно складна (особистість, у якої є велика кіль-кість конструктів) і когнітивно проста (з невеликою кількістю кон-структів).

Когнітивно прості особистості розглядають інших людей тадовколишній світ, базуючись на невеликій кількості конструктів.Когнітивно прості люди мають усталені погляди щодо інших людей,ігнорують інформацію, яка суперечить їхнім уявленням. Вони про-сті в спілкуванні, володіють бідним репертуаром соціальних ролей.Когнітивно прості суб'єкти не помічають відмінностей між собою таіншими людьми, вони прагнуть знайти підтвердження тому, що іншісхожі на них, їхні соціальні прогнози неефективні.

Когнітивно складними вважають тих людей, які використову-ють достатньо складну і диференційовану систему конструктів. Воничітко розрізняють себе та інших, розглядають людей у багатьох раку-сах, їхні уявлення про інших складні та диференційовані, вони помі-чають тонкі нюанси поведінки інших людей, не ігнорують різнома-нітні суперечності, їхні соціальні прогнози значно надійніші.

Когнітівно складна особистість, у порівнянні з когнітивно про-стою, відрізняється наступними характеристиками: 1) має кращепсихічне здоров'я; 2) краще справляється зі стресом; 3) має вищийрівень самоооцінки; 4) більш адаптивна до нових ситуацій.

Згідно теорії особистісних конструктів, двоє людей схожі одне наодного настільки, наскільки схожі їх системи конструктів. Більшістьлюдей шукають друзів і коханих серед тих, чия когнітивна склад-ність відповідає їхнім власним показникам. З віком люди стаютьбільш когнітивно складними, і, відповідно, з віком ускладнюється іЯ-коицепція особистості. Когнітивна складність - бажана адаптивнариса, однак вона не є єдиним критерієм адаптивної конструктної сис-теми. Здоровий розвиток особистості спирається на інтеграцію різно-манітних конструктів.

Келлі заклав міцний гуманістичний фундамент своєю працею,прийнявши центральним положенням те, що люди здатні до постій-ного самооновлення. Оскільки люди конструюють зміст свого життяще на ранніх етапах індивідуального розвитку, пізніше вони часто неусвідомлюють, що існує багато способів змінити себе і своє ставленнядо світу. Для сприймання реальності органічно властива гнучкість. Уній є місце для пошуку, творчості й відновлення. У будь-якому віцілюди можуть реконструювати сприймання реальності. Фактично,теорія особистісних конструктів є психологією розуміння розмаїттяпоглядів особистості - розуміння, завдяки якому можна допомогтилюдині розв'язати її проблеми.