Психологія ставлень В. М. Мясіщева

магниевый скраб beletage

Теорія Мясіщева (1892-1973) базується на ідеях Лазурського прокласифікацію особистостей, згідно з типами їх ставлення до навко-лишньої дійсності. Основне положення теорії Мясіщева полягає втому, що особистість, психіка і свідомість людини - це єдність відо-браження об'єктивної дійсності і ставлення людини до неї. Психоло-гічні ставлення людини - це цілісна система індивідуальних, вибір-кових, свідомих зв'язків особистості з різними сторонами об'єктивноїдійсності: з явищами природи і світом речей; з людьми і суспільством;із собою як суб'єктом діяльності.

Вивчаючи людину з позиції її ставлення, ми визначаємо її зміс-товні зв'язки з довколишньою суспільною дійсністю. Поняттяставлення відображає, за Мясіщевим, внутрішню сторону зв'язкулюдини з дійсністю. Воно змістовно характеризує особистість як ак-тивного суб'єкта з його вибірковим характером внутрішніх пережи-вань і зовнішніх дій, спрямованих на різні сторони об'єктивної дійснос-ті. Діяльність і поведінка особистості визначаються її ставленням дорізних сторін дійсності.

Ставлення особистості має певну структуру, окремі компонентиякої можуть виступати як аспекти ставлення, його сторони і види.Структура ставлення визначається декількома ознаками: вибірковіс-тю, активністю, цілісністю, усвідомленістю. Найважливішими вида-ми ставлень автор вважав потреби, мотиви, емоційні ставлення (при-язнь-неприязнь, любов, симпатія-антипатія тощо). Домінуючим став-ленням, яке визначає життєвий шлях особистості, є спрямованість.

Найвищий рівень розвитку особистості визначається рівнем сві-домого ставлення до оточуючого світу і самосвідомістю, як свідомимставленням власне до себе. Ставлення людини до себе визначається їїставленням до інших людей і їх ставленням до неї. Виходячи з цього,Мясіщев у типології характерів основне значення надає особливос-тям ставлень людини до інших.

За теорією Мясіщева, ставлення пов'язані з різними підструкту-рами особистості. Властивості темпераменту і характеру виявляють-ся лише під час активного ставлення до об'єкта, який викликає реак-цію. Здібності людини знаходяться в співвідношенні із схильностя-ми, які є рушійною силою розвитку здібностей. Схильності - не щоінше, як потреба у певній діяльності і позитивне ставлення до неї.

3. Московська школа