5. Екзистенційна психологія Ролло Мея

магниевый скраб beletage

Ролло Мей (1909-1994) провідний представник екзистенційноїпсихології у США. За останні півсторіччя цей напрям, започаткова-ний у філософії другої половини XIX і першої половини XX століт-тя, поширився у всьому світі. Представниками екзистенційної психо-логії здійснюється феноменологічний аналіз актуального людськогоіснування шляхом дослідження проблем життя і смерті, свободи і ви-бору, сенсу буття. Не випадково сама назва походить від англійськогослова exzistence - існування, буття. Існуванню надано перевагу передсутністю, розвиток і зміни вважаються важливішими, ніж стійкі йнерухомі характеристики, процес має переваги над результатом.

Теорія Р. Мея базується на клінічних експериментах. Людинаживе сьогоденням, для неї актуально насамперед те, що відбуваєтьсятут і тепер. У цій єдиній справжній реальності людина формує себесама і відповідальна за те, ким вона врешті-решт стає. Прослідкову-ючи докорінні відмінності між психічно здоровою, повноцінною лю-диною і психічно хворою, Р. Мей дійшов до висновку, що багатьомлюдям бракує хоробрості зустрітися віч-на-віч зі своєю долею. Спро-би уникнути подібного зіткнення призводять до того, що люди на-магаються втекти від відповідальності, заявляючи про споконвічнунесвободу своїх дій. Не бажаючи робити вибір, вони втрачають здат-ність бачити себе такими, якими вони є насправді, і переймаютьсяпочуттям власної незначущості й відчуженості від світу. А здоровілюди, навпаки, кидають виклик своїй долі, цінують, оберігають своюволю і живуть справжнім життям, чесно щодо себе та інших. Вониусвідомлюють неминучість смерті, але їм вистачає сміливості житив сьогоденні. Мей вважав, що воля приходить до людини, коли вонапротистоїть своїй долі і розуміє, що смерть або небуття можливе вбудь-який момент. Людина може бути внутрішньо вільною, навітьякщо вона фізично перебуває у в'язниці.

У своїй концепції особистості Р. Мей особливо підкреслював уні-кальність особистості, вільний вибір і усвідомлений цільовий аспектповедінки. Як і інші екзистенціалісти, Мей вважає, що: 1) існуван-ня передує сутності (важливіше, що люди роблять, а не хто вони є);2) люди поєднують у собі риси як суб'єкта, так і об'єкта (люди є іс-тотами, які і думають, і діють) 3) люди прагнуть знайти відповіді нанайважливіші питання щодо сенсу життя; 4) воля і відповідальністьзавжди врівноважують одна одну, тому жодна з них не може бутиприсутня у людині окремо від іншої; 5) жорсткі теорії особистостісхильні дегуманізувати людину і перетворювати її на об'єкт або пред-мет для дослідження.

Екзистенціалісти застосовували феноменологічний підхід до ви-вчення особистості, наполягаючи на тому, що людину найкраще мож-на зрозуміти в її власних координатах. Єдність людини та її феноме-нологічного світу виражено терміном «буття-в-світі». Є три формибуття-в-світі: 1) наші відносини зі світом зовнішніх об'єктів або речей,2) наші стосунки з іншими людьми; 3) стосунки з власною особистіс-тю. Здорові люди живуть у всіх цих трьох світах одночасно. Якщолюдина усвідомлює своє буття-в-світі, вона також усвідомлює можли-вість небуття, або неіснування. Життя стає для нас більш значним,коли ми стоїмо перед фактом неминучості смерті або небуття.

Визнання небуття сприяє розвиткові почуття тривоги, що зрос-тає, якщо людина розуміє, що її наділено волею вибору і навантаженовідповідальністю за свої дії. Нормальну тривогу переживає кожен ізнас. Вона пропорційна загрозі. Невротична тривога більша за загро-зу, викликає придушення і реакцію самозахисту. Почуття провини,як і почуття тривоги, є нормальним для людини.

Досліджуючи таке складне людське почуття, як любов, Р. Мейзробив висновок, що любов також повинна викликати турботу і ви-магає почуття відповідальності. Мей виокремлював чотири види лю-бові:

секс, що є фізіологічною функцією;

ерос, що прагне до тривалого союзу з коханою людиною;

філія - дружба, що не має вираженої сексуальної спрямова-ності;

альтруїстична любов, що не вимагає нічого натомість.

Тема 1.6ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІПСИХОЛОГІВ США І ЕВРОПИ

План

Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури

Теорія соціального научіння Джуліана Роттера

Психологія свідомості Вільяма Джемма

Особистість в «описовій психології» Вільгельма Дільтея та ЕдуардаШпрангера

Теорії особистості у французькій соціологічній школі

Транзактний аналіз Еріка Берна