2. Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу : Психологія особистості : B-ko.com : Книги для студентів

2. Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу

Американський психолог А. Маслоу (1907-1970) - один із осно-воположників гуманістичної теорії, головною характеристикоюособистості вважав потяг до самоактуалізації, самовираження, дотворчості та любові, в основі яких лежить гуманістична потреба не-сти людям добро. Він стверджував, що людині не властиві природже-ні інстинкти жорстокості й агресії, як вважав З. Фрейд. Навпаки, вних закладено інстинкт збереження своєї популяції, що змушує лю-дей допомагати одне одному. Потреба в самоактуалізації своїх мож-ливостей і здібностей властива здоровій людині, а найбільшою мірою- видатним людям. Суспільство може процвітати, якщо воно знахо-дить шляхи розвитку здорових, сильних, розумово повноцінних осо-бистостей. Поступ суспільства відбувається не революційним шля-хом, не соціальними перетвореннями, а задоволенням гуманістичнихпотреб людини.

За А. Маслоу, ядро особистості утворюють гуманістичні потре-би в добрі, моральності, доброзичливості, з якими народжується лю-дина і які вона може реалізувати за певних умов. Однак, ці потреби всамоактуалізації задовольняються лише під час задоволення іншихпотреб і передусім фізіологічних. Більшості ж людей не вдається до-сягти задоволення навіть нижчих потреб. Ієрархія потреб, згідно зМаслоу, охоплює:

фізіологічні потреби;

потреби в безпеці;

потреби в любові й прихильності;

потреби у визнанні та оцінці;

потреби в самоактуалізації - реалізації здібностей і талантів.

Фізіологічні потреби. Потреби цього рівня - це потреби фізич-ною виживання: в їжі, воді, кисневі, сні, активності, захисті від екс-тремальних температур, сенсорній стимуляції. Це основні, найбільшсильні і невідкладні потреби. Якщо людина не задовольнить цихпотреб на якомусь мінімальному рівні, вона не буде зацікавленою впотребах вищих рівнів ієрархії. Окреслені потреби мають і таку ха-рактерну рису: якщо одна з цих потреб залишається незадоволеною,вона дуже швидко стає настільки домінуючою, що всі інші потребивідходять на задній план.

Потреби безпеки та захисту. До цього рівня належать потребив організації, в законі і порядку, в прогнозованості подій, у відсут-ності таких загрозливих сил, як хаос, хвороби, страх. Слід підкресли-ти, що умови стабільності, надійності, прогнозованості надзвичайноважливі для розвитку особистості дитини. Не менш суттєвими потре-би безпеки є для дорослих здорових людей. Здорова людина прагненадійності в роботі, умовах зарплати. Пошуками безпеки мотиво-вані такі дії людей, як створення накопичувальних рахунків, при-дбання страхових полісів.

Потреби належності та любові Люди гостро переживають мукисамотності, відсутність друзів і близьких або соціальне відчуження.Для здорового почуття власної гідності людині дуже важливо, щоб їївизнавали інші та вважали гідною поваги. Любов є основною переду-мовою здорового розвитку особистості. Маслоу зробив висновки проіснування суттєвої кореляції між щасливим дитинством та психіч-ним здоров'ям дорослої людини.

Потреби самоповаги. Потреби самоповаги Маслоу поділив на двігрупи: самоповага та повага інших. Особистості важливо усвідомлю-вати, що вона гідна самоповаги, може справлятися із завданнями тавимогами життя. Другий тип потреб характеризується таким катего-ріями, як престиж, визнання, репутація, статус, оцінка, прийняттяу соціальному оточенні. У такому випадку для особистості важливознати, що те, що вона робить, визнано та високо оцінюється значими-ми людьми. Задоволення потреб цього рівня породжує почуття впев-неності у собі, розвиває почуття власної гідності та усвідомлення, щоособистість є корисною та необхідною в цьому світі. Маслоу підкрес-лював, що здорова самоповага ґрунтується на заслуженій повазі ін-ших людей, а не на славі, лестощах чи соціальному статусі.

Потреби самоактуалізації, або потреби особистого самовдоско-налення. Самоактуалізація визначається Маслоу як бажання людинимаксимально розвинути свої здібності, цілком розгорнути закладе-ний природою потенціал. У процесі самоактуалізації особистість стаєсаме такою, якою вона може бути, і досягає вершини своїх можливос-тей.

Одним із найслабших положень у теорії Маслоу є те, що дані по-треби знаходяться у заданій ієрархії і «вищі» потреби (наприклад, всамоактуалізації) виникають лише після того, як задовольняютьсябільш елементарні, наприклад, фізіологічні потреби. Не лише кри-тики, але і послідовники Маслоу доводять, що дуже часто потреба всамоактуалізації домінує і визначає поведінку особистості, незважа-ючи на те, що її фізіологічні потреби залишилися незадоволеними.

Самоактуалізації досягає лише невелика кількість людей, вважаєМаслоу. Самоактуалізованій особистості притаманні такі риси:

повне схвалення реальності й комфортне відношення до неї (неховатися від життя, а знати, розуміти його);

схвалення інших і себе («Я роблю своє, а ти - своє. Я в цьомусвіті не для того, щоб відповідати твоїм очікуванням. І ти вцьому світі не для того, щоб відповідати моїм очікуванням. Яє я, ти є ти. Я поважаю і приймаю тебе таким, яким ти є»);

професійне захоплення улюбленою справою, орієнтація на за-вдання, на справу;

автономність, незалежність від соціального середовища, само-стійність думок;

здатність до розуміння інших людей, увага, доброзичливістьдо людей;

постійна новизна, свіжість оцінок;

розрізнення мети і засобів, зла і добра (не будь-який засіб при-датний для досягнення мети);

спонтанність, природність поведінки;

гумор;

саморозвиток, вияв здібностей, потенційних можливостей, са-моактуалізуюча творчість у роботі, любові, житті;

готовність до розв'язання нових проблем, до усвідомленнявласного досвіду, справжнього розуміння своїх можливостей.

Фундаментальною позицією гуманістичної психології є визнанняпріоритетності творчого потенціалу людини. Маслоу перший висло-вив тезу, що творчість є універсальною характеристикою людини, їїневід'ємною сутністю. Творчі здібності притаманні людині від наро-дження. Це природно для людини такою ж мірою, як птахам літати,а деревам - вкриватися листям. Здатність до творчості закладена вкожному з нас, для творчості не потрібні якісь особливі обдаруванняабо навички. Щоб бути творчими, немає потреби писати книги, кар-тини або компонувати музику. Так робить лише невелика кількістьлюдей. Творчість - універсальна функція людини, що передбачає всівиди саморозкриття. Творчими можуть бути люди будь-яких про-фесій у своїй діяльності та побуті. Однак, більшість людей протягомжиття втрачають здатність до творчості. Особливо руйнівні чинникитворчого потенціалу пов'язані з офіційною освітою. Деградації осо-бистості сприяють психологічні і соціальні чинники. Етапи деграда-ції особистості за теорією Маслоу:

формування психології «пішака», глобального відчуття своєїзалежності від інших сил (феномен «безпорадності»);

створення дефіциту благ, у результаті чого вони стають пер-винними потребами в їжі та виживанні;

створення «чистоти» соціального оточення - поділ людей на«добрих» і «поганих», «своїх» і «чужих», відчуття провини ісорому за себе;

створення культу «самокритики»;

збереження «священних основ» (заборонено навіть замислю-ватися над провідною ідеологією);

формування спеціалізованої мови (складні проблеми спре-совуються у короткі, надзвичайно прості вирази, які легкозапам'ятати).

Теорія Маслоу відповідає потребам сучасної людини, її прагнен-ням до творчості, до розкриття свого потенціалу, вона бере до увагипозитивні аспекти особистого життя і переконує, що кожна людина во-лодіє потенціалом внутрішнього розвитку та самовдосконалення.