Гіпотези Л. І. Божович про спрямованість особистості

магниевый скраб beletage

Основна гіпотеза. Цілісна структура особистості визначається першза все її спрямованістю. Гіпотеза про ієрархію мотивів як основу спря-мованості. Основа спрямованості складається зі сформованої у проце-сі життя стійкої домінуючої системи мотивів, у якій провідні мотивипідпорядковують собі інші й визначають будову мотиваційної сфери лю-дини. Гіпотеза про значення спрямованості для особистості Зміст спря-мованості особистості зумовлює всі її особливості: інтереси, прагнення,риси характеру. Гіпотеза про вікову визначеність та періодичністьспрямованості Кожний віковий період характеризується специфічноюдля нього констеляцією мотивів і особливим характером їх ієрархічноїструктури. Розвиток особистості відбувається як послідовний перехідвід елементарних, неусвідомлюваних або частково усвідомлюваних по-треб, які безпосередньо мотивують поведінку на ранніх етапах онтогене-зу, до відносно постійно домінуючих потреб, на основі яких утворюєтьсястійка ієрархія мотивів і які виявляються через свідомо визначені цілі танаміри зрілої особистості.