Інстинкти життя і смерті як рушійна сила поведінки (3. Фрейд)

магниевый скраб beletage

Фрейд вважав, що поведінка людини підпорядковується законузбереження енергії: енергія може переходити з одного стану в ін-ший, але кількість її залишається сталою. Фрейд перевів загальнийзакон природи збереження енергії на мову психологічних термінів убазові положення психоаналізу, стверджуючи, що психічну енергіюгенерують сексуальні та агресивні інстинкти. Тобто, в основі мотива-ції лежить прагнення задовольнити вроджені інстинкти (соматичнівимоги організму). Фрейд вважав, що будь-яка активність людини(мислення, сприйняття, пам'ять, уява) визначається інстинктам.Значна частина психічної енергії, що виникає з тілесних потреб,витрачається на розумову діяльність, яка дозволяє знизити рівеньзбудження, викликаного цими потребами. Інстинкти - це єдина при-чина будь-якої активності.

Керують поведінкою людини два основні інстинкти: інстинктжиття та інстинкт смерті. Для позначення енергії інстинктів життя вцілому Фрейд використовував термін лібідо. Лібідо - це енергія праг-нення до життя, що змушує до дій і думок, які приносять насолоду;потік енергії, що вільно перетікає з одного об'єкта де іншого. Фрейдпереконував, що інстинкт агресії лежить в основі всіх емоційних сто-сунків між людьми, і єдиним винятком з цього може бути лише став-лення матері до своєї дитини чоловічої статі.

Модель поведінки здорової особистості полягає в прагненні зменшитинапруження, підтримати динамічну рівновагу на такому рівні, щоб отри-мати та максимально посилити насолоду від задоволення потреби, дотри-муючись соціальних норм.