ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Проблема особистості - одна з найважливіших проблем, яка хвилю-вала людей як у глибоку давнину, так і в наш час. Людина, будучи час-тиною природи, вершиною розвитку органічного світу, водночас висту-пає в унікальній і неповторній формі як суб'єкт діяльності і спілкуван-ня, вона - будівничий і перетворювач соціального і предметного світу,творець духовних і матеріальних цінностей.

Особливої актуальності проблема особистості набула тепер, в умовахнебаченого динамізму соціальних процесів, науково-технічної револю-ції, зростання ролі суб'єктивного фактора в прогресі суспільного роз-витку. Отож, перед ученими і практиками, викладачами і педагогамиз усією гостротою постало питання про сутність людської особистості,шляхи її всебічного і гармонійного розвитку, про особливості, можли-вості і наслідки її матеріальної та духовної діяльності, вплив на природуі суспільство, про свободу і відповідальність людини в нових історич-них та економічних умовах. Врахування психології особистості дастьзмогу докорінно змінити наше українське суспільство, мобілізуватийого потенціал на розбудову громадянського суспільства. Необхідностворити умови для вдосконалення особистості, особливо її свідо-мості і самосвідомості, змінити світовідчуття, світосприймання ісвіторозуміння. Цьому сприяє запровадження до навчальних пла-нів підготовки фахівців курсу «Психологія особистості».

При розробці навчального посібника автор виходив з методологіч-ного положення про те, що рівень свідомості особистості невіддільнийвід інших рівнів її психіки - несвідомого, підсвідомого і надсвідомого,оскільки психіка функціонує як одна система. Тому, не вивчивши всіхрівнів психіки, їхньої взаємодії, неможливо зрозуміти природу особис-тості, її поведінку й діяльність, процес соціалізації, розвитку, форму-вання тощо.

Представлений навчальний посібник розкриває основний зміст на-вчального матеріалу, передбаченого для вивчення курсу «Психологіяособистості» під час лекційних, практичних занять, самостійної роботистудентів педагогічних спеціальностей в обсязі 54 години.

Курс розроблено для вивчення студентами педагогічних спеціальнос-тей, майбутня професія яких передбачає глибокі знання психології тавміння використовувати їх при вирішенні складних педагогічних ситу-ацій, у процесі взаємодії та спілкування із учнями, колегами, громад-ськістю. Виходячи із професійної спрямованості курсу, особлива увагау посібнику приділяється аналізу різних підходів, поглядів і позиційвчених щодо розвитку і формування особистості.

При підготовці посібника автор головними своїми задачами вва-жав:

Ознайомити студентів із класичними положеннями психоло-гічної науки про сутність особистості, її структуру, мотивацію та уні-кальні аспекти функціонування (творчість, самореалізацію, зрілість,психічне здоров'я).

Створити необхідні умови для опрацювання сучасного досвідупсихологічного аналізу особистості.

Сприяти розвитку психологічної культури педагога, показа-ти засобами теоретичної та експериментальної психології складністьпсихічного життя особистості, розвивати інтерес до самопізнання.

Посібник складається з двох частин - теоретичної та практичної,містить список рекомендованої і використаної літератури.

Теоретична частина посібника складається з текстів лекцій до всіхтем, передбачених навчальною програмою. Кожна лекція має план тазаголовки до окремих питань з подальшим розкриттям їх змісту.

Розробки практичних занять включають завдання на актуаліза-цію теоретичних знань, методики діагностики особистісних особли-востей, вправи для особистісного самопізнання і розвитку. Підібраніавтором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттє-віші наукові положення про природу особистості та розвинути нави-чки психологічного аналізу особистості.

Посібник призначається для викладачів і студентів вузів, учителівзагальноосвітньої школи, практичних психологів. Може бути вико-ристаний широким колом читачів, які цікавляться психологічнимипроблемами.

ИИ

МОДУЛЬ ІОСНОВНІ ПІДХОДИДО ВИВЧЕННЯОСОБИСТОСТІВ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1.1ОСОБИСТІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

План

Основні напрями вивчення особистості

Базові категорії психології особистості: індивід, особистість,індивідуальність

Основні етапи історії досліджень особистості.