Особистість у теорії діяльності О. М. Леонтьєва

магниевый скраб beletage

У працях О. М. Леонтьєва (1903-1979) отримали подальшийрозвиток положення, висловлені Л. С. Виготським. О. М. Леонтьєввизначав особистість як цілісне утворення, яке є відносно пізнім про-дуктом суспільно-історичного й онтогенетичного розвитку людини.Людина вступає в історію як індивід, наділений природними власти-востями і здібностями, а особистістю вона стає лише будучи суб'єктомсуспільних стосунків. Згідно теорії Леонтьєва, особистість характери-зують тільки ті психічні процеси й особливості, які сприяють здій-сненню її діяльності. Ієрархія діяльностей утворює ядро особистості.Основною характеристикою особистості є самосвідомість, тобто усві-домлення людиною себе в системі суспільних стосунків.

Кожному віковому періоду розвитку особистості, за теорією ді-яльності, відповідає певний вид діяльності, який набуває провідногозначення у формуванні нових психічних процесів і властивостей осо-бистості. Розробка проблеми провідної діяльності стала фундамен-тальним вкладом Леонтьєва в дитячу і вікову психологію. Вчений нелише охарактеризував зміну провідних діяльностей у процесі розви-тку дитини, але і започаткував вивчення механізмів цих змін, перехідоднієї провідної діяльності у іншу.

Провідною діяльністю Леонтьєв називає діяльність, що має на-ступні три ознаки. По-перше, це діяльність, у формі якої виникаютьі всередині якої диференціюються інші, нові види діяльності. По-друге, це діяльність, у якій формуються або розвиваються психічніпроцеси (мислення, сприйняття, пам'ять і так далі). По-третє, це ді-яльність, від якої залежать основні психологічні зміни особистості уданий період розвитку.

Леонтьєв виділяє три основних параметри особистості: широ-та зв'язків людини зі світом, рівень їх ієрархізованості та загальнаструктура. Людина живе в реальності, що дедалі більше розширюєть-ся для неї. Багатство зв'язків індивіда з оточуючим світом породжуєособистість. Ієрархії мотивів та діяльностей особистості утворюютьвідносно самостійні одиниці її життя. Внутрішні співвідношення го-ловних мотиваційних ліній у сукупності діяльностей людини харак-теризують загальний «психологічний профіль» особистості.

Психологічні підструктури особистості - темперамент, потреби іпотяги, емоційні переживання та інтереси, навички та звички, мо-ральні риси характеру тощо — виявляють себе в умовах життя осо-бистості. Важливою є думка Леонтьева про те, що особистість розви-вається не в межах задоволення потреб людини, а у творчості, яка незнає меж.