Функціональна автономія мотивації особистості(Г. Олпорт)

магниевый скраб beletage

Для пояснення мотивації особистості Олпорт увів поняття функ-ціональної автономії. Функціональна автономія - стан, коли поведін-ка, орієнтована на досягнення певного результату, стає самоцінною іпочинає приносити задоволення сама по собі, без досягнення тих абоінших цілей, для яких вона була потрібна раніше.

Розпочинаючи свою професійну діяльність, людина може керу-ватися прагненнями зміцнити своє матеріальне становище, зробитикар'єру, заробити більше грошей, але, досягнувши цих цілей, продо-вжить працювати, керуючись вже іншими причинами. У цьому і по-лягає сутність функціональної автономності мотивів. Початкові мо-тиви повністю втрачаються особистістю, натомість виникають нові.Під впливом функціонально автономних мотивів майстерна людинапродовжує своє самовдосконалення, ділова людина продовжує пра-цювати, а жадібна - накопичувати гроші. Особливість їхньої діяль-ності в тому, що початкові мотиви втратили для них свою актуаль-ність, а поведінка залишилась, однак вона підтримується вже новими- функціонально автономними мотивами.

Основний критерій функціональної автономії мотивів такий:актуальний мотив функціонально автономний до того часу, поки шу-кає нові цілі. Наприклад, дитина, навчившись ходити, продовжуєвправлятись у нових рухах. Професіонал, виконавши одне завдання,шукає нові проблеми для апробації своїх здібностей та знань. Нові мо-тиви, які керують ним, відмінні й автономні від тих, на основі якихвони виникли. Автономність мотивів - міра зрілості особистості.

Оллпорт розрізняв два типи функціональної автономії: стійкафункціональна автономія (проявляється у системі звичок людини,її схильності до повторних дій, до задоволення своїх потреб звичнимчином: проводити час, користуватись улюбленою чашкою, гулятизвичним маршрутом тощо) та власне функціональна автономія (на-буті у процесі розвитку звички людини, цінності - як головна системамотивації особистості, що забезпечує постійність прагнень людинивідповідно до внутрішнього Я-образу і прагнення вищого рівня осо-бистісної зрілості).