Концепція особистості Г. С. Костюка

Видатний український психолог Г.С. Костюк (1899-1982) зробивзначний внесок у психологічну теорію особистості. За його концепцією,індивід стає суспільною істотою, особистістю тоді, як у нього форму-ються свідомість і самосвідомість, утворюється система психічнихвластивостей, здатність брати участь у житті суспільства, виконуватисоціальні функції.

Об'єктивна соціальна сутність особистості завжди реалізуєтьсясуб'єктивними психічними засобами. Одночасно соціальне, яке зу-мовлює психічне в людини, визначає її соціальні взаємини з іншимилюдьми.

Психічна діяльність особистості відбувається в результаті інте-грації психічних процесів та властивостей і здійснюється нейрофізіо-логічними механізмами. Останні є системою, що у своєму функціо-нуванні залежить від тих систем організму, які складаються з біохі-мічних, біофізичних та інших компонентів. Між психічним і фізіоло-гічним існують складні стосунки. Психічне не тільки реалізуєтьсяфізіологічним, а й зазнає змін залежно від перебігу функціонуванняфізіологічних механізмів.

Особливості нейродинаміки відіграють суттєву роль у станов-ленні індивідуальної своєрідності особистості. Проте, особистість можеусвідомлювати власні недоліки і певною мірою компенсувати їх. На-приклад, стримувати афективність, імпульсивність свого темперамен-ту тощо.

Слід розрізняти поняття «індивід» та «особистість». Людина є інди-відом на всіх етапах онтогенезу і за всіх умов, а особистістю стає і можеперестати бути нею.

Необхідно долати абсолютне протиставлення природного і суспіль-ного, біологічного і соціального в житті особистості. Немає суспіль-ного, соціального без природного, біологічного, як немає суспільствапоза індивідами, які в ньому взаємодіють.

Найпродуктивнішим, на думку Г. С. Костюка, є підхід до пробле-ми структури особистості, який базується на аналізі її діяльності. Аджесуспільні умови визначають психічні властивості особистості лише че-рез дії самого індивіда.

Зв'язок між діяльністю особистості та її психічними власти-востями складний і багатозначний. У тій самій діяльності, навчаль-ній або трудовій, психічні властивості нерідко формуються по-різному.Якості особистості, що виникають під час діяльності, включаються уструктуру її подальшої діяльності, зазнають змін, диференціюютьсята інтегруються і стають компонентами більш складного цілого, якимє структура особистості. Остання постає при цьому як стійка й динаміч-на система психічних властивостей.

Структуру особистості утворюють різні психічні властивості. Цепередусім свідомість і самосвідомість. Індивід стає особистістю,оскільки він усвідомлює навколишнє буття і себе самого, своє став-лення до нього, свої функції та обов'язки. Формою існування свідомос-ті є насамперед знання. Вони входять у систему психічних властивос-тей як певна підсистема, що характеризує освіченість особистості.

Крім того, важливою підсистемою структури особистості є спрямо-ваність її діяльності, яка визначається потребами й інтересами, цінніс-ними орієнтаціями, цілями та установками, моральними та іншимипочуттями. Особистість характеризується й тим, як вона здійснюєсвої потяги, реалізує свою цілеспрямованість, якими вміннями, зді-бностями та вольовими якостями володіє.

Структура особистості - ієрархічне утворення, куди входять під-структури різного онтогенетичного віку. Ці підструктури входять узагальну організацію особистості як суб'єкта спілкування, пізнання іпраці.

Особистість являє собою діалектичну єдність різноманітних тавзаємопов'язаних психічних процесів і властивостей. Як систему, щосама себе регулює та вдосконалює, її характеризує єдність проти-лежних тенденцій і процесів - інтеріоризації та екстеріоризації, ди-ференціації та інтеграції, потяг до спілкування та до усамітнення,відокремлення тощо. Важливою є проблема джерел і характеру супер-ечностей особистості, їхньої ролі у формуванні особистості та шляхівподолання.

Динамічність і стійкість особистості дають їй змогу бути незалеж-ною від безпосередніх впливів ззовні, змінювати середовище відповід-но до своїх намірів і планів, створювати умови для власного розвитку.

МОДУЛЬ ІІПСИХОЛОГІЧНАХАРАКТЕРИСТИКАОСОБИСТОСТІ

Тема 2.1

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

План

Загальна характеристика властивостей людини як індивіда

Погляди психологів на роль генетичних чинників у розвитку особис-тості

Вікові індивідні властивості та особистість

Статевий диморфізм і статева ідентифікація особистості

Основні підходи до дослідження темпераменту

1. Загальна характеристика властивостейлюдини як індивіда

Індивід - це людина як носій психічних доособистістних функ-цій, у тому числі морфологічних і фізіологічних функцій (О. Г. Асмо-лов). Поняття індивід охоплює генетичні особливості людини. Гене-тичні чинники - це особливий вид впливів на поведінку механізмівспадковості.

Неможливо скласти психологічний портрет особистості, ігнорую-чи її індивідні властивості. Будь-які особистісні риси є результатомяк унікального життєвого досвіду, так і унікальних генетичних про-грам. У ході індивідуальної історії індивід соціалізується та набуваєнових властивостей, разом з тим стати особистістю і суб'єктом діяль-ності людина може лише на основі індивідних структур.

Розуміння того, як індивідні властивості пов'язані з особистісни-ми характеристиками, поки що визначається тільки різноманітнимигіпотезами. Сучасні дослідження, проведені на близнюках, перекон-ливо свідчать, що успадковуються емоційна стабільність, екстравер-сія, альтруїзм, соромливість. Мають певний генетичний компоненттакі особливості особистості, як відчуженість, агресивність, прагнен-ня до досягнень, лідерство, уява, почуття суб'єктивного благополуч-чя. Властивості індивіда утворюють безпосередню феноменальну кар-тину людської поведінки в реальному житті.

У структурі індивіда Б. Г. Ананьєв виділяє два класи властивос-тей: 1) вікові та статеві; 2) індивідуально-типологічні.

Усі психічні властивості необхідно вивчати з урахуванням віку тастаті людини, цих важливих вимірів її природного та соціального іс-нування. Вікові властивості — це ті властивості індивіда, що харак-теризують його розвиток в онтогенезі. Статеві властивості - це тііндивідні властивості, в яких відображаються особливості статі.

Індивідуально-типологічними є загальносоматичні (конституцій-ні), білатеральні та нейродинамічні властивості. До загальносома-тичних, або конституційних властивостей відносять ендокринно-бі-охімічні характеристики, загальний тип метаболізму (обмін речовинв організмі), морфологічні структури організму в цілому (консти-туцію людини). Білатеральні характеристики - це функціональнагеометрія тіла у формі симетрії чи асиметрії структурно-динамічниххарактеристик організму та окремих рухових і сенсорних систем.Нейродинамічні властивості характеризують особливості нервовоїсистеми.

Обидва класи властивостей - вікові, статеві та індивідуально-типологічні - утворюють первинну групу індивідних властивостей,їх взаємодія визначає динаміку вторинних індивідних властивостей.

До вторинних індивідних властивостей належать: 1) сенсорно-мо-торна організація людини, або система психофізіологічних функцій(сенсорних, перцептивних, мнемі