Невротичні потреби особистості (К. Хорні)

магниевый скраб beletage

Карен Хорні обстоювала позицію, що в дитинстві домінують двіпотреби - у задоволенні та у безпеці. Головною потребою, що впли-ває на формування дитини, є потреба у безпеці. Вона виявляється упрагненні дитини бути любимою, бажаною та захищеною від небез-пек навколишнього світу. Завдяки задоволенню цієї потреби форму-ється здорова особистість. Якщо ж батьки не здатні проявити істиннулюбов і турботу, вони тим самим стимулюють внутрішній конфліктдитини між залежністю від рідних і почуттями образи.

Карен Хорні вважала, що невротичні потреби властиві всім лю-дям. Вони допомагають людині подолати почуття безпорадності,відчуженості, самотності. Але невротичні особи діють недостатньоадаптивно, вони обирають для себе одну потребу і намагаються задо-вольнити її у всіх можливих ситуаціях соціальної взаємодії. Хорнітак висловилась про цю особливість невротичної особистості: «Якщовона має потребу в любові, то вона добивається її від друга і від ворога,від працедавця та чистильника взуття».